ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 29.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и девети май                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:         

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  2688по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:50 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Д.Г., редовно призован, не се явява. За него адвокат М., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Кмет на Община Созопол, редовно призован, представител не се явява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ, Т.Д.Ш., редовно призована, не се явява. За нея адвокат Д., с пълномощно по делото.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ПБ и ГБ“ ЕООД, редовно призована по реда 50 ал.2 от ГПК, представител не се явява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ А.В.С., А.Т.С., Д.Т.Г., С.К.К., К.П.Д., Н.П.Д., П.Н.К., Д.П.К., Н.П.К., Д.Й.Д., П.Й.Д., Н.Г.Й., Й.Н.Й., М.Н.К., А.Н.Я., Т.Н.Т., Й.Н.Т., Х.И.П., Д.А.А.,  Н.С.И., К.П.Д., Х.И.П., С.Н.Н., Д.А.А., редовно призовани, не се явяват и представляват.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на М.Д.Г. против заповед №8Z-931/02.08.2017г. на кмета на Община Созопол, с която е одобрен ПУП-ПРЗ за поземлен имот 81178.5.340 в м.“Аклади“, землище гр.Черноморец и ПИ с идентификатор №81178.41.129 в с.о.Червенка, землище на гр.Черноморец, община Созопол, област Бургас.

ПОСТЪПИЛА е административната преписка под опис с писмо вх.№10921/17.10.2017г..

 

ПОСТЪПИЛИ са доказателства под опис, представени от Община Созопол с писмо вх.№1966/15.02.2018г..

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган и лицата за които административният акт е благоприятен, че тяхна е доказателствената тежест да установят съществуването на фактическите основания посочени в него и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на фактите и обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както и твърдяната незаконосъобразност на обжалваната заповед.

 

АДВОКАТ М.: Уважаема г-жо председател, поддържаме сезиращата жалба и изложените в нея съображения за незаконосъобразност на заповедта за одобрение на ПУП. Представям допълнително становище в 4 пункта, които са във връзка със запознаването ни с преписка. Първият пункт е във връзка с твърдението ни, че има несъответствие със заданието за проектиране и обема на одобрения ПУП. Това е стара процедура, която е била замразена, не е имало произнасяне дълго време по нея. След това има одобрен ПУП за два имота, макар заданието да е за един имот, като одобреният проект е в по-голям обхват. Липсват задължителни реквизити за материални и правни основания и има и други пороци посочени в пункт 3 и 4 от представеното от мен становище. При възобновяване на процедурата, която е открита 2008 година, по която има съгласувателно становище по чл.143 от ЗУТ на РИОСВ от 2011 година, е указано с протокол от 15.03.2018г. на ОЕСУТ на Община Созопол, на заявителя да представи ново актуално становище на РИОСВ, каквото обаче няма, включително и такова по закона за биологичното разнообразие. Тоест одобрен е проект без съгласуване по чл.143 и чл.144 от ЗУТ. Специфичното на казуса е, че процедурата е открита през 2008г., като е имало е движение до 2011г.. След това има изчакване на ОЕСУТ на Община Созопол без да е спирано производството по реда на чл.154, като е оставено без административно действия и най накрая, един път е гледана на ОЕСУТ и одобрена. Нямаме искания по доказателствата. Според мен тежестта за доказване на основанията, които твърдим че е незаконосъобразна заповедта, е на административния орган и заинтересованите лица, а именно непълнота и неяснота, които са все отрицателни факти.

 

АДВОКАТ Д.: Уважаема г-жо председател, оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна и недоказана. Моля да приемете представените от страна на административния орган административна преписка, включително и допълнително представените на 15.02.2018г. доказателства, с които се установява, че процесната заповед за одобряването на ПУП е съобщена и на новоконституираното лице „ПГ и ГБ“ ЕООД. По съществото на спора, както отбелязах по-горе считам, че жалбата е неоснователна. По отношение на първия пункт от нея, моля да се има предвид, че в оспорената заповед за одобряване на ПУП и в графичната част от същия, минималният процент за озеленяване е 70%, което изцяло съответства на ЗУЧК. Във връзка с изразеното твърдение по пункт 2 от жалбата, да се има предвид, че имотът на моите доверители попада в с.о.Червенка и е напълно допустимо обединяването със съседен имот, който също е със собственик Т.Ш. и е изцяло в съответствие на изискванията на чл.15, ал.1; чл.16, ал.5; чл.17, ал.1 и ал.2 от ЗУТ. На следващо място, считаме за неоснователна жалбата и поради факта, че според мен не следва да се издава ново разрешение на проекта по смисъла на чл.124а и чл.125 от ЗУТ, както е посочено от жалбоподателя, като моля да имате предвид, че строителните показатели са същите, а процесният имот съгласно влязло в сила и действащ ОУП изцяло съответства на това направено отреждане. Нещо повече по преписката са приложени официални писмени доказателства, в тази връзка, които изцяло кореспондират с това наше твърдение. Неоснователна е жалбата и по пункт 4, където се твърди, че взети заедно имотите надвишават показателите за плътност и интензитет на застрояване, като моля да се има предвид, че първо доказателства липсват в тази връзка и второ няма такова законово изискване посочено в ЗУТ. На следващо място във връзка с изложените допълнителни аргументи, моля да се има предвид, че считаме че процесната заповед е издадена от компетентен орган, в кръга на неговите правомощия, включително и форма, при стриктно спазване на материалните и процесуалните правила за това. Предвид на горното, моля да отхвърлите жалбата, като неоснователна и недоказана, както и ни присъдите разноските по делото.

 

АДВОКАТ М.: Във връзка с изразеното становище от колегата, имам доказателствено искане по пункт 3 и 4 по първоначалната жалба, а именно моля да се допусне съдебно-техническа експертиза, която да се извърши от вещо лице архитект урбанист, което да отговори на следните два въпроса:

Как се осигурява транспортен достъп и пешеходен такъв до имот с идентификатор с последни цифри 340, както и след като съобрази съществуващото застрояване в имот с идентификатор с последни цифри 129 и новопредвиденото в имот 340, които заедно се обединяват в общо УПИ, да се отговори съответства ли на пределно допустимите показатели и площи за интензивност и плътност на застрояване по ОУП и за устройствена зона „вилни сгради”. Какво би могло да бъде предназначението и отбелязано ли е предназначението на ситуираната в бивш имот 340 застройка с височина сигнатура „2 плюс Т”?.

 

АДВОКАТ Д.: Така направеното искане за допускане на експертиза, считам за неоснователно. Моля да се има предвид, че от представената по делото административна преписка може да се направят изводи и същите в своята степен биха могли да удостоверят по безспорен начин съществуването на тези факти и не е необходимо допускането и извършването на съдебно-техническа експертиза 

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и писмо вх.№1966/15.02.2018г. писмени доказателства под опис, както и представените в съдебно заседание на 20.02.2018г. нотариален акт № 164, том І, рег.№1154, дело 144 от 2005г. с копие на скица към него на ПИ 15-543762-01.11.2017г..

 

ДОПУСКА  съдебно-техническа експертиза  вещото лице по която да отговори на поставените от процесуалния представител на жалбоподателя въпроси в днешното съдебно заседание.

 

ДАВА възможност на страните в 7-дневен срок от днешно съдебно заседание, да поставят допълнителни задачи към допуснатата съдебно-техническа експертиза. 

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 300 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

 

Вещото лице ще бъде определено след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателства към момента.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 18.09.2018г. от 10.10ч. за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.07 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: