ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 15.02.                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети февруари                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

       ЧЛЕНОВЕ: 1.ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

         2.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2618 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:04 часа се явиха:

За Окръжна прокуратура Бургас, редовно и своевременно уведомена, се явява прокурор Стоянова.

 

За ОТВЕТНИКА Общински съвет Руен, редовно и своевременно уведомен, не се явява представител.

 

Становище по хода на делото:

         

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

          СЪДЪТ докладва, че по делото с входящ № 1624/07.02.2018 година от Общински съвет - Руен е постъпила административната преписка по приемането на Решение №261 по протокол №26/20.10.2017 година за изменения и допълнения на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Руен, както следва: 1.Препис-извлечение от Решение №261 от Протокол №26/20.10.2017г.; 2. Докладна записка относно: „Приемане на Наредби за изменения и допълнения на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Руен"; 3. заявка за публикуване на проектите за изменения и допълнения на двете наредби и съответно за създаване на линк с цел получаване на оценка на въздействие от проектите за промени; 4. служебна бележка за публикувани проекти за изменения и допълнения за посочените две наредби, заедно с мотивите към двата проекта; 5. акт за удостоверяване на липсата от регистрирани предложения и становища по проектите за изменение и допълнени за определения в ЗНА срок; 6. проект Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество; 7. Мотив към проекта на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Руен; 8. придружително писмо до областна управа съгласно чл.22, ал.1 от ЗМСМА; 9. препис-извлечение от протокол № 26/20.10.2017г.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Нямам искания за събиране на нови доказателства. Да се приемата представените писмени документи.

 

Съдът, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА документите постъпили от Общински съвет Руен с входящ № № 1624/07.02.2018 година

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Поддържам протеста на прокурор от Окръжна прокуратура град  Бургас,  както и становището, изразено в писмо от 06.11.2017 година на ОП Бургас, за частична основателност на протеста, срещу разпоредбата на чл.26, ал.3 относно режийните разноски. Моля да присъдите на ОП Бургас направените по делото разноски за публикация на оспорването на  в  ДВ в размер на 20.00 лв.

Съдът счете, че делото е изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:06 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: