ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 30.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесети януари                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2617 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Н.М., редовно призован, не се явява. За нея адвокат В., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Кмет на община Айтос, редовно призован, се явява юрисконсулт С., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.Н.С., редовно призована, не се явява. За нея адвокат В., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ М.А.М., А.О.М., И.М.А. и С.Т.Д., редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

 

Явява се вещото лице Т.Ч..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза, което е в срока по чл.199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице. Да се изслуша.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

Т.Д.Ч. - ** години, българска гражданка, семейна, неосъждана, без дела и родство със страните по делото. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ч.: Представила съм писмено заключение, което поддържам. Към момента няма какво да добавя.

 

адвокат В.: Въпросът ми е свързан с отговора на въпрос №7 относно незаконните строежи. В УПИ ХVІІ-1230 констатирате, че полумасивната постройка е застроена на регулационната линия с съседното упи ХVІІ-1229. Отговаря ли това на изискванията на закона, тъй като доверителите ми твърдят, че целта на това производство е узаконяване на намиращите се на регулационната линия постройки?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Няма отношение към делото, но по принцип не е редно върху регулационната линия да има постройка. В случая масивната сграда е със свободно застрояване, тя не е на калкан към съседния имот. С новото надстрояване на сградата и на пристройката не само, че сградата лежи върху регулационната линия и допира имотната граница, ами е и с прозорци, т.е. с фасада, не е на калкан. Така, че от всички страни погледнато говорим за един незаконен обект.

 

Въпрос на съда: На място изменението съобразено ли е със съществуващата регулационна линия, както се сочи в заповедта?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Регулационната линия е нанесена на плана. Имотната граница е фиксирана с ограда. От тази имотна граница върви и тази бивша салма, сега част от жилищна сграда. Салмата е достигала до имотната граница и от нея продължава оградата. Сега обаче салмата е станала част от сградата с прозорци. Всъщност тази имотна граница върви по сградите. Регулационната пресича бившата салма, но тя не е отразена на мястото с оградата.

 

адвокат В.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

юрисконсулт С.: Имам един уточняващ въпрос. На въпрос №4 трябва да отговорите за придадени части от имот №1230 според план, действал към края на 1957г. При положение, че по въпрос №6 казвате, че няма наличен план към края на 1957г. как е установено това предаване?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз отговарям по действащите предни два плана. По предните два плана тази имотна граница е била по-изправена, така че лицето е било 9 метра. Докато вече в последния регулационен план тя става 10 метра, т.е. по-голяма е чупката. Всъщност няма съхранен, наличен такъв план, а не, че е нямало.

 

юрисконсулт С.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице Ч., като му определя възнаграждение в размер на 300лв., платими от внесения депозит. /изд. РКО – 300лв. – 30.01.2018г./

 

юрисконсулт С.: По повод на направеното възражение от страна на жалбоподателя, че не е възникнало придаваемо място представям на съда заповед, с която е направено частично изменение на плана - 1993 г., където възникват т.нар. придаваеми места. Представям заповедта за изменение на плана, ведно със съобщенията за одобряване. Няма да сочим други доказателства. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

адвокат В.: По тази заповед вещото лице е работило, позовава се на нея в заключението си. Моля да се приемат представените доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства, а именно: заповед № рд-09-177 от 03.06.1993г. на кмета на Община Айтос, служебна бележка от 09.06.1993 г. и акт от 25.06.1993г. на кмета на Община Айтос.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

адвокат В.: Уважаема г-жо председател, моля да отмените заповедта на кмета на Община Айтос. Считаме, че същата не съдържа фактически основания за издаването и́ като административен акт. В това число не съдържа посочване на съответната част, която ще се върне в УПИ ХVІІ-1230. Освен в самата заповед такова посочване липсва и в цялата преписка. Считам, че това е от значение за приложението на процедурата по §8 от ДР на ЗУТ. Следва да се установи точно и несъмнено какви са частите по приложения общ регулационен план, каква е придаваемата част, регулационните сметки за която не са уредени. Също така считаме, че е недопустимо това да се установява за първи път в рамките на съдебното производство по обжалване на административния акт. От представения нотариален акт №199 от 1957г., послужил като основание за последващата сделка, обективирана в нотариален акт №59 от 2002г. и удостоверение за наследници, се установява, че праводателят на доверителя ми е бил собственик на урегулиран към този момент ПИ с площ от 646 кв.м. Придаваеми части към този УПИ и регулационни сметки в рамките на този УПИ не е имало и затова твърдим изначално, че не е налице отчуждително действие на регулационния план. От друга страна поставянето на регулационни линии на имотни граници ще бъде предпоставка според доверителите ми за узаконяване на незаконен строеж изграден в имот №1230, което според нас е и целта на производството по § 8, което не е допустимо по чл.134, ал.4 от ЗУТ. По сега действащия регулационен план, част от строежа в имот 1230 попада в Упи ХVІІ-1229. След изменение на плана, когато имотните граници ще станат регулационни няма да попада в имот №1229 и това ще е предпоставка за прилагане на процедура по успешно узаконяване на строежа. Моля за отмяна на обжалвания акт. Моля за присъждане на направените по делото разноски.

 

юрисконсулт С.: Моля съдът да отхвърли жалбата като неоснователна и недоказана. Видно от събраните по делото доказателства безспорно се установи, че са налице законовите предпоставки за прилагане на разпоредбата на § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ. Заповедта е издадена в указаната от закона форма, от компетентен орган, като са посочени фактическите и правни основания за издаването и́. Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение съгласно минималните размери.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.43 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: