ПРОТОКОЛ

       

Година 2018,09.05.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На девети май                                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор: Христо Колев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 2611 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ К.П.М., Я.М.М., И.М.М. и М.М.М., редовно уведомени, не се явяват. Всички се представляват от адв.С. с представено пълномощно, находящо се на лист 219 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН, нередовно уведомен, представлява се от юрисконсулт А..

 

Окръжна прокуратура гр.Бургас се представлява от прокурор Колев.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен архитект на Община Несебър, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт В. с представено пълномощно на лист 233 от делото.

 

Не се явява ВЕЩОТО ЛИЦЕ арх.В.В.А.-Д..

 

Съдът ОТЛАГА делото за ПОВТОРНО повикване след края на насрочените за деня съдебни заседания.

 

         На поименното второ повикване в 14.15 часа се явиха:

         Адв.С. – процесуален представител на жалбоподателите;

Юрисконсулт А. – процесуален представител на ответника;

Юрисконсулт В. представляваща заинтересованата страна;

За Окръжна прокуратура гр.Бургас се явява прокурор Колев.

 

         Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ арх.В.В.А.-Д..

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Няма пречки да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът намира, че не са налице процесуални пречки, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице, което е в срока по чл.199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което

ПРИСТЪПВА към разпита на вещото лице, чиято самоличност снема, както следва:

 

Арх.В.В.А.-Д. -  49 години, българска гражданка, неосъждана. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение,  което поддържам.

 

         Адв.С.: Нямам въпроси към вещото лице.

Юрисконсулт А.: Нямам въпроси към вещото лице.

Юрисконсулт В.: Нямам въпроси към вещото лице.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към вещото лице.

 

Съдът намира, че следва да бъде приета експертизата като вярна и безпристрастно изготвена, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представеното заключение, изготвено от вещото лице арх.Д..

На вещото лице да се изплати възнаграждение в размер на 565лв., 200 лева от които от внесения депозит.

Разликата от 365лв да се внесе от ответната страна в 10-дневен срок считано от днес.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.С.: Нямам искания по доказателствата.

Юрисконсулт А.: Нямам доказателствени искания.

Юрисконсулт В.: Нямам искания да се събират други доказателства.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания. Да се приключи събирането на доказателства. 

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

 О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

 

Адв.С.: Моля да отмените заповедта на началника на РДНСК-ЮИР като незаконосъобразна по подробно изложените аргументи в жалбата. От представените и събрани по делото доказателства се установи, че процесните строителни книжа не страдат от визираните пороци, а още повече до такава степен, която да формира тяхната нищожност. По делото се представиха доказателства, от които се удостовери, че отмененото разрешение за строеж е изиграло своята роля по предназначение, а именно: сградата е извършена и въведена в експлоатация с Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 219 от 25.06.2012г..

Считаме, че и другото основно основание, което е повдигнато в процесната заповед не отговаря на действителните факти и правно предназначение, а именно - предназначението на земята. От мотивите в заповедта се удостоверява, че голяма част от площта на комплекс „Черно море“ е била преотредена за застрояване. Това обстоятелство не се оспорва от административния орган.

Друг е смисълът, който е предал по отношение на процесния поземлен имот, а именно без да е събрал доказателства за липсата на преотреждане на процесния имот, той е извел неправилен извод, че процесното строителство било изпълнено в нарушение на чл.12 от ЗУТ, а именно, че едва ли не е бил със земеделски и горски характер по предназначение.

 Моля да отмените процесната заповед, като ни присъдите направените разноски, за които представям списък и ми дадете срок да представя писмени бележки.

 

 

Юрисконсулт А.:  Моля да постановите съдебно решение, с  което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказан. Считам, че в проведеното съдебно производство не се събраха доказателства, които да опровергаят доводите на началника на РДНСК-ЮИР за обявяване на нищожност на процесното разрешение за строеж.

На първо място безспорно се доказа от писмените доказателства наличие на дюни в процесния имот, както и че не е налице финализирана процедура относно статута на имота, върху който е изграден строежът предмет на процесното разрешение за строеж. Същото е видно и от самото писмо съдържащо се в кориците на делото на главния архитект на Община Несебър.

Моля да ми предоставите срок да представя подробно становище за неоснователност и недоказаност на жалбата и да ни присъдите юрисконсултстко възнаграждение и възнаграждение за вещото лице, което ще внесем в указания от съда срок.

 

Юрисконсулт В.: Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата и да отмените като незаконосъобразна оспорената заповед на началника на РДНСК-ЮИР. Считам, че решението в този смисъл ще бъде правилно, защото от мотивите на оспорената заповед, както и от събраните по делото писмени доказателства се установи, че административният орган е приел за достатъчно основание, за да обяви нищожност на разрешението за строеж обстоятелства и факти, които не са били реализирани към момента на издаването на отмененото разрешение за строеж.

Считам правните изводи в заповедта за неправилни и моля за решение в този смисъл, както и да ни предоставите срок, в който ще изложа подробни мотиви.

Моля да ни присъдите съдебните разноски представляващи единствено юрисконсултско възнаграждение.

 

ПРОКУРОРЪТ: От събраните по делото доказателства категорично е доказано, че при извършения строеж не са спазени законовите изисквания от Закона за опазване на околната среда и биологичното разнообразие. Не е била извършена оценка за съвместимост и в тази връзка не е спазена задължителната процедура,  за да се стигне до издаване на законен административен акт. Само това основание е достатъчно да се направи преценка, че са нарушени административно-производствените правила за издаването му.

Обратното би могло да означава, че за всеки един акт следва да се води такова дело и да има ли такава оценка, може да има и или да няма. Такава оценка е задължителна.

В настоящия случай е установено, че такива дюни има и считам, че правилно и законосъобразно е издадена заповедта от началника на РДНСК-ЮИР.

 

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: