ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 24.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти април                   две хиляди и осемнадесети година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 260 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:01 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Пик Ко“АД, редовно призован, представител не се явява.

 

За ОТВЕТНИКА Началник на Митница Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Л., с пълномощно по делото. представител не се явява.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба с вх.№4654/23.04.2018г. от процесуалния представител на жалбоподателя, с която не възразява да бъде даден ход на делото в негово отсъствие. Заявява, че ако бъде представена износна декларация №238654/15.04.2014г., желае да се запознае с нея и изрази становище, като в случай че бъде даден ход по същество, моли жалбата да бъде уважена и бъдат присъдени разноски.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛИ са с писмо вх.№2343/23.02.2018г. от ответника, доказателства, а именно писмо рег.№32-321446/16.11.2017г. на Агенция „Митници“, ЦМУ; Предаване на препоръка и окончателен доклад  OFOF/2015/1178В1 на Европейската служба за борба с измамите; препоръка за предприемане на действия след разследване на OLAF на Европейската служба за борба с измамите; окончателен доклада на Европейската служба за борба с измамите по казус OFOF/2015/1178В1, на английски език и с превод на български език.

 

ПОСТЪПИЛО е становище вх.№ 3434/23.03.2018г. от процесуалния представител на жалбоподателя, във връзка с представените доказателства от ответника.

 

ПОСТЪПИЛА е писмо вх.№4463/18.04.2018г. от ответника, към което е приложено писмо с рег.№32-81350/20.03.2018г. на Агенция „Митници“, ЦМУ, от което е видно, че ОЛАФ не е получил от Индонезийските митници копия от истинските митнически декларации, посочени в доклада от мисията.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Няма да соча други доказателства. Да се приемат представените по делото.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с писмо вх.№2343/23.02.2018г. доказателства, а именно писмо рег.№32-321446/16.11.2017г. на Агенция „Митници“, ЦМУ; Предаване на препоръка и окончателен доклад OFOF/2015/1178В1 на Европейската служба за борба с измамите; препоръка за предприемане на действия след разследване на OLAF на Европейската служба за борба с измамите; окончателен доклада на Европейската служба за борба с измамите по казус OFOF/2015/1178В1 писмо с рег.№32-81350/20.03.2018г.  на Агенция „Митници“., които ще бъдат ценени с останалите доказателства по делото.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Уважаема г-жо председател, моля да оставите подадената жалба без уважение и потвърдите изцяло решение №32-329951/24.11.2016г. на административния орган - началника на Митница Бургас. Административният акт е издаден от компетентен орган, в законоустановената форма и съдържа всички законоустановени реквизити, съгласно чл.59, ал.2 от АПК. Въз основа на получен доклад от Европейската служба за борба с измамите е извършен последващ контрол на митническата декларация, с която стоката е допусната за свободно обращение, като декларацията е приета на митнически пункт „Пристанище Бургас Център“ и след заплащане на дължимите суми за мито и ДДС, е разрешено вдигане на стоките. Въз основа на извършената проверка е установено, че представеният сертификат Форма А, ползван и въз основа на който е получена преференциално митно тарифиране на стоката е невалиден, тъй като същия е издаден въз основа на невярна информация, предоставена от износителя. В издаденото решение на административния орган се съдържат подробни съображения защо сертификата не следва да бъде приет, в следствие на което е издадено решение за досъбиране на съответните митни сборове и други държавни събирания, ДДС. Предвид неприемане на този сертификат, стоката не следва да бъде със ставка 3%, а 6,5 %. Преди издаване на решението, административният орган е изпратил съобщения и е предоставил възможност на жалбоподателя да изрази становище въз основа на направените констатации, но не са представени доказателства за произхода на стоката и затова приложените коносаменти на стоката касаят контейнери с други номера. Не е нарушено правото на защита на дружеството, като на стр. 2 от решението изрично е посочено, че за стоката поставена под режим допускане за свободно обръщение възниква задължение. Моля да потвърдите обжалваното решение и предоставите срок за писмени бележки. Моля да ни бъдат присъдени направените разноски по делото.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл.149, ал.3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на ответника за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.12 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: