ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 11.06.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  единадесети юни                                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 258 по описа за 2018 година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.П.П. редовно уведомен, се явява лично и с процесуален представител адв.К., с представено пълномощно по делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.П.П. редовно уведомен, не се явява. За нея се явява  адв.К., с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС, редовно уведомен, не се явява и не изпраща  представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.Н.Н., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

          Явява се  вещото лице М.П.М..

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:   

АДВ.К.: Да се даде ход на делото

                            

Предвид обстоятелството, че  не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от Т.П.П., ЕГН ********** и С.П.П., ЕГН **********, чрез адв. Н.П.К. САК, против действията на Началника на СГКК – Бургас, изразяващи се в изменение на данни, както и в заличаване и вписване на промени в КРНИ на с.Черни връх в поземлени имоти: 80916.501.543 и 80916.501.544, обективирани в Уведомление изх.№ 24-25907-19.12.2017г. на Началник на СГКК – гр.Бургас

Иска се отмяна на оспорените действия на началника на СГКК – Бургас като незаконосъобразни.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите най- късно до приключване на последното заседание пред настоящата съдебна инстанция.

АДВ.К.: Нямам възражения по доклада.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано с вх.№4221/12.04.2018 година  – т.е. преди законоустановения 7-дневен срок по чл.199 от ГПК, както и допълнение към заключението с вх.№5813/25.05.2018г., също  в законоустановения 7-дневен срок по чл.199 от ГПК.

АДВ.К.: Да се изслуша вещото лице.

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице и снемане самоличността му, както следва:

М.П.М.: На 56 години, българин, български гражданин, неосъждан, с висше образование, без родство и особени отношения със страните.

 

 Предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

 Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Представил съм писмено заключение, което поддържам,както и допълнителното такова.

АДВ.К.: В заключението сте описали, че при измененията в кадастъра за 2016г., спорните имоти първоначално са нанесени без собственици. Впоследствие, след като е инициирано производство пред Началника от заинтересовани страни са извършени промени. В допълнителното си заключение сте записал, че нотариален акт №118/1966 г. не е отразен.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Да, не е отразен този нотариален акт №118/1966 година в никой от имотите, обект на спора в кадастралната карта. Този нотариален акт е  представен по делото. Промените ще настъпят единствено по отношение на имот №80916.501.543 и 80916.501.176.

АДВ К.: Нямам други въпроси. Бих искал да кажа, че би трябвало да бъде отразен този нотариален акт и в случай, че бъде отразен собствениците ще бъдат различни от тези, отразени в КК и КР.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Моля, да се определен депозит за допълнителната СТЕ.

АДВ К.: Заключението е изчерпателно. Моля, да бъде прието. Ще заплатим допълнителния депозит.

Съдът, след като изслуша вещото лице  и изразеното от процесуалния представител на жалбоподателя становище намира, че  заключението по СТЕ е всестранно и пълно, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА  и ПРИЛАГА по делото заключението по изготвената съдебно-техническа експертиза от инж.М..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице  възнаграждение в размер на 300.00 (триста)  лева от внесения по делото депозит.

ЗАДЪЛЖАВА  процесуалния представител на жалбоподателя да внесе допълнително сума в размер на 120.00(сто и двадесет) лева, в 3 дневен срок, която след внасянето да бъде изплатена на вещото лице М., като възнаграждение за допълнително изготвеното заключение.

АДВ.К.: Да се приключи съдебното дирене. Няма да соча други доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.К.: Представям списък на разноските. Поддържам жалбата. Моля, да отмените действията като незаконосъобразни. Доказахме,  че не са правилно отразени собственците, тъй като началника на СГКК не се е  съобразил с предствения от нас нотариален акт в производството,  което е бил инициирано от собственците и не са взели предвид нотариален акт №118/1966 година, който е представен и в Службата по кадастър и в настоящето производство. В случай, че беше съобразен този документ, имот  № 80916.501.543 е собственост изключително, само и единствено на жалбоподателите, което ясно и изчерпателно сме посочили в жалбата, както и в производството пред СГКК.

Моля да постановите решение, с което да отмените действията на Началника на СГКК-Бургас. По отношение на имот № 80916.501.544 не биха настъпили промени. Моля да ми присъдите разноските и моля за срок за писмени бележки.

Съдът определи 7дневен срок за писмени бележки на процесуалния представител на жшалбоподателите.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: