ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 25.09.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и пети септември                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР Х.

 

Секретар: Б.Н.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Х. 

Административно дело номер 2589 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13:44 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Н.Б., редовно призован, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Зам. кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, редовно призован, се представлява от юк. Х., с представено по делото пълномощно.

Заинтересованата страна М.Н.К., редовно призована, не се явява и не се представлява.

Явява се свидетелят В.В.Д..

Явява се вещото лице Х.Д..

 

По хода на делото:

страните: да се даде ход на делото.

 

Съдът с оглед становището на процесуалния представител на ответника и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И го ДОКЛАДВА:

Съдът докладва, че с писмо вх. № 6965 от 20.06.2018 г. по делото са представени писмени доказателства от ответника.

Съдът докладва, че с молба вх. № 7081 от 22.06.2018 г. по делото са представени писмени доказателства от жалбоподателя.

Съдът докладва, че с молба вх. № 7705 от 06.07.2018 г. по делото са представени образци от подписа на жалбоподателя.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата от съда съдебно-графологична експертиза, като заключението е депозирано на 10.09.2018 г. – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по смисъла на чл. 199 от ГПК.

 

Юк. Х.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и поради липсата на процесуални пречки съдът пристъпва към разпит на вещото лице, на което снема самоличност, както следва:

 

Х.Б.Д. - ** години, българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните, вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

Юк. Х.: Нямам въпроси към вещото лице. Моля да се приеме заключението.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице Х.Д., на което определя възнаграждение  в размер на 400,00 лв., 300,00 лв. от които платими от внесения предварителен депозит./изд. РКО 300 лв. 25.09.2018 г./

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в 7-дневен срок от получаване на съобщението да внесе по сметка на Административен съд гр. Бургас сумата от 100 лв., представляваща доплащане по приетата съдебно-графологична експертиза. При неизпълнение в указания срок в полза на вещото лице следва да бъде издаден изпълнителен лист.

 

юк. Х.: Нека пристъпим към разпит на свидетелката.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

пристъпва към разпит на свидетелката, на която снема самоличността, както следва:

 

В.В.Д. на ** години, българка, българска гражданка, без дела и родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещава да говори истината пред съда.

 

Свидетелката на въпроси на ЮК. Х.:

 

Въпрос: Къде работите?

 

Отговор: работя в „Български пощи“ ЕАД, в Пощенската служба в с. Извор.

 

Въпрос: На 16.08.2017 г. връчихте ли пратка от Община Бургас на А.Б. и ако да – на адрес или на гише я връчихте?

 

отговор: А.Б. го познавам, тъй като живеем в едно село. Два-три дена след въпросната дата г-н Б. се яви лично, за да си вземе препоръчаното писмо.

 

Въпрос: Той ли подписа известието за доставяне?

 

отговор: Да, той го подписа.

 

Въпрос: знаете ли каква беше пратката?

 

отговор: Нямам представа. Спомням си само, че беше препоръчано писмо от Община Бургас.

 

юк. Х.: Нямам повече въпроси.

 

С оглед изчерпване на въпросите към свидетелката същата беше освободена.

 

юк. Х.: Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед изчерпване на доказателствените искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

ЮК. Х.: Уважаеми г-н председател, моля да постановите определение, с което да оставите жалбата без разглеждане и да прекратите делото. Както  стана ясно от експертизата на вещото лице жалбоподателят лично е получил пратката - писмото от Община Бургас, с което  му е връчена процесната заповед. Жалбоподателят е подписал лично известието за доставяне и така жалбата се явява просрочена, тъй като не е спазен преклузивният 14-дневен срок. В случай, че разгледате спора по същество моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като недоказана и да потвърдите процесната заповед като правилна и законосъобразна. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13,50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: