ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 19.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На деветнадесети декември                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й. Б.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2586 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:04 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Л.Ч., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

За ОТВЕТНИКА изпълнителен директор на „Водоснабдяване и канализация“ЕАД, редовно призован, се явява адвокат П., с пълномощно от днес.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба вх.№13577/15.12.2017г. от процесуалния представител на жалбоподателя адвокат Д., с направени уточнения. Към молбата е приложена молба за тълкуване с входящ номер при ответника от 14.11.2017г., пълномощно за подаване на молбата, решение адм.д.№1399/2008г. на Административен съд Бургас, молба изпратена на 13.11.2017г. от жалбоподателя, устав на „ВиК“ЕАД Бургас, молба за тълкуване до изпълнителния директор на „ВиК“ЕАД – 2броя, молба изпратена на 17.10.2017г. от жалбоподателя, договор за правна защита и съдействие и списък на разноските.

 

АДВОКАТ П.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на К.Л.Ч. против отказ на „ВиК“ЕАД за предоставяне на обществена информация , поискана с т.1 по заявление с вх.№К-1092-51/16.08.2017г.

 

Относно ПОСТЪПИЛАТА молба за тълкуване направено от жалбоподателя до изпълнителния директор на „ВиК”ЕАД, доколкото по тази молба съдът не е компетентен да се произнесе, същата следва да бъде връчена на ответника, поради което ВРЪЧВА на процесуалния представител на ответника молба за тълкуване подадена от К.Л.Ч. чрез адвокат Д., с която на основание чл.62, ал 3 от АПК, прави искане за постановяване на акт за тълкуване на решение с изх.№К-1092/18.08.2017г..

 

АДВОКАТ П.: Оспорвам жалбата, като неоснователна. Да се приемат представените по делото доказателства. В предходното съдебно заседание представих 4бр. декларации от членовете на Съвета на директорите, че не желаят да се предоставя информация свързана с техните личности, които моля да приемете. Моля да имате предвид, че състава на Съвета на директорите е с мандат от три години и е обявен в Търговския регистър. Така както е поискано със заявлението, не става ясно дали се иска информация за бивши или настоящи членове на Съвета на директорите. Подробни аргументи ще изложа в писмена форма. Няма да соча други доказателства. Да се приемат представените по делото доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писмените доказателства представените с жалбата, административната преписка, в предходното съдебно заседание и с молба вх.№13577/15.12.2017г..

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ  П.: Моля да оставите без уважение жалбата, като подробни съображения ще изложим в писмени бележки.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10часа.

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: