ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 14.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На четиринадесети май                            две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2563 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:51 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.С.Б., редовно уведомена, не се явява. Представлява се от адвокат П., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Е.Б., редовно уведомена, не се явява. Представлява се от адвокат П., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на община Малко Търново, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Й., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

Явява се вещото лице В.Г..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпилото в срока по чл. 199 от ГПК за днешно съдебно заседание заключение на допуснатата по делото съдебно-техническа експертиза.

 

СТРАНИТЕ: Няма пречки за изслушване заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице и снема самоличността му, както следва:

 

В.М.Г. – 59 години, българска гражданка, неосъждана, със средно специално образование, без родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещава да даде безпристрастно и компетентно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ П.: Въпроси нямам. Имам само една молба за уточняване на една грешка при изписване на един документ на стр. 2 от заключението, раздел ІV. Констатации, т. 2. По заснемането на сградата, надолу по текста е цитирана скица № 108/22.08.2010 г. (стр. 93 от делото) Касае се за документ, който е скица наистина и същевременно е виза за проектиране и нейният номер 108 е правилно изписан, от 22-ри правилно, но месецът е 04, а годината 2005. Касае се предполагам за техническа грешка.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Техническа грешка е. На две места е изписана така. Да се чете: „скица № 108/22.04.2005 г.“ В следващия абзац на трети ред вдясно също е изписана така. На тези места е изписана грешно скицата.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Имам един въпрос. В част ІV. Констатации, по т. 2. По заснемането на сграда, от представеното от Вас заключение, цитирам: „В действащия регулационен план пристройката не е била заснета, което е непълнота и грешка в плана, затова допуснатото с визата застроително петно е ситуирано по цялата дължина на югоизточната фасада на старата жилищна сграда, където по плана е празен терен.“ Въпросът ми е: Как вещото лице е стигнало до извода, че процесният строеж не е бил заснет, както и как и въз основа на какви данни е направило още по-сериозното напълно необосновано заключение, по мое мнение, за непълнота и грешка в плана? И следващият ми въпрос е: На база на това ли предположение е и констатацията на стр. 3 от заключението, цитирам: „Ако тази пристройка беше заснета в действащия план, главният архитект нямаше да отреди петно за застрояване върху съществуващата сграда (пристройката)?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Този извод съм направила на базата на заснемането на сградата и установяване нейната площ, която е същата, каквато е визирана в удостоверението за търпимост, тоест сградата вече е била изградена, когато е било поискано удостоверението за търпимост, а това не е отразено в действащия кадастрален и регулационен план. Оттам стигам до извода, че сградата не е била заснета в плана.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Непълнотите и грешките се определят и се търсят по друг ред.

Нямам други въпроси към вещото лице.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Този строеж е търпим, видно от изследванията на нормите за застрояване по всички планове откакто е изградена сградата по ЗПИНМ, ЗТСУ и ЗУТ. По всички тези планове съм изследвала нормите в констативната част, застрояването отговаря. Говоря за сградата, за която е издадено удостоверението за търпимост. Пристройката не е заснета в никой от плановете, но съм изследвала търпимостта, включая и тази площ. Изследвала съм търпимост относно цялата площ от 72 кв. м., която включва и процесната пристройка, защото новопоисканата още не е изградена.

АДВОКАТ П.: Тъй като коментирахме плановете и съответното отразяване на процесната пристройка и във връзка със заключението, планът от 1961 г. няма част Застрояване, тоест няма застроителен план. Има само план за регулация, план за застрояване няма, така че планът от 1961 г. няма част Застроителна, няма застроителен план, който да задава правила и норми за застрояване, тоест търпимостта на процесната пристройка би следвало съгласно разпоредбата на § 16 от ЗУТ да се изследва единствено и само по отношение на изискванията, заложени в ЗТСУ, законът, който е действал към времето на построяването и към сега действащия закон – ЗУТ. И  по двата закона техническите параметри, които са залегнали, са изцяло покрити и то в пъти.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице Г. при възнаграждение размер на 620 лева, платими, както следва: 200 лева от внесения от жалбоподателите предварителен депозит за изготвянето му и разликата в размер на 420 лева, вносима от жалбоподателите по сметка на Административен съд – гр. Бургас в 7-дневен срок, считано от днес.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Оспорвам заключението на вещото лице. Считам, че заключението, макар и извършено компетентно, би било релевантно единствено ако се изследва търпимостта на процесната пристройка. Няма категоричен отговор на въпроса кога е извършено строителството на обекта на процесната заповед. По делото единственото правно допустимо доказателства за годината на построяване е приложената по административната преписка виза за проектиране № 108 от 22.04.2005 г., издадена от Главния архитект на Община – гр. Малко Търново. В конкретния случай в административното производство по издаване на оспорваната заповед визата за проектиране, издадена от главния архитект, е дала основание за преценка коя приложима норма, обвързва с първоначалното установяване на време на извършване на строежа, а именно 2005 г.

Нямам доказателствени искания.

АДВОКАТ П.: Нямам доказателствени искания.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ П.: Госпожо съдия, моля да постановите решението, с което отмените изцяло заповедта на Кмета на Община Малко Търново като незаконосъобразна, постановена при съществени нарушения на процесуалните правила. В същата няма мотиви, няма описание на имота, няма обсъждане на удостоверението за търпимост, което касае и процесната пристройка и не са изследвани в пълнота юридическите факти за определяне на строежа като търпим. По повод визата за проектиране, същата е за едноетажна пристройка, издадена наистина на 22.04.2005 г., но тя касае друго намерение на инвеститора, което е ясно отразено на Приложение № 1 към заключението. Тази виза не касае въпросната пристройка.

Подробни съображения ще изложа в писмени бележки.

Също така, моля да присъдите направените от доверителите ми разноски, съгласно списък, който представям.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Обжалваната заповед е издадена от компетентен орган по чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ, съобразно категорията на строежа и при редовно проведено административно производство, в рамките на което е констатиран незаконен строеж, за който е съставен констативен акт.

Подробни съображения ще изложа в писмени бележки.

Моля да присъдите в полза на Община Малко Търново направените разноски, в т. ч. и юрисконсултско възнаграждение, което моля да определилите в максимален размер по реда на чл. 78, ал. 8 ГПК във връзка с чл.  37, ал. 1 от Закона за правната помощ и чл. 24 от Наредба за заплащане на правната помощ.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ 7-дневен срок, считано от днес, за представяне на писмени бележки по делото.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:09 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: