О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 273

 

гр. Бургас, 15. 02. 2016г.

 

Административен съд Бургас, ХІІ-ти състав, в закрито заседание на петнадесети февруари през две хиляди и шестнадесета година, в следния състав:

Председател: Любомир Луканов

като разгледа докладваното от съдия Луканов административно дело № 254 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Дял трети, Глава десета, Раздел І от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба от „ХЯТТ Улусларарасъ Ташъмаджълък ве Гъда Санаий Тиджарет Лимитед Ширкети“, със седалище и управление гр. Мергис, Република Турция, против решение № 8000-0386 от 27.08.2015г. на началника на Митница Свиленград, потвърдено с решение № Р-563 от 30.11.2015г. на директора на Агенция „Митници“.

Жалбата е била подадена пред Хасковския адм. съд, който с определение от 28.01.2016г. е прекратил производството по адм. дело № 637/2015г. по описа на съда и го е изпратил по подсъдност на Административен съд Бургас.

Видно от представените с делото съдебни актове, с разпореждане от 29. 12. 2015г., Хасковският адм. съд е оставил жалбата без движение, като е указал на жалбоподателя в 7-дневен срок от получаване на съобщението да приложи надлежно преведени доказателства за съществуването си и представителството си, както и внесе по сметка на съда държавна такса в размер на 50 (петдесет) лева и приложи доказателства за плащането.

Съобщението за указанията на съда е получено от посочения в жалбата съдебен адресат на жалбоподателя - адв. Г. Д. Е., на 08.01.2016г. (лист 30 по делото на Хасковския адм. съд).

Седмодневният срок за изпълнение на указанията е изтекъл на 15.01.2016 година (петък - работен ден).

До постановяване на настоящия съдебен акт, т.е. един месец след изтичане на дадения от съда срок, жалбоподателят не е изпълнил указанията на съда и не е отстранил нередовността на жалбата си. По делото не е представен в превод на български език документ относно правосубектността на жалбоподателя, както и липсва документ за платена държавна такса от 50 (петдесет) лева. Не е направено и искане за продължаване на дадения от съда срок.

Съгласно чл.151, т.1 и т.3 от АПК, представянето на документ удостоверяващ съществуването и представителството на жалбоподателя и документ за дължимата държавна такса, са изискване за редовност на жалбата.

Неотстраняването на нередовността, дори и след изтичане на срока, предоставен от съда, е пречка за разглеждане на оспорването по същество, респ. има за правна последица оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството по делото.

За законните правни последици съдът изрично е уведомил жалбоподателя с разпореждането от 29. 12. 2015г. (лист 30 по делото на Хасковския адм. съд).

Така мотивиран и на основание чл.158, ал.3 от АПК, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ХЯТТ Улусларарасъ Ташъмаджълък ве Гъда Санаий Тиджарет Лимитед Ширкети“, със седалище и управление гр. Мергис, Република Турция, против решение № 8000-0386 от 27.08.2015г. на началника на Митница Свиленград, потвърдено с решение № Р-563 от 30.11.2015г. на директора на Агенция „Митници“;

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 254/2016 г. по описа на Административен съд Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седмодневен срок от връчването чрез адв. Георги Добрев Еленков.

СЪДИЯ: