ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 14.04.                                                                    град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети април                                    две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Д.

 

Секретар: С.А.

Прокурор: С.Х.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

Административно  дело номер 253 по описа за 2009 година

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „ДИНИТА ТРАНС” ЕООД, редовно призован, се явява адвокат П., с пълномощно по делото.

За ответника – Директор на дирекция ОУИ – гр. Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Х.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА: Постъпили са изисканите от ответника писмени доказателства.

 

АДВОКАТ П.: Не възразявам да се приобщят представените АПВ и ДАПВ  към доказателствата по делото.

Други искания по доказателствата нямам.

Обръщам внимание, че ревизираните периоди с АПВ са повече. АПВ №12195/11.07.2006 г. визира четири периода от м.02. до м.05.2006 г. включително, АПВ №696/09.02.2006 г. касае периода на м.декември 2005 година. ДАПВ №5741/30.09.2005 г. касае периодите от м.април до м.юли 2005 г., включително, и тъй като става дума вече за девет периода, във връзка с доказателствата, не знам дали не е удачно да се назначи вещо лице, което да покаже съответно допълнително отчисления ДДС или които са за тези периоди, спрямо които да се прогласи нищожност и да отпаднат от ревизионния акт.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Считам, че решението на ВАС е ясно. Описани са точно пет периода. По всяка вероятност за останалите периоди няма разлика между констатираното от ревизорите, декларираното от жалбоподателя и в тази връзка може би ВАС е посочил да прегледат точно тези пет периода.

 

АДВОКАТ П.: Категорично възразявам,  защото за всички тези девет периода има констатации в ревизионния акт.

 

ПРОКУРОРЪТ: Придържам се към изразеното становище от процесуалния представител на жалбоподателя, че за изясняване на фактите по спора и с оглед констатациите на ВАС, считам за необходимо допускането на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, която да определи периодите, по които констатации евентуално съответстват ли на тези периоди, за които има издадени АПВ и ДАПВ.

 

АДВОКАТ П.: Моля да бъде назначен счетоводна експертиза, която да даде заключение, в което да бъдат изчислени  и посочени като рекапитулация  сумите на допълнително начисления ДДС и лихви за деветте ревизирани данъчни периода, предмет на издадените  АПВ и ДАПВ, спрямо които следва решението да бъде за прогласяване на нищожност на обжалвания ревизионен акт и съответно отпадане на допълнително начисления ДДС и лихви.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

ДОПУСКА съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която да отговори на така поставения от адв.П. въпрос, относно  данъчните периоди, по отношение на които с Решение №2511/23.02.2009 г. на ВАС е върнато делото за ново разглеждане.

ОПРЕДЕЛЯ за вещото лице Д.Г.

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 150 лева, платими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешно съдебно заседание по сметка на Административен съд – гр. Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото платежния документ.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 19.05.2009 година от 11.10 часа, за която дата страните уведомени.

Да се призове вещото лице след представяне на доказателства за внесен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: