ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 21.05.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и първи май                              две хиляди и осемнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО Х.

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Х.

Административно дело номер 252 по описа за 2018 година

На именното повикване в 13:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БРЕНТ ОЙЛ“ ЕООД, представлявано от управителя К.К.- редовно уведомен, изпраща за процесуален  представител адв. Д.С., с представено пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ ЗАМЕСТНИК КМЕТ ПО „СТРОИТЕЛСТВО, ИВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ НА ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, изпраща за представител ю.к.Х., надлежно упълномощен, с представено пълномощно.

ЯВЯВА се вещото лице З.Ч.А..

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.С.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Х.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило допълнение към  заключение по назначената съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано с вх.№5314/10.05.2018 година – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

 

          СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице.

           

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита на вещото лице, със снета по делото самоличност.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Поддържам изготвеното  допълнение към експертизата. Запознах се с конструктивния  проект, приложила съм към заключението конструктивен и архитектурен, комбиниран, от който се вижда, че конструктивната система скелетно безгредова  на сградата не е променена. Натоварванията са в рамките на допустимите.

АДВ.С.: Нямам въпроси към експерта. Да се приеме заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ Х.: Нямам въпроси към експерта. Да се приеме експертизата.

 

Съдът след изслушване на заключението на вещото лице във вид на допълнение към първоначалната съдебно-техническа експертиза намира, че същото е изчерпателно, обосновано и пълно, поради което и с оглед на становищата на процесуалните представители  на страните,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема и прилага по делото допълнението  по съдебно-техническата експертиза, изготвено от вещото лице З.Ч.А..

На вещото лице З.Ч.А. да се изплати възнаграждение в размер на 500.00 /петстотин/ лева от внесения по делото депозит от страните по делото.

АДВ.С.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Х.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

АДВ.С.: Моля, от името на моя доверител да постановите съдебен акт, с който да обявите заповедта за нищожна, издадена от некомпетентен орган, с оглед категорията  на строежа, а именно трета категория. При условията  на евентуалност моля, да постановите съдебен акт, с който да отмените заповедта като незаконосъобразна, постановена при нарушение на административно-производствените правила и неправилно  прилагане на материалния закон. Подробни съображения сме посочили в  жалбата. Моля за присъждане на направените по делото разноски по списък, който представям в днешното съдебно заседание с препис за ответника. Моля за срок за писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ Х.: Уважаеми господин съдия,  моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана.  Моля за присъждане на  разноски и ю.к.възнаграждение.

Съдът определи 7 дн срок за писмени бележки от процесуалния представител на жалбоподателя.

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:32 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: