ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 15.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На петнадесети февруари                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: Маринела Вълчева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2520 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Лиляна Михайлова Михнева се явява лично.

За ответника- директор на дирекция „Социално подпомагане“ Бургас не се явява представител, редовно уведомен.

 

Жалбоподател МИХНЕВА: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на Лиляна Михайлова Михнева от гр. Бургас против заповед № ЗСП/Д-А/3624/04.11.2016г., потвърдена с решение № 33/05.12.2016г. на директора на дирекция „Социално подпомагане“ Бургас.

По делото е постъпила административната преписка.

СЪДЪТ указва на страните, че следва да установят фактите, на които основават своите искания или възражения. В тежест на ответната страна е да докаже обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, а жалбоподателят следва да докаже, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Поддържам жалбата категорично. Представям Ви становище с писмени доказателства. Дипломата, която представям е за това, което съм открила с добрите си познания по граматика. Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ намира приложените към административната преписка писмени доказателства за допустими и относими към предмета на спора и  счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Относими към предмета на спора са и представените днес от жалбоподателката медицинско направление, документ от отделение образна диагностика от 02.04.2008г., както и амбулаторен лист, поради което същите следва да бъдат приети като доказателства. Неотносими към предмета на спора са представените свидетелство за зрелост и извлечение от издание „Кой кой е в България“ от 1998 г. на издателска къща „Труд“, доколкото същите нямат отношение към предпоставките за отпускане на целева помощ за отопление. Ето защо, с оглед изявлението на страната, че няма да сочи други доказателства, и като счете делото за изяснено от фактическа страна, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка писмени доказателства, както и днес представените от жалбоподателката медицинско направление, документ от отделение образна диагностика от 02.04.2008г. и амбулаторен лист 10.10.2011г.

НЕ ПРИЕМА свидетелство за зрелост № 3353 и извлечение от заглавна страница на книгата „Кой кой е в България“ и връща същите на жалбоподателката.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА ПО СЪЩЕСТВО.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Това дело е недопустимо и трябва да се прекрати. Не може да се пререшава спора, а той е разрешен още преди 12 години. Съдът може да прекрати делото и едновременно с това да отмени заповедта. Ние сме правоимащи и моля да бъде отменена оспорената заповед.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: