ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 20.11.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесети ноември                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2516 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.58 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Я.С., редовно уведомен, не се явява; представлява се от адв.С. с представено пълномощно, находящо се на лист 5 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ ВПД Началник на ГПУ МАЛКО ТЪРНОВО, редовно уведомен, не се явява и  не изпраща представител.

 

Адв.С.: Не възразявам по хода на делото.

        

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.С.: Изцяло поддържам жалбата, както и доказателствените искания съдържащи се в нея.

         В административната преписка не е представена в надлежен вид длъжностната характеристика на длъжността на жалбоподателя. Тази характеристика следва да бъде представена заедно със заповедта на съответния висш ръководител за одобряването й съгласно разпоредбите в заповедта на Министъра на МВР на основание чл.143, ал.4 от ЗМВР. Поради което моля да бъде задължена страната да представи тази характеристика ведно със заповедта за одобряването й.

         Поддържам искането да задължите ответника да представи Заповед № 8121з-1252/2016г. на Министъра на МВР, доколкото на основание АПК да преценим дали са спазени нейните разпоредби, доколкото същата е строг норматив при ангажиране на дисциплинарна отговорност.

На същите основания моля да задължите ответника да представи всички заповеди на основание § 2 от ПЗР на Инструкция № 8121з-470/27.04.2015г., доколкото тези заповеди следва да въвеждат образците на документите по тази Инструкция и в този смисъл са неразделна част от нея. Моля да бъдат представени, защото те не са обнародвани в Държавен вестник. Посочвам два номера на заповеди, които са ми известни – Заповед № 8121з-749/24.06.2015г. и изменящата я Заповед № 8121з-187/07.03.2016г.

         Представям списък по чл.80 от ГПК и приложения към него за сторените разноски.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед.

 

КОНСТАТИРА се непълнота на административната преписка, като в тази връзка съдът установи, че по делото не е налична длъжностната характеристика на жалбоподателя като държавен служител за длъжността, на която е назначен, поради което намира за необходимо административният орган да бъде задължен в тази насока.

Счете също така основателни доказателствените искания на пълномощника на жалбоподателя поддържани в днешно съдебно заседание, касаещи попълването на делото с допълнителни доказателства, същите записани по-горе в изявлението му, доколкото посредством тях биха били установими допълнително правнозначими за решаване на делото факти и обстоятелства, поради което също намира за необходимо да бъдат събрани по делото така поисканите доказателства, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА административният орган в 7-дневен срок считано от уведомяването да представи по делото длъжностната характеристика на жалбоподателя ведно със заповедта за нейното утвърждаване по съответния ред и съответно връчена му за запознаване, както и да представи по делото Заповед № 8121з-1252/2016г. на Министъра на МВР и всички заповеди издадени на основание § 2 от ПЗР на Инструкция № 8121з-470/27.04.2015г и в частност тези две посочени от адв.С., а именно Заповед № 8121з-749/24.06.2015г. и изменящата я Заповед № 8121з-187/07.03.2016г., както и в случай, че са налични и други такива заповеди издадени на това правно основание, също следва да бъдат изпратени от административния орган.

 

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА следващо съдебно заседание на 12.02.2018г. от 13.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: