ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 04.07.                                                                         град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На четвърти юли                                        две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно дело номер 2505 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 11,15 часа се явиха:

За жалбоподателя ЕТ „Елмада - М.Г.“, редовно уведомен, се явява адв. Х., с представено по делото пълномощно.

За ответника - председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“, редовно уведомен, се явява юк. М., с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице инж. С.И..

 

Съдът докладва постъпило заключение на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза с вх. № 7196/26.06.2018 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

 

СЪдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му, нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

Страните: да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

адв. Х.: Моля да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Юк. М.: Моля да се изслуша заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза.

 

УСТАНОВЯВА самоличността на вещото лице, както следва:

 

Инж. С.Ж.И. на ** години, българин, български гражданин, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам заключението, което съм представил.

 

адв. Х.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

Юк. М.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ: В процесния административен акт са посочени два километража- единият е  км 201+871 по ГИС, а другият е км 201+850 по разрешителното. Това едно и също ли е? Следва ли да се приеме, че се касае за едно и също РИЕ, това по разрешението, независимо от двата посочени километража?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: РИЕ-то е едно и също - в отказа и разрешението. Разликата идва от методите на измерване. Това са различни методи на измерване. Рие-то е позиционирано на това място - разположено е преди кръстовището, отстои на 437 м. от кръстовището и е в обхвата на пътя.

 

СТРАНИТЕ: Да се приеме заключението на вещото лице. Няма да ангажираме други доказателства. Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

Приема заключението на вещото лице като му определя окончателно възнаграждение в размер на 250.00 лева, платими от внесения депозит. /издаден РКО 250.00 лв. на 04.07.2018г./

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

адв. Х.: Моля да постановите решение, с което да отмените процесния отказ като незаконосъобразен по мотиви, подробно изложени в жалбата. Както установихме по време на съдебния процес рекламното съоръжение е изградено точно на мястото, по което е получил разрешение за изграждане съгласно всички констативни протоколи преди разрешението за изграждане. Същото е въведено в експлоатация като изградено на определеното от държавния орган място и съответно същият е обвързан с нормата на § 4 от пзр на постановление № 294 от 08.11.2016 г., което казва, че се прилага първоначално режимът на първоначалното разрешение за експлоатация. Тоест след като органът е преценил, че към датата на издаване същият е законно изграден и го е въвел в експлоатация, то административният орган при преиздаването е следвало да се съобрази именно с тези констатации и е следвало да преиздаде същото разрешение за експлоатация.

 

Юк. М.: Уважаема г-жо председател, моля да отхвърлите жалбата изцяло като неоснователна и недоказана. В хода на съдебното производство бяха събрани достатъчно писмени и гласни доказателства, показващи, че рекламното съоръжение противоречи на НСПП и по-точно на  чл. 17б, ал. 2, която гласи, че разрешението се преиздава при първоначалните условия в случай, че са спазени разпоредбите на чл. 15 от същата Наредба.  Моля за срок за писмени бележки.

 

Съдът предоставя 5-дневен срок на страните за представяне на писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:22 часа.

       

 

  СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: