Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер                 09.10.2008г.                град Бургас

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Административен съд – гр.Бургас, тринадесети състав, на единадесети септември две хиляди и осма година в публично заседание в следния състав:

 

Председател:  Т.Е.

        Членове: 1. П.С.

                          2. Ю.Р.

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор В. Ч. като разгледа докладваното от съдия Е. касационно наказателно административен характер дело номер 24 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.63, ал.1, изречение ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208 – чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на изпълняващия длъжността директор на ТД на НАП- гр.Бургас против решение № 82/23.11.2007г., постановено по НАХД № 91/2007г. по описа на Районен съд - гр.Поморие, с което е отменено Наказателно постановление № 2103/ 13.09.2007г., издадено от заместник директора на ТД на НАП – гр.Бургас и наложената на Т.А.М. *** *** глоба в размер на 50 лева на основание чл.355, ал.1 от КСО за нарушаване на чл.5, ал.4, т.2 от КСО, вр. с чл.2, ал.2, вр. с чл.3, ал.2, т.2 от Наредба № Н-8/29.12.2005г. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното решение и да потвърди наказателното постановление. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.1 и т.3 от АПК – нищожност на решението, алтернативно неправилност поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила. Доказателства по делото не са ангажирани.

Ответникът по касационната жалба – Т.А.М. се явява лично в съдебно заседание. Оспорва жалбата, представя писмени доказателства.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователно оспорване.

            След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            По допустимостта на касационната жалба е произнесено определение № 7021/11.06.2008г. на Върховен административен съд, което задължава сезирания състав да разгледа спора по същество. Поради това процесното решение следва да се провери за валидност, за съответствие с материалния закон и за съществени нарушения на съдопроизводствените правила на основанията, посочени в жалбата. От представените по делото доказателства се установява, че производството пред Районен съд – гр.Поморие е образувано по жалба на Т.М. против наказателно постановление № 2103/13.09.2007г., издадено от заместник директора на ТД на НАП – Бургас, с което на основание чл.355, ал.1 от КСО му е наложена глоба в размер на 50 лева. За да отменени атакуваното постановление, ПРС приема, че ответникът по касация подава декларация по чл.5, ал.4, т.2 от КСО в законоустановения срок. Аргумент в подкрепа на решаващия мотив първоинстанционният съд извежда от представените по делото пощенски формуляри, които удостоверяват, че М. е изпълнил нормативния регламент в първия присъствен ден след правнозначимата дата – 15.04.2007г.

 

Така постановеното решение е валидно, допустимо и правилно.

Неоснователни са доводите на касатора, че проверяваният акт е произнесен от некомпетентен съд. Съгласно разпоредбата на чл.59, ал.1 от ЗАНН наказателното постановление подлежи на обжалване пред районния съд, в района на който е извършено или довършено нарушението. В конкретния случай вмененият на М. деликт е осъществим чрез бездействие и определящо за подсъдността е мястото на дължимо поведение. Съгласно разпоредбата на чл.5, ал.4 от КСО и Наредба № Н-8/29.12.2005г. информацията се предоставя в съответната териториална дирекция на НАП, която в конкретния случай е със седалище в гр.Бургас. При това положение компетентен да се произнесе по оспорването е Бургаският районен съд. Жалбата против наказателно постановление № 2103/ 13.09.2007г. е подадена чрез административнонаказващия орган до РС – гр.Поморие. В хода на подготвителните действия за разглеждане на делото от първоинстанционния съд не е направено възражение за подсъдност. Същото е наведено за първи път пред настоящата инстанция като касационно основание. Разбирането, че местната подсъдност съставлява абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на съдебното производство е неправилно и противоречи на чл.288, т.2, вр. с чл.275, ал.1, вр. с чл.248, ал2, т.1, вр. с чл.36, ал.1 от НПК. Нарушаването на чл.59, ал.1 от ЗАНН е съществено винаги, когато съдът разгледа дело, което не му е родово (предметно) подсъдно, но неспазването на регламента за подсъдност по местоизвършване на нарушението няма такива последици. Предвид гореизложеното, сезираният касационен състав намира, че проверяваното решение е произнесено от компетентен съд и не са налице основания за неговото обезсилване. Същото е постановено при липса на процесуални пречки и в отговор на надлежно упражнено субективно право, поради което не страда от визираните в жалбата пороци и следва да се остави в сила.

Водим от горното и на осн. чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд

 

Р Е Ш И:

            ОСТАВЯ В СИЛА решение № 82 от 23.11.2007г., постановено по НАХД № 91/2007г. по описа на Районен съд - гр.Поморие, с което е отменено наказателно постановление № 2103/13.09.2007г., издадено от заместник директора на ТД на НАП – гр.Бургас.

            Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………………….

 

       ЧЛЕНОВЕ: 1………………………           

 

                 2……………………....