ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 17.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети март                              две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 2470 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:44 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Я.Я., редовно призован, явява се лично и с адв. О., с представено от днес пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Бургас, редовно призован, представлява се от адв. В., с представено от днес пълномощно.

 

          По хода на делото:

          СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Делото е образувано по повод жалба от Т.Я.Я. против Мълчалив отказ на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Бургас да се произнесе по Заявление с вх. № 01-264542/29.10.2014 г. за отстраняване на грешка в КК.

 

         АДВ. О.: Поддържаме жалбата. Молим да назначите съдебно-техническа експертиза със задачи, които сме формулирали в нарочна писмена молба, която представям с препис за ответника.

         АДВ. В.: Ние считаме, че жалбата е недопустима, тъй като не е налице мълчалив отказ за промяната. Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Бургас е уведомила жалбоподателя с писмо № 20-57240 от 31.10.2014 г., с което е указал на същия конкретния ред за извършване на промяна. Установено е, че имотът му е нанесен в КК съобразно графичното положение във влезлия в сила план на новообразуваните имоти за посочената местност, поради което и административният орган е заявил, че искането може да бъде удовлетворено след произнасяне на специализираната комисия по ал. 12 на §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ. 

На следващо място ние считаме, че липсва правен интерес от направеното обжалване, тъй като след произнасянето на въпросната комисия с решение, то би било основание за искане на конкретното изменение в картата, тъй като такъв е редът, който е посочен в ал. 13 на същия §4к. Ако приемете, че е налице мълчалив отказ, то ние считаме, че той е законосъобразен и правилен такъв, тъй като конкретното искане, което е направено след изменението на ЗКИР не отговаря на нито една от хипотезите визирани там за промяна на данни в този регистър – т.е., не са посочени основанията нито по чл. 51, ал. 1, т. 1, нито такива във връзка с т. 2 от ЗКИР.

         По искането за експертиза възразявам, като по въпрос № 1 и № 2 да не се допускат, защото конкретното искане така, както е поискано, е разлика в площта без да е съобразено откъде идва тази разлика и дали има съвпадение на границите или няма съвпадение на границите. По другите въпроси, предоставям на съда.

 

         Съдът, като взе предвид заявеното от страните становище и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

         По повод формулираното доказателствено искане за допускане на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на конкретно формулирани въпроси, намира искането за процесуално допустимо, а по отношение относимостта на поставените въпроси, респективно дадените от вещото лице отговори към предмета на настоящия спор, съдът следва да се произнесе с крайния си съдебен акт, с оглед на което, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДОПУСКА изготвянето на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото, извърши проверка на място и при необходимост в ТС при Община Бургас, да отговори на въпросите формулирани от процесуалния представител на жалбоподателя в нарочна писмена молба, депозирана в днешно съдебно заседание.

         ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допуснатата съдебно-техническа експертиза в размер на 300 лв., платими от жалбоподателя, в 7-дневен срок считано от днес по сметка на Административен съд – Бургас, като в указания срок по делото следва да бъде представен платежен документ удостоверяващ извършеното плащане.

         ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице М.Г., която следва да бъде уведомена след представяне на доказателство за внесения предварителен депозит.

 

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 02.06.2015 г. от 13,50 ч., за която дата и час страните редовно призовани.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: