ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 12.02.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На дванадесети февруари                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2467 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ИБЕРО ФУУДС ГРУП“ ООД, редовно уведомен, се представлява от адв.П. с представено пълномощно, находящо се на лист 38 от делото.

        

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП-БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Л. с представено пълномощно, находящо се на лист 40 от делото.

        

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.П.: Запозната съм с доказателствата, които са постъпили извънсъдебно и не възразявам да се приемат.

         Нямам други доказателствени искания.

        

Юрисконсулт Л.: Изпратили сме на съда изисканите от предходно съдебно заседание писмени доказателства, които моля да се приемат. Други доказателства няма да сочим.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото допълнително постъпилите извънсъдебно писмени доказателства, подробно описани в съпроводително писмо находящо се на лист 43 от делото.

Като съобрази, че други доказателства по делото няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.П.: От представените от НАП писмени доказателства е видно, че пред административния орган са представени  фискални бонове - от 17.08.17г. от 23.39 часа; фискален бон от 17.08.2017г. от 23.45 часа и всички други фискални бонове, които са изискани от административния орган за дата 17.08.2017г. са представени. А при направеното сравнение от описанието в акта за установяване на административно нарушение е видно, че по административната преписка липсва каквото и да било писмено доказателство, включително и служебен бон такъв за извършена продажба в обекта на моя доверител на стойност 1070 лева. В самия АУАН е записано от страна на органа, цитирам: „при направеното сравнение на отразените продажби в разпечатката на контролната лента на електронен носител от 17.08.2017г. е установено, че продажба, извършена на 17.08.2017г. от 23.45 часа на стойност 1070 лева не е регистрирана „.

Няма представено доказателство с какъв документ и с какви данни административно-наказващият орган е сравнил представените касови бонове от 17.08.2017г. Категорично заявяваме, че продажба на стойност 1070 лв. на 17.08.2017г. в 23.45 часа не е била извършвана в обекта.

С оглед горното считам, че атакуваният в настоящото производство акт е незаконосъобразен и като такъв следва да бъде отменен.

 

Юрисконсулт Л.: Моля да постановите съдебно решение, с което да потвърдите като правилна и законосъобразна издадената заповед.

Моля да приемете за установено по безспорен начин извършеното административно нарушение подробно описано в издадената заповед за налагане на принудителна административна мярка. Осъществена е продажба на 17.08.2017г. в 23.45 часа на стойност 1070 лв., която не е регистрирана чрез издаване на фискална касова бележка от монтираното в обекта фискално устройство. В момента на самата проверка в обекта е имало регистрирано и работещо фискално устройство, от което е следвало при направена покупка и получаване на парични средства да бъде издадена касова бележка. Това определено не е сторено от „Иберо фуудс груп“ ООД, поради което е съставен АУАН и е издадена обжалваната заповед за налагане на ПАМ.

Моля да приемете, че не са допуснати нарушения на процесуалния закон или на материалния и да постановите решение, с което да потвърдите атакувания акт на директора на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП гр.Бургас.

Моля също така да бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в полза на ТД на НАП-Бургас.

 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.39 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: