ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 24.04.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и четвърти април                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2450 по описа за  2017 година       

На именното повикване в 09:30 часа  се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Метромедия груп“ ЕООД, редовно уведомен,  се явява адвокат С., с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, редовно уведомен, се явява юрисконсулт  М., с представено пълномощно по делото.

Явява се вещото лице С.И..

 

По хода на делото:

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:      

Производството е образувано по жалба срещу отказ, обективиран в писмо изх. № 53-00-4767/26.06.2017 г., на председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, за преиздаване на разрешение за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламни съоръжения.

В открито съдебно заседание на 13.02.2018 г., съдът допусна извършването на допълнителна съдебно-техническа експертиза от вещото лице С.И., която е извършена и представена по делото в срок.

Съдът задължи и ответника да представи посочени от жалбоподателя доказателства, което той стори.

АДВ. С.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се изслуша заключението.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване на вещото лице С.И. (със снета по делото самоличност).

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Представил съм допълнително писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС НА АДВ. С.: Когато сте извършвали заключението, вие сте отговорили на базата на кореспонденция с Областно пътно управление. Запознавали ли сте се със строителната, съответно с проектната документация?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поисках такава документация, но не ми беше представена.

АДВ. С.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

АДВ. С.: Съвсем точно сме поставили задачата - при съобразяване на строителните книжа. Дори и да няма извършена реконструкция както се твърди от АПИ, за да се отговори на въпросите ни, следваше да се съобрази и представи от Областно пътно управление на вещото лице за запознаване проектна документация, дори и в този вид, за да отговори коректно къде завършва пътната настилка и къде попада съответно процесното съоръжение. Няма спор за приложимата наредба, обхвата на пътя, съответно обслужващата зона. Тяхното местоположение се доказва със съответния проект, поради което ще моля почитаемия съд или да ни даде възможност да поставим уточняващ въпрос, или ще помоля вещото лице да обоснове заключението си с елементарна графична част за съпоставяне със строителните книжа. Ако съдът счете за необходимо, тъй като директорът на Областно пътно управление не е страна по делото, а е трето лице, съдът да задължи директора на Областно пътно управление и съответно административният орган да бъде коректен и да представи на вещото лице проектната документация, за да може вещото лице да даде обосновано заключение.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Не възразявам да се задължи органът да представи и да се съберат доказателства, за да се установи къде се намира процесното съоръжение. 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз поисках, но проект не ми беше предоставен. Извадка ми предоставиха от тяхната Геодезическа измервателна система, но при положение, че поисках размери да ми свалят, те ми казаха, че има грешки, поради което аз не го приемам за доказателство. Това не е проект, а е Геодезическа измервателна система. Не е проект, за който адв. С. настоява. Обхватът се определя извън населеното място, с проекта на пътя.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Аз като юрист няма как да знам информацията. За всички пътища по принцип има проекти. В наш интерес е да се изясни тази ситуация, като считам, че съдът следва да задължи Агенция „Пътна инфраструктура“ или Областно пътно управление да представят такава информация.

 

Съдът, предвид обстоятелството, че вещото лице е положило необходимите усилия да отговори на въпросите на адв. С., но заради това, че от Областно пътно управление не му е бил предоставен проектът на съответния път, той не е могъл да отговори в цялост на поставения въпрос на адв. С.. Съдът намери, че на вещото лице следва да бъде присъден половината от внесения депозит за възнаграждение, а предвид несъдействието на орган, подчинен на ответника намери, че на същия следва да бъде възложено внасяне на депозит от 150 лв. за извършване на експертизата, най-малкото защото и ответникът има интерес от пълното изясняване на фактическата страна по спора, като на вещото лице се даде възможност да отговори в цялост на поставените въпроси.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение за вещо лице за положения от него труд по изготвянето на представеното в днешно съдебно заседание експертно заключение в размер на 150 лв., платими от внесения от жалбоподателя депозит.(изд. Р.К.О. – 24.04.2018 г. – 150 лв.)

          ЗАДЪЛЖАВА ответника, в 7-дневен срок от днес, да заплати депозит в размер на 150 лв. за допуснатата съдебно-техническа експертиза, като му УКАЗВА, че следва да съдейства на вещото лице чрез Областно пътно управление - Бургас за снабдяване с проект на пътната документация.

 

          АДВ. С.: Моля, вещото лице при изготвяне на заключението да онагледи същото с графична част - извадка от съответния одобрен проект за пътя.

         

          Предвид нуждата от довършване на допуснатата съдебно-техническа експертиза, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

          ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 12.06.2018 г. от 9.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 09:49 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: