ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 19.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На деветнадесети април                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2449 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 16:06  часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Метромедия груп“ ЕООД, редовно призован, се представлява от управителя Д., както и от  адв. Д.С. с пълномощно на лист 60 по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Председател на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, редовно призован, се представлява от юрисконсулт М.с пълномощно, находящо се на лист 62 по делото.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.Ж.И. се явява.

 

По хода на делото:

АДВ.С. и УПРАВИТЕЛЯТ М. Д.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.


         ДОКЛАДВА предоставена от председателя на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ в изпълнение на разпореждане № 600/05.02.2018 г., административната преписка по съставянето на Констативния Протокол № 290/26.06.2017 год. - постъпила с вх.№ 2467/27.02.2018г.

ДОКЛАДВА постъпило с вх.№ 4155 в срок (11.04.2018 г.)  заключение на вещото лице И. по назначената съдебно-техническа експертиза.

АДВ.С.: Да се приемат постъпилите доказателства. Да се изслуша вещото лице.

УПРАВИТЕЛЯТ М. Д.: Да се приемат постъпилите доказателства. Да се изслуша вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се приемат постъпилите доказателства. Да се изслуша вещото лице.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото постъпилите с вх.№ 2467/27.02.2018 г.  документи от ответника.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

С.Ж.И. – 61 години, български гражданин, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам въпроси към вещото лице.

АДВ.С.: Във заключението си коментирате приложността на чл.15, ал.1, т.2 от наредбата. Това е на последната страница преди точка 5. Въпросът ми е: направихте ли замерване и на какво разстояние е рекламно-информационното съоръжение спрямо ръба на пътната настилка?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Това не  е било задача към експертизата. Не съм мерил разстоянието.

АДВ.С.: Да се приеме заключението в частта му, в която отговаря на въпрос т.1 и т.2. По отношение на направения правен извод -категорично го оспорвам. Вещото лице не може да дава правни заключения и доколкото не е обследван въпросът за разстоянието между рекламно-информационното съоръжение и ръб-асвалт – трябва да се прави разлика дали рекламно-информационното съоръжение попада в обхвата на пътя или е в обслужващата зона. Ще направя допълнителни искания.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се приеме заключението. Във връзка с въпроса, касаещ обхвата или обслужващата зона на пътя, днес ще представя доказателства от нашата система.

УПРАВИТЕЛЯТ М. Д.: Споделям казаното от адв. С.. При моя експертиза той не отрази Метромедия груп“ ЕООД, а само Областно пътно управление.

СЪДЪТ след изслушване на становища на страните и предвид липсата на допълнителни въпроси към вещото лице,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото заключението на вещото лице С.И. по възложената  и изготвена съдебно-техническа експертиза. Относно отговорите на правните въпроси съдът ще коментира заключението в крайния си съдебен акт.

 

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит (200,00 лева).(Изд. РКО 19.04.2018 г., сума 200,00 лева, платежно нареждане лист 153).

Съдът КОНСТАТИРА, че съобразно справка-декларация (280,00 лева) вещото лице е извършило разходи и е калкулирало труд, чиято стойност надхвърля размера на определеното първоначално възнаграждение. Заключението е подробно, прегледно и логически издържано. Ето защо, съдът намира, че следва да определи допълнително възнаграждение на експерта, съответстващо на реално положените от него усилия по изготвяне на заключението.

За това СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОПРЕДЕЛЯ допълнително възнаграждение на вещото лице И. в размер на 80,00 лева, вносими от ответника в 10-дневен срок от днес.

УКАЗВА на жалбоподателите,че при неизпълнение на задължението за внасяне на допълнителен депозит, ще бъде постановено осъдителен диспозитив в тази насока.

 

Съдът ДАВА възможност на страните да изразят становище по доказателствата, както и да направят доказателствени искания:

 

АДВ.С.: Във връзка с направеното оспорване по отношение на част на заключението, доколкото не са установени съществени обстоятелства, искам да се назначи допълнителна експертиза. Моля съдът да определи вещо лице с различна компетентност – визирам специалист по пътен транспорт, с поставени 3 въпроса, които съм посочил в молба, която представям на съда и на ответника сега в съдебното заседание. Да се установи точното местоположение и коя разпоредба ще бъде приложима от наредбата, и на какво разстояние се намира спрямо кръстовището. Искам с тези въпроси да установя фактически приложения, за да се приложи после материалния закон. Поддържам си доказателствените искания, които вече 2 пъти фомулирам в молби, които не са изпълнени от ответника до настоящия момент. Поисках представяне на протокола от Управителния съвет, който не видях по делото. Оспорихме и констативния протокол, на база на който е издаден отказът - от 26.06.2017 г. - в деня, когато е издаден отказът. Имаме доказателствени искания в тази връзка - да се представят доказателства, когато в един и същи ден е проверката и събранието на УС, и в същия ден е издадено съответното писмо, което обжалваме. Оспорваме констативния портокол, който твърдим, че е антидатиран. Поддържаме си и тези доказателствени искания. И със съдебно-техническата експертиза, която днес се прие, се установи второто обстоятелство, че няма друго такова съоръжение - след нашето съоръжение няма друго. Поставя се въпросът дали въобще са ходили на проверка.

УПРАВИТЕЛЯТ М. Д.: Цялото производство е с всичките искания на ответника Областно пътно - Бургас, Агенция „Пътища“. Не са стъпили в Бургас, нито са ходили на място. Цялото дело е вкарано в грешна насока според мен. Би трябвало да ги разглеждаме в светлината на действащи разрешителни, а е на нови. Всичко, което се представя - това касае действия, извършени след като имаме разрешителни. Експертизите, които те искат и се назначават от съда, те си работят за тяхната си теза. Рекламното съоръжение - нашето, не е в обхвата на пътя, а е в обслужващата зона, но Областно пътно управление това го крие и не иска да го отразява. Имаме урегулирано със светофар кръстовище, построено от общината, там имаме урбанизирана зона, временни селищни образования и първокласен път. В разпоредбите на общините – местните общини, изискванията са 15 метра преди кръстовище, за мегабордовете са 30 метра, когато са такива светофари. Исках съдът да ги знае тези неща - защо искаме тази експертиза. Когато се разписах преди документите да идат в София, искаха становището на Пътна полиция КАТ - Бургас, ако се постави съоръжението на 8 метра – не е предпоставка за ПТП. Може да наруши разстоянието, което се иска, но когато е навътре - то не е проблем за ПТП. Няма логика след 10 години ползване съоръжението да се махне и да казват, че е незаконно.

ЮК.М.: Ще представим протокола за демонтажа на съоръженията, тъй като фирмата, която е собственик на съоръжението, го е демонтирала след като е получила отказ. Моля за 10-дневен срок да изложа съображения относно направените искания. В днешното съдебно заседание представям схема ГИС /географска информационна система/, в която са въведени всички рекламни съоръжения съгласно километъра на тяхното разрешително и на схемата в удебелената част се вижда имотът или по-скоро обхватът на пътя, с което се вижда, че рекламното съоръжение се намира в обхвата, а не в строителната обслужващата зона.

АДВ. С.: Оспорвам така представената графика, тъй като от нея по никакъв начин не се удостоверява наличието, както на необходимите реквизити по Закона за пътищата - да се каже докъде е пътна настилка, какво има след това, за да бъде ясно очертано, че тази сива линия представлява обхват на пътя, още повече, че пътят като строителен обект за него би следвало да има налична проектна документация и АПИ като възложител спокойно може да докаже пътя и обхвата му със строителна документация, а не по този начин.

УПРАВИТЕЛЯТ М. Д.: Искам да допълня: моля АПИ или община Несебър, който е собственик на кръстовището и на светофарната уредба, да представи документ, че това кръстовище има документ за експлоатация по надлежния ред, респ. акт 16. Имам предвид кръстовище км 205+216 от пътя Варна-Бургас /път 1-9/ и общински път четвърта категория на община Несебър.

 

По представеното доказателство след като изслуша становището на страните, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представената схема ГИС /географска информационна система/, а относно относимостта на доказателството към предмета на делото, съдът ще вземе отношение с крайния си съдебен акт.

 

Относно направеното доказателствено искане, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 10-дневен срок, считано от днес, да представи документ за въвеждане в експлоатация по надлежния ред на пътно кръстовище км 205+216 от пътя Варна-Бургас /път 1-9/ и общински път четвърта категория на община Несебър.

След получаване на становището съдът в закрито съдебно заседание ще се произнесе относно поисканата експертиза.

 

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА 21.06.2018 година  от 15:00 ч., за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16:49 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: