ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 17.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХVІІІ Административен състав

На седемнадесети май                            две хиляди  и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2419 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.П.Х., редовно призован, не се явява. Представлява от адв.Т.Т., преупълномощена от адв. С.К. c пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ  Началник сектор „Пътна полиция“  КАТ при ОД на МВР Бургас, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

 

По хода на делото:

 

АДВ. Т.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

С Определение  № 4184  от 30.3.2018г. по административно дело № 2840/2018 год. ВАС е ОТМЕНИЛ определение № 252/31.01.2018г. на Административен съд  -  Бургас по адм. дело № 2419/2017г., с което производството е било прекратено и е ВЪРНАЛ делото на Административен съд Бургас за продължаване на съдопроизводствените действия.

С определение № 836/12.4.2018г. съдът Е ЗАДЪЛЖИЛ ОТВЕТНИКА - Началник сектор „Пътна полиция“ КАТ при ОД на МВР Бургас в 7-дневен срок от уведомяването да представи по делото административната преписка по регистрацията на МПС БМВ 316, с рег. № А 4206 НВ, собственост на М.П.Х. – Свидетелство за регистрация Част І № 008756545.

Съдът ДОКЛАДВА постъпили в изпълнение на определение № 831/12.04.2018 г. с писмо вх. № 4920/30.04.2018г. копия на документи.

С Разпореждане на съдията докладчик са изискани материали от РС- Бургас и справка от Административен съд Бургас.

С писмо вх.№ 5533/16.05.2018 г. са постъпили изисканите материали от РС – Бургас.

Във връзка с делото е издадена и служебна бележка от Административен съд Бургас от 15.05.2018 г., в която е посочено, че срещу ЗПАМ № 170769-000161/01.02.2017 г. лицето М.П.Х. не е подавал жалба пред Административен съд Бургас.

 

АДВ. Т.:Да се приемат изисканите от съда и представени по делото доказателства. Няма да сочим други доказателства. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Считам, че е неотносимо обстоятелството, че срещу така наложената принудителна административна мярка няма заведено административно производство, тъй като тук не се спори дали има или няма такова. Видно от доказателствата, представени от ищеца, самата наложена принудителна административна мярка  към датата, на която той се е явил в органите в КАТ, същата е била изтекла.

Моля да приемете списък за направените разноски.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото постъпилите в изпълнение на определение № 831/12.04.2018 г. с писмо вх. № 4920/30.04.2018г. копия на документи.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото постъпилите с писмо вх.№ 5533/16.05.2018 г. от РС-Бургас материали, както и издадената служебна бележка на 15.05.2018 г.

 

Предвид липсата на доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

Съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество:

АДВ. Т.: Моля да уважите жалбата на моя доверител с всички последици по закон, както и да ми присъдите направените съдебно-деловодни разноски съобразно списък, който представих. Видно е от събраните по делото доказателства, че доверителят ми след изтичане на наложената принудителна административна мярка, описана в жалбата, се е явил пред органите на КАТ като е поискал да му бъде възстановени табелите и му върнат свидетелството за регистрация на автомобила. От цитираната Наредба № І-45 писмено заявление за регистрация се издава по служебен път, като тя се изготвя от служителите на КАТ и се нарича КАТ-1. Няма как доверителят ми сам, собственоръчно да напише такова заявление. Пак от събраните по делото доказателства и от разпита на свидетел Ж. в предходно съдебно заседание, става ясно, че доверителят ми е бил в КАТ, поискал е да му бъдат върнати свидетелството за регистрация и табелите, поради изтичане на наложената принудителна административна мярка. В самата система органите на КАТ – пак по показания на свидетеля, имат отразено, че същата е изтекла. Непонятни са последващите действия на ответника и позоваването на това, че няма влязло в сила наказателно постановление. Ето защо, моля да уважите жалбата, както и моля да ни дадете възможност за представяне на писмени бележки.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ 5-дневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:04 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: