ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 06.11.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На шести ноември                                     две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2415 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ

За ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ на блок № 19, вх.А – представлявана от управителя Г.Т.Т., редовно уведомен, явява се лично управителят Т.;

 

Г.К.Г., редовно уведомен, явява се лично и с адв.А., днес представя пълномощно;

 

Г.Т.Т., редовно уведомен, явява се лично и с адв.А. с представено пълномощно, находящо се на лист 369 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Заместник-кмет на ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ А.В.В. и С.С.С., редовно уведомени, не се явяват;

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомена,не изпраща представител;

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ „ПС ГРУП“ АД, „БАКХУС“ ООД, Кабелна телевизия „АЕТОС“ ЕООД и М.Н.Д., редовно уведомени, представляват се от адв.М. с представени пълномощни, находящи се съответно на листи 371, 372 и 373 от делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И.П.С., К.Г.Ш., Р.Р.В., Р.А.Р., А.К.П., В.К.А., С.В.С., Т.С.Ц., В.С.Б., Г.М.П., К.Х.М., Ж.К.К., Д.Й.С., Й.С.А., Я.Я.П., Д.Я.П., В.Д.П., Н.С.Г., С.Р.Т., В.И.М., К.С.Г., Х.Д.Х., всички редовно уведомени, не се явяват и не се представляват;

 

 ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ А.Д.К., Н.П.Т., Д.Д.М. и В.Д.В., редовно уведомени, не се явяват; представляват се от адв.А., представя днес пълномощно;

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ Н.Я.Б., Д.М.М., П.Ж.Ж. и Н.К.Г., редовно уведомени, явяват се лично.

 

Становище по хода на делото:

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ Б., М., Ж. и Г.: Не възразяваме да се даде ход на делото.

 

 

         Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ДОКЛАДВА постъпило по делото заявление от П. К. В. и В. С. В.а, видно от което са поискали да бъдат конституирани като заинтересовани страни в процеса. Заявлението е придружено от нотариален акт, видно от който лицата са придобили в собственост недвижим имот, представляващ апартамент № **.

                                                           

         С оглед на така представените доказателства съдът намира, че са налице предпоставките за конституиране на лицата като заинтересовани страни в процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         КОНСТИТУИРА като заинтересовани страни в процеса лицата П. К. В. и В. С. В.а.

         За тези две лица съдът КОНСТАТИРА, че в днешно съдебно заседание от страна на адв.А. се представи пълномощно, който да ги представлява в процеса.

 

         Адв.А.: Поддържам жалбата на моите доверители. С нея са поискани писмени доказателства, които виждам, че съдът е изискал и приложил по делото.

Моля да се назначи на съдебно-техническа експертиза, която с оглед на многото въпроси представям в писмен вид, доверителите ми искат експертизата да се извърши от две вещи лица - геодезист и архитект.

Представям молбата с въпросите с копие за страните.

         На този етап нямаме други доказателствени искания.

 

         Адв.М.: На първо място: поддържаме релевираните и въведените в спора със становището ни по чл.159 от АПК от 28.02.2017г. възражения досежно правния интерес от оспорването по т.2 от заповедта, а именно: дали носителите на вещни права собственици на самостоятелни обекти и имащи право на строеж върху терена са заинтересовани за имоти, чийто ПУП е одобрен през улица.

         Ние твърдим, че основание за недопустимост е и това, че има улица,  а поради липсата на намалени отстояния и промяна на предназначението оспорването в тази е недопустимо. Разбира се практиката на съда е такава, че това се преценява и след изслушване на експертиза. Считаме, че сме изправени пред административен акт издаден от компетентен орган, надлежно мотивиран, без съществени процесуални нарушения и в съответствие с целта на закона и материалноправните посочени основания.

         Моля във връзка с поставените въпроси към експертизата да ни се укаже срок, както и на административния орган, в който да заявим становище. Само отбелязвам, че в част от въпросите се съдържа застъпена теза от страна на жалбоподателите. На стр.4 от молбата с въпроси, към въпрос № 6 се казва „Няма котировка на разстоянието на съществуващата сграда ТК „Пиргос“ в новопредвидения ***“ и т.н. Въпросът би трябвало да е Има ли котировка.

Считам, че би трябвало да се прецизират въпросите, като някои от тях считам, че не касаят специалната техническа компетентност на вещо лице, а се вече по-скоро предмет на правна преценка.

         Например Въпрос № 3, както е зададен - Това е преценка на съда. т.нар. икономичност на устройственото проектиране е част от преценката за законосъобразност.

         Моля да дадете един разумен срок, в който да изразим становището си по отделните поставени въпроси относно тяхната допустимост и относимост към предмета на спора, с възможност да поставим допълнителни въпроси.

         Съгласен съм, че естеството на поставените въпроси е такова, че изисква участие на архитект-урбанист и геодезист и не се противопоставяме експертизата да бъде комплексна.

         Моля да се приеме административната преписка, като се укаже на административния орган да прецени дали е представил пълния обем на същата и да му се укаже тежестта на доказване.

 

         Заинтересованата страна Д.М.: Аз съм против застрояването и против минаването на път пред нашия блок № 18.

Заинтересованата страна П.Ж.: Аз съм против застрояването, което е предвидено с тази заповед. Имаме градинка с паркинг и това всичко ще бъде унищожено.

Заинтересованата страна Н.Г.: Аз подкрепям другите, че не искат да направят тази улица. Блокът е в ниското и ако направят улицата, отгоре колите ще минават на нивото на първия етаж.

Заинтересованата страна Никола Б.: Против съм застрояването и минаването на път, тъй като смятам, че трябва да се запазят зелените площи, а едно по-голямо урбанизиране няма да е удачно за района.

 

         Адв.А.: Считаме, че жалбата на моите доверители е подадена при наличие на пряк интерес и в този смисъл оспорваме становището, че жалбата е недопустима.

Не възразяваме останалите страни да поставят въпроси към експертизата.

         Поддържаме искането да бъдат допуснати всички въпроси отразени в подадената днес молба. Обяснявам, че същността на въпроса е посочена в първото изречение, а оттам нататък във всяка точка е посочено становището на моите доверители към вещото лице.

         Не възразявам по искането да бъде задължена Общината да заяви дали това е цялата преписка. И ние не знаем дали тя е в пълния си вид, защото нямаме достъп до нея в общината.

                                                           

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед.

 

 

 

По доказателственото искане на адв.А. свързано с назначаване на съдебно-техническа експертиза, за което в днешно съдебно заседание се представи нарочна молба, съдържаща въпросите по тази експертиза, с оглед нейната обемност и очевидна фактическа и правна сложност на спора, съдът ще вземе становище в ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ.

Необходимо е също така, поради същата причина, на ответната страна и на заинтересованите страни да бъде дадена възможност да се запознаят с въпросите по исканата експертиза и също да вземат становище по нея, както и в случай на необходимост и съответна преценка от тяхна страна да бъдат възложени и допълнителни въпроси към експертизата.

Поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА възможност на ответната страна, както и на заинтересованите страни в 7-дневен срок считано от днес, извънсъдебно да депозират становище по искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза, в случай на необходимост, към нея да бъдат поставени и допълнителни въпроси, като по това доказателствено искане съдът ще вземе становище в ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА следващо съдебно заседание на 26.02.2018г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: