ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,26.09.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и шести септември            две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2404 по описа за 2012 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Бутед” АД се явява адвокат М.Г. с приложено по делото пълномощно.

За ответника- Началник РДНСК-Югоизточен район се явява ст.юрисконсулт А., надлежно упълномощена.

За заинтересованата страна „Сентрал парк Бургас” ЕООД не се явява представител, редовно уведомен от предходното съдебно заседание.

Явява се вещото лице инж. М.Г..

 

Адвокат Г.- Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт А.- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

СЪДЪТ докладва постъпило по делото писмо с вх.№ 1100-144/06.07.2014г. от Областен управител на област Бургас с приложени към него Акт за държавна собственост №4299/24.04.1974 г. и АЧДС № 2150/07.11.1997 г., ведно с приложения към тях, в изпълнение определението на съда от предходното съдебно заседание.

СЪДЪТ докладва постъпила молба от адвокат Г., процесуален представител на жалбоподателя „Бутед” АД, с искане да бъде заличен въпрос №5 от молбата на адвокат Б. за допускане на допълнителни задачи по съдебно-техническа експертиза.

 

Адвокат Г.- Да се приемат представените доказателства. Поддържам молбата, няма да соча нови доказателства. Поддържам искането, тъй като считам, че въпросът е неотносим към настоящото производство. Съгласно жалбата на доверителя ми, Върховен административен съд се е произнесъл с определение от 31.01.2014г. по адм.д.№15958/2013г. и въпросът за идентичността на сградите, описани в Акта за държавна собственост, респ. предмет на заповедта, не подлежи на обсъждане повече от настоящата инстанция. Още повече, че в процесната заповед сградата е идентифицирана и по кадастрална карта и относно нейната идентификация няма спор. Считам, че е ненужно да се натоварва делото да се идентифицират всички сгради, така както е формулиран въпросът на колегата. Сградите са премахнати, беше допуснато предварително изпълнение и е трудно да се направи идентичност на всички сгради на терена.

Юрисконсулт А.- Моля да се приемат представените доказателства от Областна управа. Няма да соча нови доказателства в настоящия момент. По отношение на направеното искане за заличаване на въпроса от нарочната молба с поставени въпроси към вещото лице, моля да не го приемате, тъй като считам, че на първо място така зададения въпрос касае само сградата, касаеща настоящото съдебно производство и считам, че зададеният въпрос е относим за изясняване на фактическата обстановка, предвид на което моля да не заличавате същия.

 

СЪДЪТ намира молбата на процесуалния представител на жалбоподателя за заличаване на допуснатия въпрос №5 към съдебно-техническа експертиза за неоснователна. Поставените от заинтересованата страна задачи към експертизата са относими към предмета на делото и необходими за неговото изясняване. Ето защо молбата следва да се остави без уважение. Следва да се приемат като доказателства по делото представените от Областния управител актове за държавна собственост, ведно с приложенията към тях. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без уважение молбата на адвокат М.Г. за заличаване на допуснатия към съдебно-техническа експертиза въпрос №5, формулиран в молбата на адвокат Б. с вх.№3952/26.05.2014г.

ПРИЕМА Акт за завземане на недвижим имот за държавен от 24.04.1974г., и АЧДС №2150/07.11.1997г., ведно с приложения към тях.

 

Адвокат Г.- На този етап няма да соча доказателства.

Юрисконсулт А.- Няма да соча доказателства на този етап.

Вещото лице Г.- Направила съм необходимото проучване, но не можах да оформя заключението, като имах предвид и тази молба на адвокат Б..

 

СЪДЪТ счита, че заключението на съдебно-техническата експертиза е от съществено значение за изясняване на делото, поради което следва да се насочи друго съдебно заседание за събиране на доказателства. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 05.12.2014г. от 10.20ч., за които дата и час страните и вещото лице се считат уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: