ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 15.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На петнадесети април                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2395 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:26 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Хелио-тур-с” АД, редовно призован, се явява адвокат С., редовно упълномощен от по-рано.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Созопол, редовно призован, се явява адвокат Й., редовно упълномощен от днес.

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

АДВОКАТ С.: Да се даде ход на делото.

 

АДВОКАТ Й.: Ще моля да не давате ход на делото в днешно съдебно заседание по същество, като оставите жалбата без движение, предвид че видно в същата  от средата на стр. 2, включително и на стр. 3 се излагат аргументи, с които жалбоподателят твърди, че по съществото на спора не е налице строеж по смисъла на ЗУТ, т. е. жалбата е без предмет. Второ, жалбоподателят твърди, че не е собственик на съответното бунгало, че същото не е записано в сметки 201 и 203.  На дружеството, като дълготраен материален актив не е заприходено и за него няма издадени никакви документи за собственост, нещо повече, по надолу в жалбата казва, че има информация, че тези бунгала са на „Булгартабак холдинг” АД Хасково и съответно е неточно идентифициран адресатът на заповедта, затова следва да се установи дали бунгалото е изградено и е собственост на „Хелио-тур-с” АД. На последно място, жалбоподателят твърди, че видно от Търговския регистър жалбоподателят не е бил правоприемник на дружеството или физическото лице, построило това бунгало. При това положение не може да бъде адресат на заповедта. В този смисъл считам, че жалбата следва да бъде оставена без разглеждане.

Относно просрочието, ще моля да задължите жалбоподателя да направи изявление дали поддържа тези свои доводи и ако е така, да задължите да представи данни евентуално за собственост на „Булгартабак холдинг” АД, както твърди, както и извлечения от сметки 201 и 203 на дружеството. Това не са неща предмет на експертиза.

Моля да задължите жалбоподателя да заяви известно ли му е, че бунгалата са премахнати не за негова сметка.

Ще моля да имате предвид и направените възражения за просрочие и доказателства в тази насока преди даване ход по същество.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото.

За допустимостта на жалбата съдът следи служебно като не съществува пречка въпросът за срочността на подаването на жалбата при наличието на спор за това да бъде изследван в хода на съдебното производство.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ С.: Поддържам жалбата.

Ще моля преди съдът да се занимае с исканията за доказателства, да се занимае с въпроса за нейната срочност, поради което моля съдът да изиска справка от НАП за списъчния състав на „Хелио-тур-с” АД, от която да стане ясно дали процесната заповед е връчена на служител на дружеството. Ние бихме могли да представи ведомост в указан от съда срок.

АДВОКАТ Й.: Не се противопоставям на направеното искане.

АДВОКАТ С.: Моля след като се установи срочността на жалбата, тъй като е свързано с плащане на такси и депозити, след това съдът да се занимае с другите доказателствени искания.

 

СЪДЪТ, с оглед възраженията на жалбоподателя за това, че не му е връчен оспореният акт и с оглед възраженията на ответника за това, че връчването е било извършено редовно и поради това е налице просрочие на оспорването, намира, че следва да изиска от ТД на НАП София, офис Център, ул. Шести септември № 10, информация относно всички декларирани трудови договори от „Хелио-тур-с” АД към 19.02.2014 г.

Следва да задължи жалбоподателя за следващо съдебно заседание да представи заверен препис от поименно щатно разписание на дружеството към 19.02.2014 г. След събиране на тези доказателства и извършване на преценка за допустимост на оспорването, с оглед предвидения от закона срок за това, съдът ще пристъпи и към събиране на доказателства за разрешаване на спора по същество.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ТД на НАП София, офис Център, ул. Шести септември № 10, в 14-дневен срок от получаване на съобщението, да представи справка за всички регистрирани трудови договори от „Хилио-тур-с” АД към 19.02.2014 г.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя за следващо съдебно заседание да представи заверен препис от поименно щатно разписание на дружеството към 19.02.2014 г.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 27.05.2015 г. от 10:30 часа, за която дата страните – уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:42 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: