О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

                                               

№ 2163/13.09.2018 година, град Бургас,

 

Административен съд – Бургас, в закрито заседание на тринадесети септември, две хиляди и осемнадесета година,  в състав:

 

 СЪДИЯ: Веселин Енчев   

 разгледа адм. д. № 2389/2018 година

 

Производството е образувано по жалба от „Сънрайз“ АД - Пловдив с ЕИК 115849131 и адрес – град Пловдив, булевард „Княгиня Мария Луиза“ № 8, ет. 3, против АУЗД № МДТ – 704/25.04.2018 година на главен експерт в отдел „МДТ“ на Община Несебър, мълчаливо потвърден началника на дирекция „Местни данъци и такси“ в Община Несебър.

С разпореждане № 3971/21.08.2018 година (лист 1) на жалбоподателя е указано, че следва да представи доказателство за внесена държавна такса в размер на 50 лева. Със същото разпореждане жалбоподателят е предупреден, че при неизпълнение на указанията, жалбата ще бъде оставена без разглеждане.

Жалбоподателят е уведомен за указанията на 29.08.2018 година, на посочения от него адрес – чрез служителя С. Стоев, съгласно отбелязването върху разписката на съобщението, изпратено до него (лист 40).

Срокът за изпълнение на указанията е изтекъл на 05.09.2017 година (работен ден).

До настоящия момент, процесуалната нередовност на жалбата не е отстранена.

Установеното обстоятелство е пречка за разглеждането на оспорването по същество.

Затова, на основание чл.158 ал.3 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалба от „Сънрайз“ АД - Пловдив с ЕИК 115849131 и адрес – град Пловдив, булевард „Княгиня Мария Луиза“ № 8, ет. 3, против АУЗД № МДТ – 704/25.04.2018 година на главен експерт в отдел „МДТ“ на Община Несебър, мълчаливо потвърден началника на дирекция „Местни данъци и такси“ в Община Несебър.

 

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 2389/2018 година.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

СЪДИЯ: