ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 19.11.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                           ІІ-ри административен състав

На деветнадесети ноември                           две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 2383 по описа за 2013 година

На именното повикване в 14.40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - Областен управител на област Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт А., с представено от днес пълномощно.

За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ - Общински съвет Средец, редовно призован, представител не се явява.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид изявлението на процесуалния представител на сезиращия Областен управител на област Бургас, както и с оглед предмета на спора намира, че ход на делото не следва да бъде даден по следните съображения:

Настоящото производство е образувано по повод оспорваща Заповед № РД-09-91/18.09.2013 г. на Областен управител на област Бургас, с която се оспорва Решение № 501 обективирано в Протокол № 31/28.08.2013 г. на Общински съвет – Средец, с което е открита процедура по предоставяне на концесия за услуга на обект публична общинска собственост, съставляващ поземлен имот № 000039, с площ 83,987 дка, находящ се в землището на с. Светлина, община Средец с начин на трайно ползване: язовир, актуван с Акт за ПОС № 405/29.12.1999 г.

Така оспореното решение на Общински съвет - Средец е гласувано и прието по реда и при условията на чл. 39 от ЗК.

Съгласно чл. 83, ал. 1 от ЗК на обжалване по реда на тази глава подлежи всяко решение на органите по този закон, както и решенията на комисията за провеждане на процедурата по чл. 48, ал. 1, т. 2 и т. 3. Решенията се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) относно тяхната законосъобразност, включително относно наличието на дискриминационни изисквания относно критериите за подбор или други дискриминационни технически, икономически или финансови условия в обявлението, в документацията за участие или във всеки друг документ, свързан с процедурата за предоставяне на концесия.

С оглед така цитирания законов текст, съдът намира, че настоящото производство не му е подведомствено съгласно текста на чл. 130, ал. 4 от АПК. Ако намери, че делото не му е подведомствено, съдът го изпраща на надлежния компетентен орган.

С оглед горното и предвид цитираният по-горе текст на чл. 83, ал. 1 от ЗК, съдът намира, че настоящата жалба е подведомствена на КЗК, поради което настоящото производство следва да бъде прекратено и делото изпратено на компетентния административен орган за произнасяне.

Мотивиран от горното и на основание чл. 130, ал. 4 от АПК, Административен съд – Бургас, втори състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ИЗПРАЩА Заповед № РД-09-91/18.09.2013 г. на Областен управител на област Бургас, с която е оспорено Решение № 501, обективирано в Протокол № 31 от 28.08.2013 г. на Общински съвет - Средец ведно с приложените към нея документи на КЗК по подведомственост.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2383/2013 г. по описа на Административен съд – Бургас.

Настоящото определение подлежи на оспорване пред Върховен административен съд, в 7-дневен срок от датата на съобщаването му на страните.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: