ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 31.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХVІІІ Административен състав

На тридесет и първи май                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2362 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Л.Ш.М., редовно призован, не се явява, не се представлява.

 ОТВЕТНИКЪТ Зам. кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, редовно призован, се представлява от гл.юрисконсулт С.Б.c пълномощно, представено по делото.

НЕ СЕ ЯВЯВА вещото лице В.В.А.-Д. – същата е депозирала молба с вх.№6023/30.05.2018 г., с която моли съда да й бъде дадена допълнителна възможност да изготви заключението по назначената съдебно-техническа експертиза, тъй като поради многобройните си ангажименти не е могла да изготви заключението. Моли следващата дата да бъде не по-рано от месец юли.

 

По хода на делото:

 

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ С.Б. Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

Съдът КОНСТАТИРА, че към днешното съдебно заседание не е депозирано заключението на допуснатата от съда съдебно-техническа експертиза.

По делото е постъпила молба  от вещото лице с вх.№6023/30.05.2018 г., с която моли съда да й бъде дадена допълнителна възможност да изготви заключението по назначената съдебно-техническа експертиза, тъй като поради многобройните си ангажименти не е могла да изготви заключението.

                                 

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ С.Б. Моля да се даде възможност на вещото лице да изготви експертизата.

 

Съдът НАМИРА, че следва да предостави възможност на вещото лице да изготви и депозира заключението на експертизата, поради което и за събирането на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за  05.07.2018 г. от 15.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: