ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 08.07.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД     ХІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осми юли                                                        две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИЯ РАЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия РАЕВА

Административно дело номер 234 по описа за 2009 година.

 

На именното повикване в 16.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Анастасия” ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат Ц., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт А., с пълномощно по делото.

Явява се вещото лице З.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпило в срок допълнително заключение по допусната експертиза.

 

ДОПУСКА до разпит вещото лице.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ З.Ч.А. със снета самоличност: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ Ц.: Към основната цена прибавихте 9 200 лева увеличение за подобренията?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Да, което не е целият разход на направените подобрения – това е около 25 %, защото стойността на терена се увеличава с обичайните фактори – външна инфраструктура и вътрешна, затова не целите разходи, а процентното увеличение към целия терен се взема предвид. Всеки един от факторите влияе върху цената на терена с различен коефициент.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ А.: В раздел ІІІ – констативна част, сте дали определение на оградата, че е монолитна, бетонова с височина 1 м. Открихте ли строително разрешение за изграждане на оградата?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не открих разрешение, но има протокол за определяне на строителна линия.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ А.: Конструктивно становище има ли?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не. Работила съм по документите по делото и към тях няма.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ А.: Книжата, които сте цитирали в констативната част, одобрени ли са от община Бургас – Експертен съвет по устройство на територията?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не, не са одобрени. Представените книжа не са одобрени, не са представени в Експертния съвет по устройство на територията.

Строително разрешение за канализация и ел. захранването няма приложено към делото.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ А.: Теренът казахте, че е застлан с асфалтова смес, която е резултат от разкъртване на асфалтова настилка. Оглед правихте ли?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Да, тази настилка е валирана, без битумно покритие.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ А.: Тази настилка представлява ли благоустрояване?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представлява подобрение към терена. Самата настилка не представлява строеж. Това е дворищно подобрение, не е конструкция, за да се изискват строителни книжа.

Уточнявам, че извършената настилка не представлява благоустрояване, а подобрение върху терена.

Не мога да отговоря в днешно съдебно заседание по отделни пера с колко се увеличава стойността на имота, тъй като заключението не би било точно и обосновано.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Да се приеме заключението на вещото лице, като правя възражение срещу констатациите на вещото лице, че извършеното покритие на терена с асфалтова смес не представлява благоустрояване и по смисъла на ЗУТ не е строеж. Оспорвам това, като считам, че това е елемент на правна квалификация и същата следва да бъде дадена от съда. Що се отнася до това дали е строеж или не, дефиницията е дадена в §1, т. 5 от ПЗР на ЗУТ.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Канализацията е с PVC-тръби. На нивото на терена се виждат три шахти. Относно електрификацията: има метален стълб, но връзката не я видях. В дъното имаше касета, но не знам дали е захранена. Може още да не е открита партида. Може да бъдат изградени съоръженията, а после да се получат разрешения. Предполагам, че са направени само връзките, не знам дали са дадени разрешения и дали са въведени в експлоатация.

 

АДВОКАТ Ц.: Не работят изградените канализации и ел. мрежа. След като са били изготвени е започнала отчуждителната процедура. Не са открити партиди за ВиК и ел, те са само подготвени.

Моля вещото лице да си прецизира заключението, като представи увеличената стойност, съобразно всяко едно подобрение.

 

Предвид направеното възражение от адвокат Ц., съдът намира, че заключението следва да бъде прието в следващо съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на вещото лице да изготви допълнително становище, от което да е видно с колко се увеличава стойността на процесния имот с всяко отделно подобрение.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 15.07.2009 г. от 13.40 часа за която дата страните и вещото лице са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: