ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 22.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и втори март                     две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 2349 по описа за 2014 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ДЗУ” АД, редовно призован, представлява се от адв. П., с представено по делото пълномощно.     

За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ - Кмет на Община Царево, редовно призован, представлява се от адв. К., с представено по делото пълномощно.

В залата се явява вещото лице Т.Д..

 

 По хода на делото:

 АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалните представители на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

По делото е постъпило допълнително заключение по допуснатата допълнителна съдебно-икономическа експертиза, като заключението е депозирано на 14.03.2016 г. – т.е., в законоустановения по чл. 199 от ГПК срок.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице.

 

С оглед становището на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ПРИСТЪПВА към изслушване на заключението на вещото лице Т.Ж.Д. (със снета по делото самоличност).

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм допълнително писмено заключение, което поддържам.

 

АДВ. П.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

АДВ. К.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

С оглед становището на процесуалните представители на страните и поради липсата на допълнително формулирани въпроси към вещото лице, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА допълнителното заключение на вещото лице Т.Д., на което ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 150 лв., платими от внесения депозит.(изд.Р.К.О. – 22.03.2016 г. – 150 лв.)

 

 

АДВ. П.: Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

АДВ. К.: Представям удостоверение от Община Царево за това, че в срока по §16, ал. 2 и ал. 3 от ПР на ЗУТ, от жалбоподателя не е постъпило искане регистрация на процесния строеж като незаконен.

Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

АДВ. П.: Оспорвам така представеното доказателство. Възразявам същото да се приеме. Налице е преклузия относно представянето на доказателството. Същото е следвало да се представи най-късно в първото по делото заседание. Същото следва да бъде изключено от доказателствения материал. При всички случаи го оспорвам.

 

Съдът след като се запозна с така представения в днешно съдебно заседание документ, намира, че същият е издаден на 22.03.2016 г. във връзка с подадено от адвокат К. заявление от 21.03.2016 г. Същият съставлява официален документ, изготвен по предвидения процесуален ред, от компетентния за това кмет на Община Царево, поради което счита, че липсват процесуални пречки така издадения документ да бъде приет и причислен към доказателствения материал по делото.

По отношение на заявената от адвокат П. преклузия, съдът счита за нужно да посочи, че въпросната преклузия е регламентирана в ГПК, докато в нормите на АПК липсва аналогична норма, съгласно която страните имат право да ангажират и представят по делото писмени доказателства до приключване на първото по делото заседание.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представеното от адвокат К. удостоверение като писмено доказателство по делото.

 

С оглед изчерпване на доказателствените искания на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. П.: Моля да постановите решение, по силата на което да отмените заповедта на кмета на Община Царево № РД-01-790/13.10.2014 г. като незаконосъобразна.

Моля също така да ми присъдите направените съдебно-деловодни разноски, включително адвокатско възнаграждение съобразно молбата, която представям.

Моля да ми бъде даден по-дълъг срок за представяне на писмени бележки.

АДВ. К.: Моля Ви от името на моя доверител да постановите решение, с което да отхвърлите като неоснователна и недоказана жалбата на „ДЗУ” АД против заповедта на кмета на Община Царево № РД-01-790/13.10.2014 г., както и да присъдите на моя доверител направените съдебно-деловодни разноски.

Моля за разумен срок за представяне на писмени бележки.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на процесуалните представители на страните, в 14-дневен срок считано от днес, да изготвят и представят писмени бележки по съществото на спора.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,39 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: