ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 19.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На деветнадесети април                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2328 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 15:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БУЛГАРПЛОД“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адв. С.П. с пълномощно, находящо се на лист 1264 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно- осигурителна практика“ – гр. Бургас, редовно призован, се представлява от гл.юрисконсулт И.с пълномощно, находящо се на лист 1265 от делото.

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.Ж.Д..

 

По хода на делото:

АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът ДОКЛАДВА постъпило в срок заключение (вх.№4060/ 10.04.2018 г.) по съдебно-счетоводната експертиза на вещото лице Т.Ж.Д..

СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице.

Съдът ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

Т.Ж.Д. – 65 години, българска гражданка, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

АДВ. П.: Във връзка с отговора на въпрос 2: с оглед на провереното счетоводство на жалбоподателя, вещото лице установява, че са извършени продажби на закупените от доставчиците стоки и че е правена инвентаризацията. Т. е. установява ли се наличие на необосновано количество закупена стока при тази инвентарицация, която да не е продадена, и при съпоставка на продажбите и покупките, възможно ли е да се продадена повече стока от закупените, ако бъдат изключени оспорените доставки?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Ако бъдат изключени оспорените доставки при всички случаи би се получило, че продажбите ще са повече от колкото закупените стоки. Теоретически говоря. Стоката от една страна е заприходена като закупената стока, от друга страна има извършени продажби, които съвпадат.

АДВ. П.: Във връзка с превоза на закупената стока от страна на жалбоподателя с притежаваното от фирмата МПС и водач, казвате, че не може да се направи връзка между издадения пътен лист и конткрертната фактура по доставка. На една и съща дата ли са съответните издадени фактури и датата на пътните листи?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Да, има съответствие между датите на фактурите и датите на пътните листи, но експертизата не може да направи връзка единствено по този признак. Пътният лист не дава информация, че точно тази стока е била превозвана този ден. Пътният лист посочва датата и маршрута, но какво вози - не посочва. Трябваше да има товарителница, в която да са описани стоките. Тези пътни листи може да са към тези фактури, но само на базата на пътния лист и фактурата не мога да го установя.

АДВ. П.: Нямам други въпроси.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ И.:  В отговора на въпрос 1 сте описали стоките във фактурите. Не видях отговор на въпроса за какво се ползват?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Това, което получих като информация е, че имотът се обитава от сина на жалбоподателя. Това разбрах от съпругата на жалбоподателя, която присъстваше на огледа. Установих, че една от стаите е обзаведена като за офис и си личи, че се ползва. В останалите стаи има легла, дивани, всякаква корпусна мебел, пълно обзавеждане, компютър. Корпусната мебел е нещо, което са правили по поръчка – гардероби, кухненски шкафове. Има хладилник, всичко има, оборудван е с всичко необходимо за живеене. Направи ми впечатление, че се ползват, тъй като беше оборудвано с бюро,имаше компютър – говоря за стаята, която е офис.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ И.: Как установихте и какво според Вас значи да е офис? Не може ли да е работен кабинет?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Между офис и кабинет не правя разлика. Имаше си нещо на бюрото, имаше компютърна техника, видео система.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ И.:   Видео-системата за какво е?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Тя беше в един от шкафовете в офиса, тя е за СОТ-а.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ И.: Разбрах, че има 3 спални, така ли е?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: 3 спални, кухня и хол, и стаята, която наричам кабинет или офис.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ И.:  На стр.5 сте писали, че ако тези активи представляват амортизируеми активи, следва да се намали начисления корпоративен данък. Начисленият корпоративния данък ли следва да се намали или данъчната основа върху която се изчислява?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Посочила съм самият данък. Ако се прецени, че тези активи са амортизируеми, следва да се намали годишната данъчна основа с тези суми, а не данъкът, както съм написала. Посочила съм само двете години, тъй като за другите години няма възражение от жалбоподателя.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ И.:  На стр.8 включени ли са фактурите за продажби, начислен ли е данъкът - това от ревизионния доклад ли установихте?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Не съм осъществила контакт. Посочила съм, че съм ползвала само материалите от ревизията и това, което ревизионният екип е установил. Едното дружеството- представителите на „Стенли“ по информация на жалбоподателя, се намират в Германия от известно време и няма как да се установи връзка с тях, нито със счетоводството им. За дружеставта „Ай Ти Билд“ ЕООД и „Ивгеник“ ЕООД - имат по една фактура. Не можаха да ми посочат нито телефони, нито адреси. Жалбоподателят не ми посочи нищо за връзка с тях. „Стенли 2006“ ЕООД, които са били в Бургас, вече са в Германия според тях.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ И.: По въпрос 4: налице ли са изискванията на чл. 71 и чл. 68? Не сте коментирали.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Не съм го коментирала, тъй като считам, че въпросът е правен.

АДВ. П.:  По повод на трите спални и офиса- как бяха ситуирани на място, т.е. на едно място ли са, отделени ли са с коридор, към офиса има ли спално помещение? Тъй като се говори за 2 имота.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Личи си, че са 2 апартамента, тъй като има 2 входни врати на стълбищната клетка. Вътре всичко е обединено в едно. Коя спалня е към офиса, е трудно да кажа. Всичко е едно. Едната спалня е по-близо до офиса. Двата апартамента са обединени. Показаха ми къде е била стената, къде сега е сложена допълнителна стена.

СЪДЪТ КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Видяхте ли над вратите се слагат клетки - детектори, които да реагират - освен устройството в шкафа, друго към алармената система има ли?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Не съм гледала има ли детектори по стаите, но със сигурност в коридора беше монтирано това табло. Уредба има в гардероба, но на входната врата дали има клавиатура за въвеждане на код - не мога категорично да кажа, тъй като имат много неща на предвид да огледам и сега конкретно нямам спомен.  От житейски опит, не е необходимо да има и детектори в стаите.

АДВ. П.: Дали в счетоводството са отразени приходи от наем?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Това не съм го проверявала.

ЮК.И.: Има отразено в ревизионния доклад, това не се спори.

АДВ. П.: Искам вещото лице да извърши повторен оглед, за да се установи точното разположение на помещенията и на офиса, има ли отделяне на офисната част от останалото в пространството. Считам, че вещото лице не е дало отговор на въпроса дали има охранителна система, поради което считам,че е необходим повторен оглед на имота.

Във връзка с въпросите на съда за охранителната система, не възразявам да се направи повторен оглед относно наличието на детектори в апартаментите, и съответно връзката им с охранителната система.

ЮК.И.: Възразявам вещото лице да установява факти, които са извън неговата компетентност. Въпросът беше зададен и преформулиран, за да не се стига до извършване на оглед и установяване на факти, които се доказват със заключението на вещо лице - икономист. Идеята на въпроса беше вещото лице да установи стоките и съответно услугите по процесните фактури дали се намират в двете въпросни жилища и съответно услугите дали са предоставени като такива в тези две жилища. В момента разширяваме въпроса вещото лице да установява неща, които са с конструктивен за жилището характер и не е този начина според мен, по който ще се доказват факти и обстоятелство със заключение на вещо лице - икономист, поради което възразявам да бъде допускан въпрос към вещото лице да установява каква е отдалечеността на стаите една от друга.

АДВ. П.:  В задачата има нарочен въпрос – къде се намират въпросните стоки, къде са вложени и за какво се ползват – в офисната част или в другата част?

РЕПЛИКА НА ЮК.И.: Мисля, че има отговор. Специални знания не се искат от вещо лице - икономист. Това е оглед, където не е допуснат никой друг, освен вещото лице на това така важна офисна част.

 

След като изслуша становището на страните и отново се запозна със заключението на вещото лице, съдът СЧИТА, че експертизата не е дала подробен отговор на всички поставени от жалбоподателя въпроси, а именно: не е отговорила на въпроса налице ли е охранителна система по договор с ОДМВР? Няма и детайлен отговор на въпросите къде са вложени и поставени стоките в отделните помещения и за какво се ползват.

Предвид горното съдът счита, че НЕ СЛЕДВА ДА ПРИЕМА заключението на вещото лице в днешното съдебно заседание, като следва да му се даде възможност да извърши отново оглед на имота в присъствието на страните, след което да отговори на посочените по-горе два въпроса.

 

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на вещото лице да извърши отново оглед на имота в присъствието на страните, след което да отговори на посочените по-горе два въпроса.

 

ПРЕДОСТАВЯ 7-дневен срок на жалбоподателя за посочване на две дати за оглед, за които дати да бъдат уведомени ответникът и вещото лице.

 

След уведомяването на съда за възможните дати за оглед и съгласуването им с вещото лице и ответника, СЛЕДВА ДА СЕ ИЗВЪРШИ оглед в имота и да се даде отговор на поставените по-горе два въпроса.

 За събиране на доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за   14.06.2018 г. от 14:15 часа, за която дата и час страните и вещото лице са редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:54 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: