ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 13.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тринадесети май                              две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 22 по описа за 2014 година

На именното повикване в 15:05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.С.П., редовно призован, не се явява. За него – адв. К., с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕ - Кмет на Община Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Д., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило писмо с рег. № 12106/16.04.2014 г. на директора на ОД на МВР гр. Бургас, с което писмо е изпратена за прилагане разпечатка с постоянен и настоящ адрес на лицето М.С.П..

 

АДВ. К.: Моля да приемете доказателството. Във връзка с дадената ми възможност за ангажиране на допълнителни доказателства Ви представям служебна бележка от ОУ „Петко Рачев Славейков” гр. Бургас, както и свидетелство за основно образование, от които документи се прави категоричен извод, че малолетния към оня момент М. е живял и учил в с. Крушевец само 4 месеца.

Да се приеме представеното от ОД на МВР писмено доказателство като заявявам, че същото не е актуализирано и видно от него информацията е от ЕСГРАОН към 1998 г.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам възражение по приемане на доказателствата. Моля да бъдат приети.

 

Съдът, с  оглед становищата на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представената от ОД на МВР справка относно постоянен и настоящ адрес на жалбоподателя като писмено доказателство по делото.

 

АДВ. К.: Нямам други доказателствените искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, като взе предвид изчерпване на доказателствените искания от страна на процесуалния представител на жалбоподателя и процесуалния представител на ответника

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. К.: Моля да постановите решение, с което да уважите предявената жалба. Считам, че от събраните по делото доказателства категорично се установи, че постоянен адрес за доверителя ми М.С.П. е било с. Крушевец и то само за 4 месеца към 1998 г. Това категорично се доказва от представените пред Вас документи за завършено основно образование в ОУ „П.Р.Славейков”, както и от представената служебна бележка от това училище. Аз Ви моля да обърнете внимание, че това, което представих в днешно съдебно заседание и със служебната бележка представена от Кметство с. Крушевец, по силата на която периода, за времето, за което М. към оня момент малолетен е бил в селото, съвпада с периода, в който той е отсъствал като ученик от ОУ „П.Р.Славейков”.

От събраните по делото доказателства писмени от една страна, както и гласни такива, които считам, че са безпротиворечиви се доказа, че освен тези 4 месеца, доверителят ми никога не е живял повече в това село и неговото неотписване от ЕСГРАОН, от което тръгва и първоначалната информация по мое мнение се дължи на пълната инвалидност на неговата майка, която не е била физически в състояние да извърши някакви административни процедури. В подкрепа на жалбата, моля да обърнете внимание на удостоверението за прекратяване на граждански брак,  от което е видно, че родителските права на М. са били предоставени на неговата майка и адресът на детето е именно гр. Бургас, ул. „Славянка” № 19. Моля да се произнесете в този смисъл.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да постановите съдебно решение в унисон със събрания по делото доказателствен материал.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: