ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 24.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти януари                две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2294 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.Я.Я., редовно призован, не се явява. За него адвокат К., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник  на отдел“ Разследване“, главен разследващ полицай при ОД на МВР Бургас – З.П., редовно призован, не се явява и представлява.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

       

Производството е образувано по жалба на Б.Я.Я. против заповед №УРИ 251з-3632/09.11.2016г. началник  на отдел “Разследване“, главен разследващ полицай при от на МВР Бургас за налагане на дисциплинарно наказание „Писмено предупреждение“ за срок от три месеца”.

        

ПОСТЪПИЛО е с писмо вх.№11480/14.12.2016 г. от ответника протокол  рег.№ МГ-7697/10.03.2014 г. за запознаване на Б.Я. с длъжностна характеристика рег.№12309/10.11.2010г. за длъжността „младши разследващ полицай-старши разследващ полицай“ в РУ в ОДМВР.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата. Запозната съм с  административната преписка и допълнително изпратените от административния орган писмени документи и моля да се приемат същите и приобщят към доказателствата по делото. Представям договор  за правна помощ за платено адвокатско възнаграждение в размер на 300лв..

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата,  административната преписка и с  писмо вх.№11480/14.12.2016 г. писмени доказателства.

 

АДВОКАТ К.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ К.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да уважите подадената жалба срещу атакуваната заповед издадена от началник  на отдел “ Разследване“, главен разследващ полицай при ОД на МВР Бургас.  В жалбата сме изложили подробни аргументи, защо считаме заповедта за неправилна и незаконосъобразна. С оглед представените писмени доказателства от ответника, моля за срок за прилагане на писмени бележки и обсъждане на тези доказателства.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл.149, ал.3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок на жалбоподателя за представяне на писмени бележки, с копие за насрещната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.50 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: