ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 27.06.                                                                         град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и седми юни                          две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно дело номер 227 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 10,45 часа се явиха:

За жалбоподателя Областен управител на област с административен център гр. Бургас, редовно уведомен, се явява юк. И., с представено по делото пълномощно.

За ответника - директор на дирекция „Приходи, местни данъци и такси“ към Община Поморие, редовно уведомен, представител не се явява.

Явява се вещото лице С.А..

Съдът докладва постъпило заключение на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза с вх. № 6783/15.06.2018 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

Съдът докладва постъпили по делото доказателства с молба вх. № 6912/19.06.2018 г. от ответника.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

юк. И.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

юк. И.: Моля да се изслуша заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване на заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза.

 

снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

С.В.А., на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

Юк. И.: Вие сте ходили на място и сте посетили трите имота. Въпросът ми е сградите в тези три имота функционират ли, използват ли се?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Единият имот с идентификатор 57491.505.125 видимо се използва от „Анхиало Авто“ ООД за основната дейност на дружеството, а именно – транспортна. Този имот се използва видимо целия като площ от „Анхиало Авто“ ООД. Следващият  имот с идентификатор 57491.505.126 е с разположена в него помпена станция и генератор, които не мога да кажа дали функционират постоянно, тъй като характеристиката на сградите е такава, че те не се използват непрекъснато, но видимо са използваеми и сградата е в добър вид, но така или иначе се намират в имот с идентификатор 57491.505.126. Върху последния имот с идентификатор 57491.505.127 има трафопост. Това е най-малкият парцел. Съгласно НА №60 е посочено, че  Анхиало Авто“ ООД е собственик на трафопост с площ от 60 кв.м. Трафопостът видимо изглежда толкова кв.м.  и е в имот с идентификатор 57491.505.127.

Юк. И.: Нямам други въпроси. Моля да се приеме заключението на вещото лице. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза и му определя окончателно възнаграждение в размер на 350.00 лева, платими от внесения депозит. /издаден РКО 350 лв. на 27.06.2018 г./

ПРИЕМА представената от ответника заповед № рд-16-1312/06.11.2017 г., постъпила по делото с молба вх. № 6912/19.06.2018 г.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

юк. И.: Уважаема г-жо съдия, моля след като разгледате подадената от Областния управител жалба, с която е обжалвано решение № 09-01-300/02.01.2018 г. в частта му, отнасяща се за начислени задължения относно имоти с идентификатори 57491.505.125, 57491.505.126 и  57491.505.127 да приемете, че същите, въпреки че са държавна собственост в тях безспорно се доказа в настоящето производство, че има изградени сгради, собственост на трети лица. Считам, че предвид разпоредбите по змдт при собственост на трети лица върху държавен имот същите са задължени да заплатят начисленото данъчно задължение за целия имот. Моля след като се убедите в основателността на подробно изложените в жалбата обстоятелства да ни присъдите  юрисконсултско възнаграждение и направените по делото разноски. Представям списък на разноските. Моля за кратък срок, в който да представя писмени бележки по съществото на спора.

Съдът предоставя на страните 5-дневен срок за представяне на писмени бележки.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.58 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: