ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 17.01.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На седемнадесети януари                                две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор: А.Ч.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2221 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ„АПОЛОНИЯ РИЗОРТ“ ООД, представлявано от управителите П.Д.Х.и И.С.С.,  редовно уведомен, не се явяват.Представляват се от  адв.Б., надлежно упълномощена по делото, с представено пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН БУРГАС, редовно уведомен, изпраща процесуален представител ю.к. Й.А., с представено пълномощно  по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ДОЛЕН“ ЕООД Р.М.М.редовно уведомена, изпраща за представител адв.П., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ редовно и своевременно призован, не се явява. Изпраща процесуален представител адв.Й., надлежно упълномощен, с представено пълномощно.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС се явява прокурор А.Ч.

АДВ.Б.: Да се даде ход на делото.

Ю.К.А.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР  А.Ч.: Да се даде ход на делото.

АДВ.П.: Да се даде ход на делото.

АДВ.Й.: Да се даде ход на делото

 

Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

          Съдът докладва, че с входящ № 13896 от 28.12.2017г. от СГКК БУРГАС, е представена извадка от графичния и текстови материал на специализираната карта на плажовете и дюните на Черноморското крайбрежие, в частта касаеща имот, находящ се в УПИ-8076, поземлен имот с идентификатор 81178.8.169, местност „Аклади“, землището на град Черноморец.

Съдът докладва, че по делото с вх.№ 133/05.01.2018 година  РИОСВ Бургас са представили исканите копия от писма с уточнение, че писмо с изх.№ 48-00-189/31.05.2017 година не е издавано от директора на РИОСВ Бургас.

АДВ.Б.: Да се приобщят по делото, запознати сме.

Ю.К.А.: Моля да ги приемете, не възразявам да бъдат приети.

АДВ.П.:Да се приемат представените доказателства.

АДВ.Й.: Да се приемат представените доказателства

ПРОКУРОР А.Ч.: Също не възразявам да бъдат приети.

Предвид относимостта им към предмета на спора, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА  по делото представената извадка от графичния и текстови материал на специализираната карта на плажовете и дюните на Черноморското крайбрежие, в частта касаеща имот, находящ се в УПИ-8076, поземлен имот с идентификатор 81178.8.169, местност „Аклади“, землището на град Черноморец, както и представените писмени доказателства с писмо вх.№ 133/05.01.2018 година от Директора на РИОСВ Бургас.

АДВ.Б.: Моля да бъде допусната комплексна или две отделни съдебно-технически експертизи, съответно с вещи лица архитект и геодизист със задачи, които съм описала в молбата, която представям. С молбата представям под опис и следните писмени доказателства: Разрешение за строеж  №267 от 24.10.2008г., за основния комплекс, разрешение за строеж №41/15.03.2011 година  и два броя удостоверения за въвеждане в ескплоатация №23/ 25.04.2013г. и №28/30.04.2013 г. за основния строеж. Препис от молбата представям на останалите страни.

Ю.К.А.:По така направеното искане за допускане на съдебно-технически експертизи, не възразявам.Считам, че искането  е относимо към предмета на делото.

АДВ.П.: Изцяло се придържам към искането на жалбоподателя. Моля да допуснете и двете експертизи.

АДВ.Й.: Подкрепям доказателствените искания за допускане на съдебно-технически експертизи. Моля да бъдат допуснати.

 ПРОКУРОР А.Ч.: Не възразявам, но мисля, че относим към спора  и моля да бъде допълнен въпрос №1- Дали имота се намира в границата на защитена зона BG 0002077.

АДВ.Б.:Не се противопоставяме.

Съдът като взе предвид становищата на страните и обстоятелството, че поисканите експертизи са относими към предмета на спора намира, че същите следва да бъдат допуснати, поради което

                             О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените писмени доказателства - Разрешение за строеж  №267 от 24.10.2008г., за основния комплекс, разрешение за строеж №41/15.03.2011 година  и два броя удостоверения за въвеждане в ескплоатация №23/ 25.04.2013г. и №28/30.04.2013 г. за основния строеж.

ДОПУСКА и ВЪЗЛАГА съдебно-техническа експертиза с вещо лице архитект и съдебно-техническа експертиза с вещо лице геодезист със задачи поставени в нарочната писмена молба от жалбоподателя.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в 7 дневен срок от днес да внесе  сума в размер на по 600 лева за всяка от двете съдебно-технически експертиза.

Експретите ще бъдат определени в з.з. след внасяне на депозитите за изготвяне на експертизите.

Съдът намира, че делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна, поради което събирането на доказателства не следва да бъде приключвано.

Воден от горното, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 14.03.2018 година от 13:00 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

Вещите лица да бъдат уведомени след определянето им и след заплащане на определения депозит.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:28 часа

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: