ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 06.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На шести ноември                                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2216 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Р.В.Г., редовно призована, не се явява, вместо нея адв. Г.П. – БАК, определена за особен представител от БАК с уведомително писмо вх.№ **50/21.08.2018 г.

ОТВЕТНИКЪТ  главен експерт в отдел „Геодезия, архитектура и техническа инфраструктура (ГАТИ) при Община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Т., с пълномощно на лист 72 от делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.Я.Г. редовно призована, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.Я.Г. редовно призована, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.: Моля да приемете две становища - моето и на Д.Я.Г., които са по съществото на спора.

 

 

АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

ЮК.Т.: Да се даде ход на делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

В предходното съдебно заседание съдът не е извършил процесуални действия и не е давал възможност на страните да изразят становище по жалбата.

СЪДЪТ КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Поддържате ли жалбата и доказателствените си искания?

АДВ. П.: Поддържам жалбата, като по отношение на направените доказателствени искания поддържам искането да се изискат материалите по административно дело №1024/2018 г.  на Административен съд Бургас.

Поддържам искането си да бъде допуснат до разпит един свидетел, който ще изясни спорни обстоятелства, като водим свидетел.

Поддържам искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза като желая задачите в случай, че бъде допусната експертизата, задачите да бъдат допълнително конкретизирани като мога с писмена молба или да ги визирам в настоящото съдебно заседание.  Моля да са малко по-различни задачите.

Представям писмени доказателства, които имат отношение към спора  с екземпляр за отсрещната страна. Имам и оригиналите.

По искането по т.4 от доказателствените искания - оттеглям искането, тъй като тези доказателства внасят яснота по този въпрос.

СЪДЪТ КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: По искането по т.5 какви обстоятелства ще изяснявате със свидетелските показания?

АДВ. П.: Тъй като има разминаване във визираната пристройка, която е предмет на спора и въз основа на която е изискано съдебното удостоверение за търпимост - има разминаване  между постройката и обстоятелствената част на отказа. В удостоверението, което сме изискали по дело № 1024/2018 г. на Административен съд Бургас, ни дадоха възможност да се снабдим с удостоверение за търпимост за пристройка с площ 6 кв.м., а материалите, приложени и отказа на главния архитект да издаде удостоверението, касаят две други пристройки, които също са допълващо застрояване, но не са същите. Те са строени в различни периоди, а яснота за това кога е построена тази пристройка и във връзка с това дали отговаря на изискванията за търпимост, може да дадат показанията на този свидетел, който знае тези обстоятелства.

 СЪДЪТ КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ:  Правите ли твърдения, че мястото на постройката, за която е налице отказ за издаване на удостоверение за търпимост, е на различно място от постройката, за която сте поискали издаването?

АДВ. П.: Не, поискали сме точно за нея, но отказът е за други сгради.

СЪДЪТ КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ:  Подавала ли е Вашата клиентка по пар.127, ал.3 от ЗУТ искане за узаконяване на строежа?

АДВ. П.: Не мога да отговоря.

СЪДЪТ КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ:  По въпрос 6 от доказателствените Ви искания, подточка „а“, ме интересува по-специално - можете ли да ми кажете защо искате да се установява дали е или не е налице едно и също предназначение на селскостопанска сграда и друг вид сграда за обитаване, така както е формулирано?

АДВ. П.: Не желая да се отговаря на такъв въпрос във вида, в който е формулиран. Аз съм допуснала грешка, после установих това разминаване.

СЪДЪТ КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ:  Деклариран ли е строежът през 1998 година по реда на параграфите от ЗУТ?

АДВ. П.: Считам, че от скицата, която се представя от 03.07.1996 година, където е поискано – важи за проектиране на временно преустройство на съществуваща стопанска постройка в цех за производство на тестени изделия.

СЪДЪТ ПОВТАРЯ ВЪПРОСА: През 1998 година  подавали ли сте заявление за узаконяване на сградата?

АДВ. П.: Това е доказателство за деклариране  пред одобряващите органи, но изрично  с такова точно доказателство не разполагаме.

СЪДЪТ КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ:  Скицата, от която четохте току-що, не е налична по делото.

АДВ. П.: Представям я като доказателство. Не съм я заверила. Ще я заверя.

ЮК.Т.: Оспорвам жалбата. Считам същата за недопустима. По представените днес доказателства от процесуалния представител на жалбоподателя – не възразявам да бъдат приети. По направените с жалбата доказателствени искания- назначаването на експертиза, считам, че същото не се налага, тъй като по цитираните в становище от 24.10.2018 година по административни дела №389/2017 г. и №390/2017 г. е назначавана съдебно-техническа експертиза. Вещото лице е отговорило на поставените с настоящата жалба въпроси, заключението е прието от съда без да е оспорено от страните в производството. По административно дело № 391/2017 година има влязло в сила решение, окончателно на ВАС, решението е с номер № 1050/2018 година, съгласно което е потвърдено решението на Административен съд Бургас, постановено и въз основа на изслушаното заключение на вещото лице, което е отговорило на поставените в жалбата по настоящото дело въпроси, т.е. безспорно е прието, че сградата е незаконен строеж. Изградена е без строителни книжа, и без разрешение за строеж. Сградите са с идентификатор 2, 3 и пристройка към сграда с идентификатор 2. За трите постройки са образувани три отделни административни дела, като заключението на вещото лице и по трите е идентично и за трите постройки. Само едно от решенията на съда е потвърдено от ВАС. Установено е безспорно, че сградите са незаконно построени към настоящия момент и производството за издаване на удостоверение за търпимост на една от тях е излишно. Още повече, че предмет на спора на другите две дела е точно установяване законосъобразността на строежите и съдът е длъжен служебно да се произнесе по въпроса за търпимостта.

По отношение на т.5 относно допускането до разпит на един свидетел така и не разбрах от обясненията на колегата какви обстоятелства и спорни въпроси ще установява свидетеля. Ако може да конкретизира. Считам, че това е важно. Ако може да се докаже с документи, считам, че е допустимо искането.

По отношение разминаването, за което твърди в искането за издаване на удостоверение по административно дело № 1024/2018  г., е поискано издаване на съдебно удостоверение, което да  послужи пред Община Бургас и по силата на което жалбоподателят да се сдобие с удостоверение за търпимост на пристройка към сграда на допълващо застрояване с последна цифра от идентификатора 2. Административно дело  №1024/2018 година е обявено за решаване. Това удостоверение не е представено от жалбоподателката в производството. Пред административния орган освен удостоверението, издадено от съда, жалбоподателката е представила и декларация относно издаване на удостоверение за търпимост, в което е декларирала, че съществуващия в ***сграда, е изградена в периода юли 1987 година - до края на 1987 година. Не става ясно за коя сграда става въпрос от нотариално заверената декларация, представена пред административния орган. С нея е депозирала искане за издаване на удостоверение за търпимост по пар.16 от ЗУТ, в което е написала, че желае да бъде издадено такова за строеж, намиращ се в ***. За кой от всичките строежи в УПИ-то  - не става ясно, поради която причина административният орган главен експерт ГАТИ при Община Бургас, издава административен акт, с който отказва издаване  на удостоверение за търпимост за сграда с идентификатор последна-цифра 2, като в същото обсъжда и пристройката към тази сграда.

СЪДЪТ КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ:  Какви обстоятелства ще установявате с поискания свидетел и какви обстоятелства ще установявате с доказателствата, които представяте пред мен, а именно: решение за регистрация на ЕТ, удостоверение за липса на задължения на едноличния търговец, разрешителни за електрозахранване,съответно доказателства за обслужване от страна на инфраструктурните дружества на търговски обект.

АДВ. П.: С тези писмени доказателства желаем да внесем яснота във факта, че след регистриране на фирмата на доверителката ми, което е станало 1990 година, обектът-предмет на настоящия спор, е започнал да функционира е бил въведен в експлоатация със съответните разрешителни, което значи, че няма как  да не отговаря на изискванията за търпимост. Сградата е била част от полумасивна жилищна сграда, узаконена с констативен нотариален акт от 1997 година. Показанията на свидетеля ще внесат яснота за въпроса коя година е строена сградата, за да стане ясно дали тя отговаря на параграф 16 за търпимост.

Експертизата, която искаме – искам да възразя на становището на процесуалния представител на отсрещната страна, че настоящото производство е различно от това, което се води по административно дело №1024/2018 година и съгласно крайната съдебна практика и изискванията на закона, преценката на единия орган не обвързва преценката на другия – в  случая на главния архитект и съответно на съда. По обжалването на този отказ да се прецени дали строежът е търпим. Никъде в задачите на вещото лице по тези дела не е допусната възможност да се отговори на въпроса дали същата пристройка е отговаряла на изискванията на закона към момента на построяване?

ЮК.Т.: Твърдя, че доказателствата, които са представени, не доказват, че обектът се помещава точно в тази сграда.

 

По направените доказателствени искания  съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка по делото съгласно описа на лист 2 и 3.

ПРИЕМА доказателствата, приложени към жалбата на г-жа Г. съгласно описа на лист 5 – стр.2.

ПРИЕМА доказателствата, представени от процесуалния представител на жалбоподателя в днешното съдебно заседание, с изключение на нотариален акт №190/23.10.1997 г. Същият е част от административната преписка.

По доказателствените искания на жалбоподателя съдът счита, че искането по т.1 е неоснователно. Административно дело №1024/2018 година на Административен съд Бургас все още не е приключило с влязъл в сила акт. Неговият предмет е различен от предмета на настоящото съдебно производство и затова по настоящото дело следва отново, със  средствата, допустими в административния процес, страните да докажат своите твърдения и възражения.

 

По искането за допускане до разпит на свидетел:

СЪДЪТ КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ:  По искането за допускане до разпит на свидетел бихте ли повторили във връзка с какви обстоятелства искате да бъде допуснат до разпит свидетелят?

АДВ. П.: Във връзка с процесната постройка от 6 кв. м. - коя година е построена и през годините дали е претърпявала някакви преустройства?

СЪДЪТ КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Искането за издаване на удостоверение за търпимост от 12.07.2018 г. било ли е придружено с декларацията по параграф 127, ал.1, която се намира по делото и която е с дата 11.07.2018 г.?

АДВ. П.: Била е придружена.

 

Съдът с оглед отговора на процесуалния представител на жалбоподателя и като съпостави съдържанието на искането, в което не е посочена конкретна сграда, за която се иска издаване на удостоверение за търпимост по параграф 16, ал.1, както и съдържанието на декларацията, приложена към искането, подписана от жалбоподателя г-жа Г. и заинтересованите страни, в която е извършено деклариране на строеж „селскостопанска сграда“ със застроена площ от 26 кв.м., СЧИТА, че искането за допускане на свидетелски показания е неотносимо към настоящия спор. В днешното съдебно заседание процесуалният представител на жалбоподателя твърди, че желае със свидетел да доказва годината на изграждането на обект, който е с площ 6 кв.м., а административното производство, което е инициирано с искането от 12.07.2018 година и към което е приложена декларацията, подписана от жалбоподателя и заинтересованите страни, се отнася за друг обект – сграда с площ от 26 кв.м. В този смисъл съдът СЧИТА, че искането следва да бъде отхвърлено.

Затова

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането за разпит на свидетел, формулирано от процесуалния представител на жалбоподателя с жалбата на лист 5 от делото.

СЪДЪТ КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ:  В състояние ли сте да формулирате в момента задачи за съдебно-техническата експертиза, за да може съдът да прецени тяхната относимост към настоящия спор?

АДВ. П.: Да. Моля да допуснете назначаването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с материалите по делото и след като извърши проучване на място и в съответните административни учреждения, да отговори на следните въпроси:

1.Коя година е била построена сградата-предмет на настоящото дело?

2.В кой застроителен регулационен план за първи път е нанесена процесната постройка и в какъв вид е съществувала в отделните действащи градоустройствени планове?

3.Какъв е бил статутът на сградата и променяно ли е предназначението през годините, кога и в какво?

4. Има ли сградата самостоятелен характер? Била ли е част от полумасивна жилищна сграда с площ от 50 кв. м., която е описана в нотариалния акт от 1997 година?

5.Може ли да бъде узаконена такава сграда в констативен нотариален акт без да отговаря на изискванията за търпимост?

6.Може ли да се каже, че тази постройка е била допустима съгласно нормативните изисквания за строителството по времето на изграждането си. Може ли да се каже, че е допустима по настоящите нормативни изисквания?

7. Може ли да се приеме, че сградата е била декларирана пред одобряващите органи след като на скицата от 03.07.1996 година има отбелязване, че важи за проектиране на временно преустройство на стопанска сграда в цех за производство на тестени изделия по чл. 52 от ППЗТСУ.

ЮК.Т.: По отношение на първия въпрос - коя е годината на построяване - същият е недопустим за установяване от вещото лице, тъй като по делото се съдържат писмени доказателства за годината на построяване – декларацията от жалбоподателката, подписана от нея и от заинтересованите страни, където се твърди, че е построена през 1987 г.

По отношение на  втория въпрос – са налични по делото доказателства, че процесната постройка не е отразена в квартално застроителния план от 1996 г., а и по твърдения на жалбоподателката е изградена през 1997 година. По сега действащия план сградите също не отговарят на тази полумасивна жилищна сграда, за която се опитват да докажат, че има съвпадение.

По третия въпрос твърдя, че в Община Бургас няма налична преписка или заявление от жалбоподателката относно промяна предназначението на тази сграда.

По пети въпрос –била ли е част от полумасивна жилищна сграда - съгласно нотариален акт от 1997 година има вече изготвено заключение на вещото лице. Това е по административно дело № 390/2017 г. и административно дело № 391/2017 г. на Административен съд Бургас.

По последния въпрос  процесуалния представител на жалбоподателя вече отговори, че не е деклариран имотът, така че считаме също за недопустим въпроса.

Относно цитираната скица от 03.07.1996 година - тя се отнася за масивна сграда, отбелязана в дясно на имота, а не за полумасивна жилищна сграда.

 

По направеното искане за допускане на съдебна експертиза съдът СЧИТА, че въпросът, формулиран от процесуалния представител на жалбоподателя за установяване на годината, в която е построена сградата, е излишен. По делото се намира нотариално заверена декларация към заявлението по пар.127от ЗУТ, в която декларация жалбоподателят и заинтересованите страни са направили изрично заявление, че строежът е реализиран през 1987 г., като за това жалбоподателят и заинтересованите страни са декларирали своята уведоменост за наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс, която носят.

По отношение на третия въпрос, който е поставен, а именно: какъв е статутът на сградата и променян ли е той през годините, съдът СЧИТА, че въпросът е неотносим. Какъв е бил статутът или дали е променян през годините - няма връзка с нейната търпимост. Предпоставките за търпимост са посочени в Преходните и заключителни разпоредби на два параграфа от ЗУТ, които имат отношение към делото.

С оглед годината на построяване съдът СЧИТА, че приложимото правило е в случая параграф 16 и последното прието изменение на ЗУТ, а именно параграф 127 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗУТ.

По отношение на въпроса била ли е част процесната сграда от полумасивна сграда с площ от 52 кв.м., съдът също не намира връзка с правния спор. Процесуалният представител на жалбоподателя не изяснява какво обстоятелство ще установява с този въпрос. В заявлението за издаване на удостоверение за търпимост не се твърди, че сградата е била част от друга страда. В този смисъл не намира връзка между този въпрос и предмета на делото. Поставеният въпрос, който изисква от вещото лице да извърши преценка може ли имотът да бъде узаконен в констативния нотариален акт, е правен нонсенс. Узаконяването е административно производство и то се извършва при условията на ЗУТ, а не от нотариус с констативен нотариален акт.  Въпросите, изискващи от вещото лице да прецени била ли е допустима сградата към момента на изграждането си и към настоящия момент по действащите планове, са правни въпроси. Съдът е този, който следва да извърши подобна преценка въз основа на фактите, които са установени по делото, доказателствата, които са представени от страните и приложимото право. Подобна е и същността на последния формулиран въпрос от процесуалния представител на жалбоподателя - издаването на разрешението за електроснабдяване не може да бъде възприето като деклариране на обекта пред одобряващите органи. Одобряващите органи са изрично посочени в закона и в този смисъл въпросът във вида, в който е формулиран, няма как да бъде приет.

Съдът СЧИТА, че  единственият от всички формулирани днес въпроси, който има връзка със спора, е втори въпрос, а именно: в кой застроителен и регулационен план е нанесена и дали е нанесена процесната постройка от 26 кв.м. застроена площ.

 

ЮК.Т. ПРЕКЪСВА СЪДА: Можем да представим копия в съответните части от всички планове до настоящия момент, за да се установи в кой от тях е нанесена сградата.

 

Предвид това изявление от процесуалния представител на  ответника съдът СЧИТА, че не е нужно да обременява жалбоподателя с разноски за съдебно-техническа експертиза. Жалбоподателят е в затруднено материално положение и на него му е предоставена правна помощ, а съдът е длъжен да отчита тези обстоятелства. След като процесният факт може да бъде установен с друго доказателствено средство, съдът счита, че не е необходимо да възлага допълнителни разноски върху жалбоподателя г-жа Г..

С оглед на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането на процесуалния представител на жалбоподателя за допускане на съдебно-техническа експертиза с въпросите, формулирани в днешното съдебно заседание.

УКАЗВА на процесуалния представител на ответника в 7-дневен срок от днес да представи цветни заверени копия от устройствените планове, които са действали за имота, в който е установена постройката ***в кв. ** по плана на ж.к. „М.Р.” с административен  адрес ул. „***.

Копията от устройствените планове да бъдат предоставени с екземпляр за жалбоподателя.

 

Съдът счита, че НЕ СЛЕДВА ДА ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 22.01.2019 г. от 13:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:15 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: