ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 31.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На тридесет и първи май                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2163 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 15:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Котавови ООД, редовно призован, се  представлява от адв. В.– БАК, преупълномощена от адв. С.Е., c пълномощно на лист 816 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" при ЦУ на НАП – Бургас, редовно призован, се представлява от  юрисконсулт Ж. c  пълномощно, находящо се на лист 774 по делото.

 

АДВ. В.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

В изпълнение на определение на съда, дадено в открито съдебно заседание на 05.04.2018г., съдът ДОКЛАДВА постъпили извън определения 10-дневен срок с вх. 4458/18.04.2018г. доказателства, представени от жалбоподателя.

С разпореждане № 1884/19.4.2018г. ответникът е уведомен за постъпилите доказателства и му е предоставена възможност да изрази становище по тях.

Съдът ДОКЛАДВА постъпило с вх.№ 5810/25.05.2018г. становище на юрисконсулт Т. Ж. – процесуален представител на ответника по представените от жалбоподателя писмени документи. В становището се моли на основание чл.193 от ГПК да бъде открито производство по оспорване на истинността на представените от жалбоподателя частни документи, подробно посочени в становището.

 

Становище на страните по така представените доказателства:

         АДВ. В.: Считам представените доказателства за автентични, изхождащи от дружеството, по които и вещото лице е работило. Не съм запозната със становището на ответника, поради което моля да ми бъде предоставен срок да се запозная и да изразя моето становище.  Моля да бъдат приети доказателствата. Също така моля след запознаване със  становището, да ми бъде дадена възможност да изразя мнение.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ Ж.:Моля доказателствата, представени от жалбоподателя да се приемат, като се съобразите със становището, което съм изразила. В становището подробно съм посочила по отношение на кои доказателства следва да бъде открито производство по чл.193 от ГПК, ако съдът прецени, че попадат в тази хипотеза изрично изброените от мен доказателства. Също в становището съм посочила и кои от представените доказателства считам за новосъздадени за целите на съдебното обжалване и на основание чл.181 от ГПК съм оспорила тяхната дата на създаване. Посочила съм мотиви, както по чл.193, както и защо следва да е приложима разпоредбата по 181 от ГПК.

Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ след като се запозна със становището вх.№ 5810/25.05.2018г. на юрисконсулт Т. Ж. – процесуален представител на ответника по представените от жалбоподателя писмени документи, както и изслуша становищата им в днешното съдебно заседание,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото постъпилите с вх. №1533/06.02.2018г., както и постъпилите с вх.№ 4458/18.04.2018 г. документи, представени от жалбоподателя.

 

Относно направеното със становище вх. № 5810/25.05.2018г. на ю.к. Т. Ж. – процесуален представител на ответника оспорване на истинността, алтернативно на съдържанието на представените от жалбоподателя части документи – Заповед № 24/10.12.2015 год., Протокол от 15.12.2015 год., Заповед № 12/15.09.2016 год. и Протокол от 26.09.2016 год., на представените 2 бр. инвентаризационни описи, както и оспорване на датите на представените пред вещото лице описи и приемо-предавателни протоколи от 08.01.2016 год., 11.01.2016 год., 11.10.2016 год. и 14.10.2016 год., съдът НАМИРА следното:

Оспорването на верността на документа е средство за защита срещу обвързващата материална доказателствена сила, но производство по чл.193 ГПК се открива само по отношение оспорване верността на официалните свидетелстващи документи, тъй като при частните свидетелстващи документи защитата срещу доказателствената им сила не е подчинена на изискванията за оспорване истинността на документи по чл.193 ГПК, а съдът я преценява по свое вътрешно убеждение, ведно с всички данни по делото. За пълнота следва да се отбележи, че датата и мястото на съставяне на частен документ не се ползват с формална доказателствена сила, поради което оспорването им също не се извършва по реда на чл.193 ГПК.   

 

Предвид изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без уважение искането на ответника за откриване на производство по чл. 193 от ГПК.

УКАЗВА, че доказателствената тежест е на ищеца да докаже истинността на документите.

 

С оглед на всичко изложено по-горе и изразеното от процесуалния представител на жалбоподателя становище, съдът намира, че следва да не приключва събирането на доказателства, като отложи делото за друга дата и предостави възможност на жалбоподателя, в хода на съдебното дирене да докаже посочените в документите факти.

 

 

За събирането на доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за  20.09.2018 г. от 14.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: