ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 23.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и трети януари                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ А.

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А.

административно дело номер 2161 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11:50 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Виксън инвест“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат М., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

За ответника началник на РДНСК ЮИР Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт А., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

За прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Стоянова.

Заинтересованите страни „САЮК“ ЕООД и „Да груп“ ЕООД, редовно призовани, не изпращат представител.

Заинтересованата страна главен архитект на община Несебър, редовно призован, не изпраща представител.

Заинтересованата страна Министерство на земеделието и храните, редовно призован, не изпраща представител.

Заинтересованите страни Н.Г.З., Г.К.П., С.Г.М., В.А.Е., А.Г.П., М.Т.З., А.Т.Х., Р.А.П., С.С.Л., Х.А.Д., С.В.П., С.Е.Р., Д.Е.К., Т.П.М., М.Х.Т., К.А.А., М.Н.Ш., Л.М.К. и В.Х.М. редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че във връзка с предходно съдебно заседание, в което съдът вмени задължения на няколко лица, са постъпили доказателства с писмо изх.№ 20-63200/09.11.2017г. от АГКК София - специализирана карта и специализиран регистър по чл.6, ал.4 и ал.5 от ЗУЧК за процесния имот и от кмета на община Несебър - копие от заповед №262/12.05.2004г., ведно с нейната графична част. Не е постъпила преписката, за която беше задължен главния архитект на община Несебър.

 

АДВОКАТ М.: Да се приемат представените от кмета на община Несебър писмени доказателства и тези представени от АГКК, но досежно специализираната карта на АГКК, ще ви моля АГКК да уточнят има ли акт на одобряване на картата. Твърдя, че същата не е одобрена и не е влязла в сила. Да представят акт за одобряване. Според нас трябва да има заповед, с която да е одобрена.

Също така да се укаже на гл.архитект да представи преписката, след което може да поискам допускане на експертиза, макар, че тежестта на доказване за твърдяната нищожност са на административния орган.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Моля да приемете представените по преписката доказателства. Също така да задължите гл.архитект да представи цялата преписка по издаване на обявеното за нищожно разрешение за строеж.

Относно изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя, възразявам. Специализираните картите се приемат с протокол и това е записано изрично в Наредбата, по която са изработени и в тази връзка се противопоставям по направеното искане.

Към настоящия момента няма да соча доказателства.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Моля да приемете представените доказателства и да задължите повторно главния архитект да представи доказателствата. Нямам доказателствени искания.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от кмета на община Несебър писмени доказателства, съгласно опис на л. 224 от делото.

ПРИЕМА представените от началника на СГКК Бургас писмени доказателства съгласно опис на л. 247 от делото.

ЗАДЪЛЖАВА повторно главният архитект на община Несебър, в 7-дневен срок от съобщаването, да представи по делото заверено копие от административната преписка по одобряване на инвестиционния проект и издаване на процесното разрешение на строеж № 11/10.03.2005г.

ПРЕДУПРЕЖДАВА главния архитект на община Несебър, че при неизпълнение в срок на разпореждането на съда, на основание чл. 91, ал.1, във вр. с чл.89, т.2 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът ще му наложи глоба, която е от 50 лв. до 300 лв.

ЗАДЪЛЖАВА изпълнителния директор на СГКК Бургас да представи акт, с който е одобрена специализираната карта на видовете дюни за землището на гр. Несебър.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 24.04.2018г. от 11.00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.13 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: