ПРОТОКОЛ

       

 

                                              

Година 2018, 21.03                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на двадесет и първи март                           две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                             

                      

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

административно дело номер 2158 по описа за 2017 година.                 

 

           На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.И.К., редовно призован, се явява лично и с адвокат М., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ директор на Дирекция „Местни приходи от данъци,  такси и реклама“ при Община Бургас , редовно призован,  се  представлява от  юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ  Т.Ч..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

       Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

   

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

 ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице по допуснатата експертиза в срока по чл.199 от ГПК.

 

АДВОКАТ М.: Запознати сме със заключението на вещото лице. Да се изслуша.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

Т.Д.Ч.- години, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните по делото.  ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение,  което поддържам.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме  въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице Ч., като му определя възнаграждение в размер на 200лв., платими от внесения депозит/л.277 от делото/.

 

ВЪПРОС НА СЪДА към юрисконсулт М.: С писмо на л.261 от делото сте направили изявление, че декларация вх.№ 15259/30.03.1998г. не може да бъде открита в архива на дирекцията. Потвърждавате ли това Ваше изявление?

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Поддържам това наше изявление, тъй като бяха направени много опити да бъде открита въпросната декларация. Тя вероятно съществува, но при приемаме на сега действащия ЗМДТ са обработени голям брой декларации и  редът е бил да се нареждат по кашони  няколко имоти на едно лице и поради тази причина, не може да бъде намерена.

 

ВЪПОС НА СЪДА към юрисконсулт М.: В процесния АУЗД сте определили задължение за такса ТБО само за 2015г. и 2016г., как сте определили тези периоди?

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: В мотивите към решението на решаващия орган на практика задълженията са установени с подадената по-късно декларация по чл.14 от ЗМДТ. Тя е приложено по делото и е с вх.№37643/04.03.2002година. Първоначалната декларация от 1998година  не може да бъде намерена.

 

АДВОКАТ М.: За сведение на съда представям, решение №2039/30.11.2017г. на Административен съд- Бургас по идентичен спор, по другия акт, за който водим спор, но то не е влязло в сила. Представям и две писма от кореспонденцията на г-жа К. ***, едното с изх.№ 63 -11-137/20.01.2003г. за декларацията от 2002г. и същия изходящ номер, но касаеща декларацията от 1998година. Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Запознат съм с  представеното решение в днешното съдебно заседание, същото не е влязло в сила. Не се противопоставям да бъдат приети представените днес доказателства, но да се обсъдят какво доказват те. Няма да соча други доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА за сведение представеното в днешното съдебно заседание решение № 2039/30.11.201г. по адм.д.№2159/2017г. на Административен съд Бургас

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание от адв.М.   писма  изх.№ № 63 -11-137/20.01.2003г. за декларацията от 2002г. и изх.№ 63-11-137/20.01.2003г. за декларацията от 1998г.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

 АДВОКАТ М.: Уважаема г-жо председател, моля да отмените обжалвания акт като незаконосъобразен, поради това, че противоречи първо на формалните изисквания за законосъобразност. В акта е посочен имот, който не е отговаря на  идентификационния номер по кадастър. По- важното в случая е, че до момента, който е издаден процесния акт, г-жа К. не е била собственик на недвижимия имот, тъй като правото и на собственост е било оспорвано от ползвателя на имота. А за да може едно лице да  бъде данъчен субект и облагано с данък недвижими имоти и респ. ТБО, то трябва да бъде собственик на имота. Подадената данъчна декларация не го прави такъв. От представеното по делото решение на ВКС е видно, че г-жа К. е призната за собственик, т.е. че правото на собственост е безспорно едва след като въпросните актове са били издадени, т.е. липсва субект при облагане на ТБО. В случай, че приемете жалбата за основателна, моля да присъдите в тежест на ответника направените по делото разноски.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаема г-жо съдия, моля да потвърдите обжалвания акт, като както заявих в днешното съдебно заседание,  задълженията на акта са определени на база  на последна данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ от 2002година. Данните на имота и характеристиките  съгласно, които е определено задължението, са ясно посочени в обжалвания акт, като тези данни като квадратура, конструкция, съответстват на подадената декларация и са взети оттам. Колкото до правото на собственост искам да  кажа, че компетентността да се произнесе дали едно лице е собственик на един имот е гражданския съд, като в тази връзка има приложени множество решения издадени на основание реституционни  закони. Съгласно тези решения правото на собственост е възстановено в момент, който е предходен на издаването на обжалвания акт. С окончателното решение, което беше цитирано, се разпределило окончателно правото на ползване върху реално определени обекти в реституираната сграда. По скоро през годините жалбоподателят е бил лишен по една или друга причина от владението върху имота, но задължено лице е собственика, като пак казвам, че това е безспорно доказано в това производство. Относно извършената експертиза, не сме я оспорили, но в нея се говори за идентификатори на определени сгради, като пак казвам, че в самия акт не се съдържа идентификатора на имота, а е конкретизиран чрез данните от данъчната декларация. Още веднъж моля да  отхвърлите жалбата и потвърдите решението на ответника. Моля да присъдите в полза на ответника юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.42 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: