ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 17.09.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На седемнадесети септември                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2144 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.07 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.А.Т., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА ПОМОРИЕ, редовно уведомен, представлява се от адв.Л.А. с представено пълномощно, находящо се на лист 41 от делото.

        

Адв.А.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ДОКЛАДВА постъпили по делото допълнителни писмени доказателства служебно изискани във връзка с изясняване на въпроса относно административния орган издал разпореждането за принудително преместване на лек автомобил с оглед правилното конституиране на страните по делото и в частност на ответника.

В тази връзка по делото е постъпило писмо с вх.№ 9181/15.08.2018г. от Районно управление-Поморие, видно от което уведомява съда, че в РУ-Поморие е бил  командирован служителят В.Б.В.на длъжност младши автоконтрольор в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Монтана, за което е приложено копие на заповедта за  неговото командироване. Това допълнително постъпило доказателство съдът обвързва с представената по делото ежедневна ведомост на личния състав от ППД за процесната дата 14.07.2017г., утвърдена от началника на РУ-Поморие, видно от която ежедневна ведомост под № 17 е вписан именно полицейският служител В.В., като разпределен на техническо средство „Паяк“ от 8 до 20 часа на процесната дата 14.07.2017г. При наличието на тези доказателства и при преценяването им в тяхната съвкупност съдът достигна до извода, че именно полицейският служител В.Б.В.на длъжност младши автоконтрольор в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Монтана, командирован да изпълнява задълженията си на територията на РУ-Поморие и разпределен на процесната дата да извършва действия по прилагане на ПАМ, съпровождащ техническото средство „Паяк“, посредством което се извършва принудително преместване, следва да се приеме, че именно това е лицето административен орган издал  разпореждане за принудително преместване на автомобила, поради което именно той следва да бъде конституиран на позицията на ответника.

В тази връзка необходимо е досега конституираният кмет на Община Поморие да бъде заличен от позицията на ответник по делото.

На основание изложените мотиви съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАЛИЧАВА като ответник по делото кмета на Община Поморие.

 

КОНСТИТУИРА на позицията на ответника младши автоконтрольор в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Монтана В Б В.

Препис от жалбата да се изпрати на днес конституирания административен орган.

 

ЗАДЪЛЖАВА ОДМВР-Монтана в качеството на трето неучастващо лице в 7-дневен срок от уведомяването да изпрати по делото писмени доказателства, от които да е видна материалната компетентност на служителя В Б В за налагане на ПАМ по чл.171 от ЗДвП.

 

С оглед необходимостта от надлежното призоваване на административния орган, съдът

 

ОТЛАГА следващото съдебно заседание на 03.12.2018г. от 13.30 часа, за която дата и час жалбоподателят да се счита  редовно уведомен.

 

Да се призове днес конституирания ответник по месторабота сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР гр.Монтана.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.13 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: