ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 23.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На двадесет и трети октомври               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2143 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Т.Д.Д., редовно призован, се представлява от адв. А.А. с пълномощно, находящо се на лист 17 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ П. И. К. - началник сектор ОД МВР - Бургас РУ - Несебър, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

 

АДВ.А.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от Т.Д.Д. против заповед за прилагане на ПАМ № 18-0304-000522 от 07.07.2018г. на началника на РУ Несебър, с която на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка по чл.171, т.2А Б.А – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от шест месеца и отнемане на 2 броя регистрационни табели с рег.№ ***.

АДВ.А.: Поддържам жалбата. Да се приемат доказателствата. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА административната преписка съгласно описа на лист 2 от делото.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

         АДВ.А.: В настоящият случай при издаването на акта е посочено, че моторното превозно средство е собственост на дружество Т.Т.. От процесната заповед, която преповтаря установеното с акта нарушение, също е изложено, че моторното превозно средство е собственост на дружество Т.Т.. Като адресат на наложената принудителна административна мярка е посочен доверителят ми Т.Д.Д.  в качеството на управител на Т.Т., вместо действителния собственик на превозното средство, а именно търговско дружество Т.Т.. Считам, че административният орган неправилно е определил адресата на наложената мярка, представляваща пряко нарушение на предвидената в закона норма, от което следва, че същата е в нарушение на материалния закон.

         Моля да постановите решение, с което да отмените изцяло издадената принудителна административна мярка като незаконосъобразна.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: