ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 29.06.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и девети  юни                        две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2133 по описа за 2014 година

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  В.И.Г., редовно уведомен, явява се лично и с  адв. П., с представено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас, редовно уведомен, представлява се от  юрисконсулт Т., с представено по делото пълномощно.

            Явява се вещото лице С.А.

         Не се явява вещото лице С.Т.

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото

 

Предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът  докладва, че по делото е постъпила молба вх.№ 6359/20.06.2016 година от вещото  лице С.Б.Т., с която моли да  бъде удължен срока за изготвяне на експертизата.

АДВ.П.- Искам да обърна внимание по повод на дискетата, предоставена ни в предходното съдебно заседание с изявлението на данъчния орган, че представлява  базата данни  на свалените данни при проверката  от компютърната  програма „Детелина лайт”,   на Жалбоподателя. Това което се оказва,  на първо място  диска е разделен на две- има притурена  информация, която не се съдържа в базата данни на жалбоподателя. Тази  информация са едни таблици, правени във  връзка с информацията  в НАП, с оглед на дистанционната  връзка. По отношение  на свалената информация – станала е деформация, защото  на някои от редовете вместо час излиза дата и не може да се направи съпоставка, получават  се милиони  и милиарди, при работата  на вещото лице  да се обърне внимание, че информацията   не е  коректна и  не е вярна. Така или иначе  ответната  страна не спази срока за внасяне на депозит за вещото лице.

Ю.К.Т.- Информацията, намираща се върху представения  диск  е първичната информация, снета от базата данни на жалбоподателя.Тя е в същия обем и същите данни, но в различен формат. Тези данни са преформатирани в друг формат, който да е четлив.Промяната  не води до абсолютно никакво изменение в съдържащи се в диска данни, а единствено улеснява четенето им.Гарантирано е, че данните са идентични,  има числа/ключ/ за проверка, които гарантират пълната идентичност  на първоначално снетите данни с тези намиращи  се в представения диск.Това може да го потвърди едното вещо лице, ако има спор по автентичността на данните. Що се отнася до другите намиращи се върху диска записи, то тези които съдържат данни от дистанционната  връзка с НАП на касовите апарати  бяхме задължени да ги представим и ние сме го сторили.Тази данни са сложени върху диска, за да може вещото лице  или жалбоподателя да ги ползва и да ги съпостави с онези, които са използвани и фигурират в оспорения акт.Наличието на повече данни е само улеснение, такива данни вече са ползвани от органа по приходите. По отношение  на това, че   другата страна   не е успяла да работи с данните, съдържащи се таблицата  на този диск, това е въпрос на някакви  умения  и със сигурност могат да посочат начина и резултатите въз основа на тази данни.

АДВ.П.-  От това което каза ответната  страна-   по повод на съмнението кога се е получила тази деформация,  може да е по време на преформатиране. По повод на допълнително внесената информация от дистанционната връзка  на касовите апарати. Това нещо е направено допълнително, защото в хода на ревизията и в самия ревизионен доклада и ревизионен акт, никъде няма данни по отношение  на такава снета информация,  снета от ревизионния екип.Ревизионният акт  е правен без да се направи съпоставка с тази данни.Второто  по повод на снетата информация при извършената  проверка от компютърната  конфигурация  - не знам как може да се съпостави едното доказателство с другото при положение,   че тази информация може да се  отвори с ключ,  как ревизираното лице ще види,  как съда ще види,  то трябва да видим за какво става дума.  Информацията  се подава и се изготвя  допълнително  и тази информация не е била налична при издаването на ревизионния акт.Доверителят ми  е бил лишен да види  каква данни са свалени, а има  само  едни твърдения.

Ю.К.Т. –Ключът  е,  ключ за проверка.

Съдът с оглед становището на двете страни намира за необходимо да обърне внимание на вещото лице  при изготвяне на комплексната експертиза, че следва да вземе  предвид обстоятелството,  че една от двете папки, съдържащи се в двете папки  представени  в четлив  формат диск с информация касае такава, която не е била извлечена от компютърната  конфигурация на жалбоподателя, а е приложена  като справка във връзка с  дистанционната връзка на фискалните устройства на В.Г., както и обръща внимание  на техническите  експерти  за необходимостта да сравни  и удостовери  при изготвяне на експертизата   идентичността на данните, съдържащи се  в  оригиналния формат на снетата информация и трансформирания такъв  от специалисти при ТД на НАП-Бургас.

Към настоящият момент съдът установи, че делото не изяснено от фактическа  страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА  събирането на доказателства.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото 05.10.2016 г.от  13:00 часа, за която дата и час страните са редовно  уведомени .Да се уведоми  вещото лице С.Т. за насроченото съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

           Заседанието приключи в 13:30  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: