ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 15.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На петнадесети април                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2131 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:33 часа се явиха:

 

ВНОСИТЕЛЯТ Окръжна прокуратура Бургас, редовно уведомен, явява се прокурор Андрей Червеняков.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО „СИТИ-ГРУП 76” ДЗЗД, редовно уведомен, се явява адвокат Ц., редовно упълномощена.

 

СЪДЪТ намира, че ход на делото не следва да бъде даван, а производството – прекратено, по следните съображения:

Според предложението на Окръжна прокуратура Бургас се иска ангажиране на специфичен вид административнонаказателна отговорност по отношение на лице, което няма характер на юридическо. Последният факт се потвърждава и от изрично изявление на вносителя на предложението, както и от представено по делото извлечение от фирмено досие по БУЛСТАТ от 09.02.2015 г. Наличието на конкретна правосубектност в случая съдът намира, че е предпоставка за допустимостта на производството, а не по основателността на предложението, затова, защото с оглед характера на това производство адресатът на предложението следва да бъде активно легитимиран да отговаря по него. В случая такава активна легитимация не е налице, тъй като в производството по чл. 83а и сл. от ЗАНН активно легитимирана страна може да бъде само такава, която притежава качеството на юридическо лице.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложение на Окръжна прокуратура Бургас, подадено на основание чл. 83б, ал. 1, т. 1 от ЗАНН против „СИТИ-ГРУП 76” ДЗЗД гр. Поморие.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №2131/2014 г. по опис на Административен съд Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд София в 7-дневен срок от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: