ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 13.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На тринадесети февруари                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2114 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

За жалбоподателя Едноличен търговец „Андромеда 63 – Петя Димитрова“, редовно призован, не се явява представител.

За ответника директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Л., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че по делото от ответника на 19.10.2017г. е постъпило доказателство относно служебния статус на директора на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП Бургас, а на 14.12.2017г., също от ответника, е представено наказателно постановление №1862/18.08.2017г. на зам.директора на ТД на НАП Бургас, АУАН от 24.07.2017г. и сметка на задължено лице – транзакции.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Да се приемат представените доказателства. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, а именно: служебна бележка от 17.10.2017г., наказателно постановление № 1862/18.08.2017г. на зам.директора на ТД на НАП Бургас, АУАН от 24.07.2017г. и сметка на задължено лице - транзакции.

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания, на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Уважаема госпожо съдия, моля да приемете, че така установеното и записано в заповедта за налагане на принудителна административна мярка (ПАМ) административно нарушение е извършено от обективна и субективна страна. Считам, че същото се потвърждава от събраните в хода на проверката доказателства. Моля да приемете, че не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и на материалния закон, а също и да имате предвид, че тези заповеди за налагане на ПАМ се налагат и с цел да се действа превъзпитателно на търговците, спрямо останалите търговци.

Моля да присъдите юрисконсултско възнаграждение в полза на ТД на НАП гр. Бургас.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.39 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: