ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 24.04.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и четвърти април                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2108 по описа за  2017 година       

На именното повикване в 10:41 часа  се явиха: 

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Аполония ризорт“ ООД, редовно уведомен, се явява адвокат П., с представено пълномощно по делото. 

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Началник на РДНСК - Югоизточен район, редовно уведомен, се явява юрисконсулт А., с представено пълномощно по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         „ДОЛЕН“ ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат Б., с представено пълномощно по делото.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен архитект на Община Созопол, редовно уведомен, се явява адвокат Й., с представено по делото пълномощно.

За КОНТРОЛИРАЩАТА СТРАНА Окръжна прокуратура – Бургас, редовно уведомени, се явява прокурор Стоянова.

Явява се вещото лице В.Д..

 

По хода на делото:

          СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

         

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 

Производството е образувано по жалба срещу Заповед № ДК-10-ЮИР 32/09.06.2017 г. на началника на РДНСК - Югоизточен район, с която е обявена нищожността на издадено от главния архитект на Община Созопол Разрешение за строеж № 63/22.05.2012 г.

В предходното открито съдебно заседание на 13.03.2017г., извършената съдебно-техническа експертиза от вещото лице Д. не беше изслушана, тъй като вещото лице не депозира експертизата в законовия срок, което наложи делото да бъде отложено. В това съдебно заседание съдът даде възможност на жалбоподателя да направи уточнение по втория въпрос към тази експертиза и допусна издаването на съдебно удостоверение по искане на адв. Б..

С молба от 11.04.2018 г., жалбоподателят представи писмено доказателство – ситуация към част архитектурна, като поиска вещото лице да съобрази отговора си с нея.

На 16.04.2018 г. вещото лице Д. представи допълнение към заключението си, а „Долен“ ЕООД представи писмо във връзка с издаденото му съдебно удостоверение. 

 

            СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

          Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване на вещото лице, на което СНЕМА самоличност както следва:

 

          В.Й.Д. – ** г., български гражданин, омъжена, неосъждана, без дела и родство със страните.

          Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представила съм писмено заключение, и допълнение към него, които поддържам.

 

          АДВ. П.: Нямам въпроси към вещото лице.

          ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам въпроси към вещото лице.

АДВ. Б.: Нямам въпроси към вещото лице.

          АДВ. Й.: Нямам въпроси към вещото лице.

          ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към вещото лице.

 

          Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице Д., като й ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 400 лв., платими в рамките на внесения депозит.(изд. РКО – 24.04.2018 г. – 400 лв.)

 

          АДВ. Б.: Моля да бъдат приети като доказателства представеното писмо от РИОСВ-Бургас и ситуацията към част „Архитектурна“.

Други доказателства няма да соча. Нямам доказателствени искания.

АДВ. П.: Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

АДВ. Й.: Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА представените и докладвани в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. П.: Моля да уважите жалбата на моя доверител с наведените в нея доводи.

Моля да ни бъде дадена възможност да представим подробни писмени бележки.

          Моля да ни бъдат присъдени съдебно-деловодните разноски по делото, за което представям списък по чл. 80 от ГПК.

          ЮРИСКОНСУЛТ А.: Моля да постановите съдебно решение, с което да отхвърлите жалбата, като неоснователна, като считам същата и за недоказана. 

Моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки, в които да изложа подробни възражения в тази насока.

          Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

Правя възражение за прекомерност на разноските на жалбоподателя.

          АДВ. Б.: От името на доверителя ми „Долен“ ЕООД, моля да уважите жалбата на „Аполония ризорт“ ООД, като при постановяване на решението, моля да имате предвид изложените в жалбата оплаквания, както и събраните по делото доказателства, от които се установява по безспорен начин, че фактическите основания, на които ответникът базира отмяната на строителните книжа не се доказаха и не бяха събрани по делото доказателства, което да води до материална незаконосъобразност на постановената заповед, с оглед на което моля да постановите съдебно решение, с което да отмените Заповед № ДК-10-ЮИР-32/09.06.2017 г. на началника на РДНСК-ЮИР гр. Бургас.

Моля да ми дадете срок за представяне на писмени бележки.

АДВ. Й.: Моля да отмените оспорения административен акт на началника на РДНСК-ЮИР гр. Бургас по причини и съображения, изложени в жалбата, с които изцяло се съобразяваме и присъединяваме, както и предвид обстоятелството, че считаме, че същите безспорно кореспондират със събраните по делото доказателства, като моля да ни присъдите направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на адвокатското възнаграждение.

          ПРОКУРОРЪТ: Считам заповедта на началника на РДНСК-ЮИР гр. Бургас за обоснована и законосъобразна, съответстваща на целите на закона и по-конкретно на тези закони, които се явяват специални по отношение на ЗУТ и следва да бъдат прилагани. Считам също така, че в решение № 2428/ 26.02.2018 г. по административно дело № 14761/2017 г. на ВАС, ІІ колегия на 5-членен състав подробно са изложени мотиви, които сочат, че принципът на предпазливост по отношение опазване на околната среда следва да бъде спазван. Посочва се, че наличието на урбанизирана територия е от съществено значение, когато се касае за строителство, което се извършва в защитени зони и територии, както е в конкретния случай.

С оглед на казаното, моля да потвърдите заповедта на началника на РДНСК-ЮИР гр. Бургас.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ДАВА 7-дневен срок на страните за представяне на писмени защити.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 10:53 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: