ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 28.01.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и осми януари през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 2100 по описа за 2014 година.                  

   

На именното повикване в 13.45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, редовно призован, се представлява от юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ - Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас-център”, редовно призован, се представлява от юрисконсулти Т. и К.-Г., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

                 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД против Решение № 32-107905/12.09.2014г. на началника на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”.

 

Съдът докладва Определение №91/09.01.2015 година, с което е спряно предварителното изпълнение на  Решение № 32-107905/12.09.2014г. на началника на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”, което към настоящия момент е влязло в сила.

 

На основание чл. 170, ал.1 от АПК съдът УКАЗВА на страните, че административният орган, трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му;

 

УКАЗВА на страните, че всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Поддържам жалбата. Моля, поради допусната техническа грешка в жалбата ни, „Митническа лаборатория-Русе” да се чете като „Централна митническа лаборатория”.  

Моля да приемете представените с жалбата доказателства, както и административната преписка.

Нямам възражения по доклада и разпределената доказателствена тежест от съда. 

Поддържам искането за допускане и назначаване на съдебно-химическа експертиза, с въпроси формулирани в жалбата, като към тях  добавям още три въпроса, които са формулирани в нарочна молба, която представям в днешното съдебно заседание, с копие за ответника. Първите два от тези три допълнителни въпроса касаят качествените характеристики на продукта, а третия въпрос касае обстоятелството дали се съхранява контролна проба, за да бъде известно на страните дали имат възможност да поискат допълнителен анализ по спора. С поставените днес въпроси считам, че ще се установят факти, които са релеванти за настоящото производство, за които факти сме поискали експертизи и в други идентични дела между същите страни.

Представям във връзка изложените аргументи в жалбата, сертификат за качество с превод, който е част от преписката. Този сертификат е издаден от независима инспектираща организация.

Представям и моля да приемете писмо от 23.09.2009година от зам. директора на Агенция „Митници” адресирано до жалбоподателя, от което е видно, че за стока подобна на разглежданата в настоящото производство е дадено указание за тарифиране в код 2710.

Моля да задължите ответника да представи приложените към преписката документи на чужд език с превод на български език.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорваме жалбата изцяло. Моля да приемете представената административна преписка с приложените към нея доказателства.

Нямам възражения по доклада и разпределената доказателствена тежест от съда.

Завявам, че нямаме спор относно факта, че процесния продукт е с нефтен произход, а не е каменовъглен. Заявявам, че в Митница Бургас се намира и контролна проба на опасния в оспореното решение продукт, поради което считам че следва да отпадне и третия въпрос от представената в днешното съдебно заседание молба от юрисконсулт М..

Заявявам, че не сме представили до този момент превод на документите от чужд език на български език, тъй като до датата на подаване на ЕАД от страна на жалбоподателя не са представени такива преводи.

Представям сертификат за Акредитация на Централна митническа Лаборатория, която е извършила митническата лабораторна експертиза, с копие и за другата страна. Този сертификат е издаден от Българската служба за Акредитация. Този сертификат е актуален и към момента. Към него представям и Заповед №1394/30.11.2010 година за акредитиране. 

Представям и моля да приемете ЕАД за режим внос или допускане до свободно обръщение с един и същи изпращач, и един и същи получател, по който внос стоката е декларирана с тарифен код 27079999, като това е и тарифния код, който е посочен в ЕАД, предмет на настоящия спор. Тази декларация е след влизане на регламента, с който е отпаднала ставката за мито и искаме да докажем, че за една и съща стока от един и същи изпращач и получател се декларира по различен начин стоката без значение, че нейния химичен състав е идентичен и е с едно и също предназначение.

Представям два броя Обвързваща Тарифна Информация (ОТИ), издадени от френската митническа администрация и немската митническа администрация, касаещи аналогични стоки на процесните, където е посочен тарифен код, който е определен от чуждестранните митнически органи. Същият тарифен номер е определен в процесното решение от българските митнически органи.

По отношение на така представеното писмо от процесуалния представител на жалбоподателя, подписано от зам.директора на Агенция „Митници”, считам че същото не следва да бъде кредитирано като годно доказателствено средство. Мотивите ми за това са, че то е издадено по конкретно искане на жалбоподателя и касае гориво за износ, не какъвто е настоящия спор – мазут за внос. В административната преписка се намира разрешение за режим на дружеството-жалбоподател, в което разрешение за специфично предназначение, изрично митническата администрация е определила какъв вид стока може да влезе в митническия склад, каква преработка може да претърпи тази стока и какви конкретно продукти могат да бъдат получени от нея, като задължително ще претърпи преработка. А в представеното днес писмо изрично е казано, че този тарифен номер се дава за стоката „…. като се взима предвид, че въз основа на получената от Вас информация този продукт няма да претърпи понататъшна преработка”. Предвид изложеното считам, че не следва да се кредитира представеното писмо от зам.директора на Агенция „Митници”, тъй като е неотносимо към предмета на настоящия спор.

Представям и моля да приемете за сведение извадка от Регламент №1031/2008година от официалния вестник на Европейския съюз от 31.10.2008година, с който е въведен КН за 2009 година и е посочено за тарифен номер 27101999, че е с тарифна ставка 3.7%.

Относно искането за експертиза, уважаеми г-н съдия считам, че не следва да се допуска такава по посочените от жалбоподателя въпроси като съображенията ми за това са следните:

Въпросите от първо 1 до 5 тире в жалбата, касаещи акредитацията на Митническата лаборатория, са изяснени вече с представения от нас в днешното съдебно заседание сертификат за акредитация ведно със заповедта, която посочва обхвата на акредитация на Митническата лаборатория. Не е необходимо да се възлагат такива задачи на вещото лице, тъй като тези обстоятелства се установяват от доказателствата по делото;

По отношение на въпроси от 5 до 12 тире по жалбата, считам същите за неотносими към предмета на спора, тъй като за конкретното тарифно класиране с код 2707 9999 не е необходимо да се изследва продукта по какъв начин е добит  или начина на получаване. Считам, че съгласно решение № СЕС 330 по безспорен начин се установи, че за класирането на продукта е важно дали ароматните съставки преобладават над неароматните, като по делото е приложена експертиза на ЦМЛ, която считаме, че по безспорен начин е установила, че съдържанието на ароматните съставки и преобладава над неароматните. В самата жалба жалбоподателят е коментирал, че не оспорва този факт, където в т.1 е коментирано, че преобладават тегловно ароматните над неароматните съставки, с което считам, че въпросите не следва да бъдат допускани.

Алтернативно, ако счетете че следва да бъде допусната експертиза, моля същата да бъде комплексна като в нея вземе участие специалист химик в областта както на нефта, така и специалист в преработката на въглища, тъй като по въпросите, които са зададени от страна на жалбоподателя следва да се направи аналогия между начина на получаване на продукти от нефтен произход и други получени от каменовъглени катрани. Също така моля да бъде включено вещо лице в областна на тарифното класиране.

Ако бъде допусната експертиза моля вещото лице или вещите лица да изброи продуктите получени при първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани, предвид легалните текстове на КН и тълкувателните текстове на ОБХС за позиция 2707 и ОБКН към кодове по комбинираната номенклатура 27079911 и 27079919, с които се сравнява описания в решението продукт, като се уточни с кои точно продукти се извършва сравнението, на база на какви документи и анализи се установява аналогичността на процесния продукт с тези продукти получени при първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани.

ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г.: Поддържам казаното от колегата Т., като искам само да допълня, че по отношение на метода за определяне на тарифния код който е използван от митническата лаборатория - определяне на ароматните и неароматните съставки в процесния продукт, това е методът по Приложение А от Обяснителните бележки на комбинираната номенклатура, като никъде в Закона за митниците и в правилника му, нито в регламенти №2454 и №2913 има изрично изискване този метод да бъде в обхвата на Акредитацията на лабораторията, която го извършва. В тази връзка съгласно Закона за националната акредитация на органа за оценяване на съответствието, същата не е задължителна. Считам, че този метод не попада в полето на Българската служба по акредитация, тъй като тя дава акредитация само на лаборатории, които извършват оценяване на качествата на продукта за стоки, които са за българския пазар, като за конкретния случай този метод който е използван от Митническата лаборатория е метод единствено и само за целите на тарифното класиране.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: По отношение на представената митническа декларация и 2 броя Обвързваща Тарифна Информация, считам че същите не следва да се приемат. На първо място митническата декларация е неотносима, защото тя касае случай на внос от страна на жалбоподателя различен от процесния и няма никакви доказателствата, че стоката декларирана с представеното ЕАГ е идентична със стоката по процесното решение.

По отношение представените справки за издадена Обвързваща Тарифна Информация, считам, че предвид формата, същите са недопустимо доказателствено средство. На първо място няма данни за автор и следва да се има предвид, че Обвързващата Тарифна Информация, съгласно Регламент 2454/1993г. се издава под формата на формуляр, с подпис и печат на длъжностното лице, което я издава. Освен това, Обвързващата Тарифна Информация е средство за подпомагане на търговските оператори и същата може да се посочва само и единствено от титуляра за определени стоки и то само, когато е установено достатъчно убедително за митническите органи, че въпросните стоки съответстват на описаните в представената информация. В този смисъл, Обвързващата Тарифна Информация, която е издадена на търговски оператор, различен от жалбоподателя, за продукт, за  който няма доказателство, че е идентичен с процесния, е неотносима към настоящия спор и моля тези доказателства да не бъдат приемани. Подробни съображения ще изразя по съществото на спора.

Предвид изявлението на процесуалния представител на ответника, че не оспорват че стоката е мазут и че при тях се съхранява контролна проба, моля това да се приеме за безспорно и ненуждаещо се от доказване. В тази връзка не поддържам въпросите по днес представената молба, но моля да ми бъде дадена възможност след изготвяне на заключението на вещото лице и изслушването му да поставя допълнителни задачи във връзка контролната проба, които не можем да формулираме, поради липса на отговор на зададените до този момент въпроси.

Относно направените възражения по представеното писмо от зам. директора на Агенция „Митници” обръщам внимание, че към настоящия момент за стоката посочена от представеното от мен писмо от зам.директора на Агенция „Митници” са издадени решения на ответника за промяна на тарифния код от позиция 2710, за която е дадено указание в това писмо, в позиция 2707 от КН, като аргументите за това на административния орган са същите, както и в обжалваното решение по настоящото дело.

По отношение на представения Регламент 1031/2008година, обръщам внимание, че към датата на която митническите органи променят тарифния код от позиция 2710 към позиция 2707 описаните стоки в действащата КН е същата, както в представения Регламент.

По отношение на по исканата от нас съдебно-химическа експертиза и по специално въпросите от 1 до 4 тире в жалбата, считам че възраженията на ответната страна бяха по същество на спора, а не по допускане на доказателството. Сертификатът не дава отговор на тези въпроси, които касаят акредитацията на лабораторията към датата на извършване на МЛЕ, тъй като както е известно акредитациите съгласно Закона за акредитациите могат да бъдат спирани, временно ограничавани. По отношение от 5 до 12 тире, също считам че възраженията бяха по съществото на спора. Тези въпроси касаят единствено установяване на обективните характеристики и свойства на продукта, които са условие да се определи правилен тарифен код. Тези въпроси съдържат не само начина на получаване на продукта, а касаят и качествения състав и други свойства и характеристики. Обръщам Ви внимание, че в тази връзка в МЛЕ на която се базира и обосновано процесното решение липсва становище, че продуктът е различен от сурово масло и съвсем необосновано е посочено в обжалваното писмо, че не е сурово масло. Считам, че ако се приеме, че съотношението ароматни и неароматни съставки е определящ критерий за тарифирането и следва да се класира стоката в позиция 2707, то според нас позицията която най- специфично я описва стоката е 27079919. За да попадне в подпозиция 27079999, както е тарифирал стоката митническия орган, съгласно общите правила за тълкуване на КН, за да се класира един продукт в последната поред подпозиция от дадена позиция от КН, каквото е 27079999, преди това следва да се изключи прилагането на всички останали подпозиции от тази позиция.

Относно искането за назначаване на комплексна експертиза, считам същото за неоснователно, тъй като поставените въпроси са изцяло в областта на химията, като не ми е известно да има специалист по нефта или специалист по продукти от каменовъглени катрани. Не ми е известно да има вписано вещо лице химик с подспециалност каменовъглени катрани, има вещо лице химик, това е специалността.

Относно искането за назначаване на вещо лице със специалност „тарифно класиране”, считам същото за недопустимо и моля да не бъде уважено, тъй като това е централен предмет на спора.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г.: Не възразявам да се приеме за безспорно по делото, че процесния продукт е от нефтен произход, както и че се съдържа контролна проба при ответника от процесния продукт.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Не възразявам да се приеме за безспорно по делото, че процесния продукт е от нефтен произход, както и че се съдържа контролна проба при ответника от процесния продукт, това е видно и от протокола находящ се на стр.127 от делото.

 

Съдът, като съобрази заявеното от страните в днешното съдебно заседание,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПЪЛВА доклада по делото, като приема за безспорно и ненуждаещо се от доказване в настоящото производство, че продуктът който е описан в Решение № 32-107905/12.09.2014година на началника на Митнически пункт „Пристанище Бургас център” е от нефтен произход, както и че в Митница Бургас се съдържа контролна проба на същия продукт.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам възражения по така допълнения доклад. Към настоящия момент нямаме други искания по доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г.: Нямам възражения по допълнението на доклада. Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам възражения по допълнението на доклада. Нямам други доказателствени искания към момента.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както ѝ тези, представени от процесуалния представител на жалбоподателя  в днешно съдебно заседание.

Съдът счита, че следва да задължи ответника за следващо съдебно заседание да представи и превод на български език документите, съдържащи се в административната преписка, изготвени на чужд език. Указва на ответника, че ако не бъдат представени документите в указания срок, документите на чужд език, които са приложени към преписката ще бъдат изключени от доказателствата по делото.

Съдът приема, че като доказателства следва да бъдат приети и представения от ответника Сертификат за акредитация, придружен със съответната заповед, като тези доказателства не са пречка да бъде извършена проверка относно обстоятелствата, касаещи Акредитацията на митническата лаборатория към датата на извършване на изследването от назначено по делото вещо лице.

Съдът счита за неоснователни исканията на ответника за допускане на комплексна експертиза, тъй като формулираните от жалбоподателя въпроси са такива, че да е възможно отговор да им бъде даден от вещо лице – химик, специалист по нефтопродукти, а и същевременно в настоящото производство бе прието за безспорно, че предметът на оспорваното решение е от нефтен произход, а не от каменовъглен.

Неоснователно е и искането за определяне на вещо лице специалист по тарифно класиране, тъй като в случая именно това е спорният предмет по делото, по отношение на който съдът следва да вземе решение.

Искането за поставяне на въпрос от страна на ответника към вещото лице следва да бъде уважено като вещото лице да изброи продуктите получени при първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани, предвид легалните текстове на Комбинираната номенклатура и тълкувателните текстове на Обяснителните бележки на Хармонизираната система за позиция 2707 и Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура към кодове по Комбинираната номенклатура 2707 9911 и 2707 9919, с които да сравни процесния продукт, тъй като в случая не се касае до наличие на нормативна регламентация, на която вещото лице да се позовава, а на изследване на химични показатели на съответни продукти, въз основа на които се извършва сравнението.

 

По изложените съображения и по доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези, представени в днешно съдебно заседание от процесуалните представители на страните;

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в едномесечен срок от днешното съдебно заседание да представи в превод на български език документите, съдържащи се в административната преписка, изготвени на чужд език.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-химическа експертиза, която да отговори на въпросите, поставени от жалбоподателя в жалбата му, както и формулирания от процесуалния представител на ответника в днешно съдебно заседание съгласно обстоятелствената част на определението;

 

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в общ размер на 300.00 лв.,  като 250 лева от жалбоподателя и 50 лева от ответника, вносими в 14-дневен срок от днес по сметка на Административен съд Бургас.

УКАЗВА на страните че в този срок следва да депозират доказателства по делото за внесения депозит;

 

ОПРЕДЕЛЯ за конкретно вещо лице по делото инж. Д.Л., която да се призове след представяне на доказателство за изцяло внесен депозит от страните.

 

УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

Доколкото е служебно известно на съда, че вещото лице Л. е назначена за експерт и по голям брой други дела на страните пред Административен съд Бургас, то следва настоящото делото да се отсрочи за края на м. април 2015година, до когато вещото лице да има възможност да изпълни поставените й задачи и представи експертизата си в законовия срок.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Съгласна съм делото за събиране на доказателства да се отсрочи за края на м. април 2015г.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г.: Съгласна съм делото да се отсрочи за края на м. април 2015г.

 

ЮРИКОНСУЛТ Т.: Съгласна съм делото да се отсрочи за края на м. април 2015г.

 

За събиране на доказателства и изготвяне на заключението по допуснатата съдебно-техническа експертиза, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

 

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 29.04.2015 година от 14.30 часа, за която дата и час страните – уведомени от днес.

Да се ПРИЗОВЕ вещото лице след представяне на доказателство за изцяло внесен депозит.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:16часа.

 

             СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: