ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 27.06                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на двадесет и седми юни                                две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 20 по описа за 2018 година.                 

 

 На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  МБАЛ„Бургасмед“ЕООД, редовно призован,  не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ директор на Регионална здравно-осигурителна каса Бургас, редовно призован, се представлява юрисконсулт К., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

  ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

С Определение №1196/30.05.2018г., постановено по  настоящото дело, съдът е оставил без разглеждане жалбата на МБАЛ „Бургасмед“ЕООД против заповед за налагане на санкции №РД-25-1911/06.12.2017г. на директор на регионална здравноосигурителна каса Бургас в частта по т.3, т.4, т.5, т.6 , т.8 и т.10 и е прекратил производството в тази част, предвид постъпила молба вх.№5775/23.05.2018г. от жалбоподателя. Определението е влязло в сила.

С молба вх.№6460/11.06.2018г.  процесуалният представител на жалбоподателя– адвокат М. е направил искане за допускане на съдебно-медицинска експертиза .

ПОСТЪПИЛО е становище вх.№5947/29.05.2018г. от ответника, с което не възразяват по частичното оттегляне на жалбата от жалбоподателя.

ПОСТЪПИЛО  е становище вх.№6928/19.06.2018г. от ответника, в което възразяват по искането за допускане на съдебно-медицинска експертиза.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА, че производството продължава в частта относно жалбата на МБАЛ“Бургасмед“ЕООД против Заповед за налагане на санкции №РД-25-1911/06.12.2017г. на директор на Регионална здравноосигурителна каса Бургас по точка 1, 2, 7 и 9 от същата.

ПОСТЪПИЛА е административната преписка по обжалваната заповед

  Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването и́.

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателите, че тяхна е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпят благоприятни правни последици, посочени в сезиращата съда жалба, както твърдяната от тях  незаконосъобразност на издадения административен акт.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорваме  жалбата в частта, в която се поддържат възраженията, а  това са точка 1,2, 7 и 9. В останалата част  производството е прекратено. Относно искането за експертиза, поддържам становището си изразено в писмен вид, което поддържам.

 

По доказателствата съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

 

  Съдът намира искането за назначаване на съдебно-медицинска експертиза за основателно, поради което

 

                               О П Р Е Д Е Л И: 

 

           ДОПУСКА  съдебно-медицинска експертиза,  вещото лице по която да отговори на поставените от процесуалния представител на жалбоподателя в представената молба вх.№6460/11.06.2018г. въпроси на л.218 от делото.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на  400лева,  вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок от уведомяването по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата съдебно-медицинска експертиза д-р П. П., който да бъде уведомен след представяне на доказателства за внесен депозит.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямаме  други доказателства към момента.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.10.2018 година от 13.30 часа за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14.20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: