ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 29.06.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и девети  юни                        две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2085 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М. и юрисконсулт И., надлежно упълномощени, с представени пълномощни по делото.

За ОТВЕТНИКА Началник на Митнически пункт „ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЦЕНТЪР”, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт Т. и юрисконсулт К.-Г., надлежно упълномощени, с представени пълномощни по делото.

             По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва, че по делото с писмо вх.№4948/12.05.2016 година е постъпила исканата  информация от химическата лаборатория  КЛАППТГ Университет „Проф.д-р ”Асен Златаров”гр.Бургас, с приложени доказателства.

Ю.К.М.- Не възразявам да се приемат документите от лабораторията. Моля представеният протокол по метод ASTM D 2007  да се счита като част от изслушаното вече заключение.В отговорът  на лабораторията се потвърждава,   че отделянето на асфалтените е извършено, съгласно изискванията на стандарта. В тази връзка моля, резултатите от анализа отразявайки  наличието на четирите групи въглеводороди в продукта да бъдат ценени като коректни.Представените първични записи от  химическата лаборатория на  Университет „Проф.д-р ”Асен Златаров”гр.Бургас   потвърждават  резултатите , отразени в протокол, който е пирложен към заключението на вещото лице, на който се основава.

Ю.К.И.- Не възразявам да се приемат представените документи от химическата лаборатория  КЛАППТГ Университет „Проф.  д-р ”Асен Златаров” гр.Бургас. Считам, че са неотносими към спора, представляват частни свидетелстващи документи, въз основа на които вещото лице е изготвило заключението.Моля да бъде приет  като  доказателство  по делото протокол  за  анализ на групите въглеводороди.Видно от работната карта  заявката за анализ на продукта е дадена на 03.04.2012 година, а в графа трета- датата на анализа  е на 14.06.2013 година, т.е.  една година и два месеца по-късно.Не се представени доказателства дали анализираната проба е представителна.

Ю.К.Т.-  Моля да бъдат приети доказателствата.  Подробни съображения  ще изложим в хода по същество.

Ю.К.К.-Г.- В предходното  съдебно заседание  бяхме задължени да представим първичните записи.  Представям   за съда и за другата страна.Моля, ако е налице остатък от пробата да бъде допусната допълнителна задача, която е формулирана  в нарочната  молба, която Ви  представяме.

Ю.К.М. -Не възразявам да се приемат първичните записи.  Считам, че същите отразяват  резултата   в МЛЕ, който   е некоректен, тъй като са посочени ароматни и неароматни съставки, а видно от протокола за резултати  всъщност по този метод са изчислени неароматни и ароматни въглеводороди.Тъй като понятията въглеводороди и  съставки не са идентични  и няма как да се приемат  за достоверни и до послужи за основание за промяна на тарифния код.

Ю.К.И.-Присъединявам  се към казаното от колегата. Моля да се вземе предвид обстоятелството,  че представената  работна карта, съдържа зачертавания и записвания и не става ясно кой е коректния резултат и какво е наложило повторно анализиране  на  продукта.Моля да имате  предвид  и видно от представения протокол за резултати на ред №3  е посочена използваната апаратура-  хроматографска  стъклена колона с размер 1.5м., който размер  не съответства на тази в Приложение А,  некоректно е използван.Това води до некоректни резултати и ги  поставя под съмнение. Във връзка с искането за допускане на  допълнителна експертиза считаме, че същата е допустима, но неотносима  към спора доколкото вещото лице,  при изслушването заяви, че не са му известни  други методи, които  при анализирането на продукта  да дават съотношение на ароматни  и неароматни съставки. Освен това считам за неотносимо по спора повторно анализиране на продукта по Приложение А, тъй като дружество оспорва метод Приложение А. Повтарянето  не би дало по- различен резултат  или нови факти и обстоятелства от значение за спора.

Ю.К.Т. – Следва да изясним, че в МЛЕ действително са вписани съдържание на ароматни  и неароматни съставки, тъй като така предвижда  получения резултат  по метод Приложение А. По отношение на  на факта, че хроматографската колона не отговаря, считам че е неоснователно. По делото бяха представени документи  за наличие на хроматографска колона,  на вещото лице бе дадена възможност  да извърши проверка, както на Митническа лаборатория Русе, така и на Централна митническа лаборатория за наличието  на апаратура и по делото  бяха представени  декларации за съответствие.По преценка на съда моля, да ни бъде дадена възможност  да представим  доказателства в тази насока.

 

Съдът,  с оглед становищата на страните  намира следното: На първо място във връзка с възражението на ю.к.И. за несъответствие  на хроматографската колона с изискванията  на метод Приложение А  от ОБ към КН,  по делото  не са събирани доказателства в тази насока, поради което  намира, че следва да бъде дадена възможност на ответния  орган да представи такива  удостоверяващи  съответствието на използваната  за проверката колона с изискванията на метода Приложение А.

Що се отнася до допълнително поставените въпроси  съдът намира, че  действително от заключението на вещото лице,  относно  резултатите изведени  от метода Приложение А от ОБ на КН,  както  по приложения впоследствие  метод ASTM D 2007  не установя  ароматни съставки и неароматни съставки, но в заключението си вещото лице споменава за възможност това да бъде установено  след комбиниране на  горепосочения метод ASTM D 2007  с  мас-спектрометричен анализ, който  според  вещото лице  не е сигурна дали  се извършва в  страната.В тази връзка  и доколкото към настоящия  момент по делото липсват данни  дали са налице запазени проби от  използваната проба счита, че следва да допусне поставените  въпроси под условие т.е. единствено в случай, че вещото  лице установи наличие на остатъчно количество от използваната проба  и в случай,  че е налице  техническа възможност да бъде приложен  споменатия от нея мас-спектрометричен анализ.

По представените  писмени доказателства представените документи от химическата лаборатория  КЛАППТГ Университет „Проф.  д-р ”Асен Златаров” гр.Бургас както и Централната митническа лаборатория счита, че същите следва  да бъдат приети. Воден от горните  мотиви съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответния орган да представи доказателства  за техническото  съответствие на  хроматографската стъклена колона.

ДОПУСКА  допълнителна съдебно-химическа експертиза, която да отговори  на поставените  с нарочна молба в днешното съдебно заседание  от ответния  орган задачи,  в случай, че по делото е налице  остатъчно вещество от използваната за химическите експертизи проба,  като в случай, че е налице практическа възможност да бъде  осъществен посочения от вещото лице Д.Л. мас-спектрометричен  анализ.

ПРИЕМА представените  в днешното съдебно заседание от ответния  орган  първични записи на извършения анализ по метода Приложение А от ОБ на КН направен в Централна митническа лаборатория, ведно с приложенията  към тях.

ПРИЕМА и представените писмени документи от химическата лаборатория  КЛАППТГ Университет „Проф.д-р ”Асен Златаров” гр.Бургас, ведно с приложените доказателства.

Съдът като взе предвид обстоятелството, че делото не е изяснено от фактическа  страна намира, че събирането  на доказателства не следва да бъде приключвано и делото следва  да бъде отложено за друга  дата, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА за 13.07.2016 година от 15:50 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

Да бъде уведомено вещото лице Д.Л. .

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:00 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: