ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 29.06.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и девети  юни                        две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2083 по описа за 2014 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М. и юрисконсулт И., надлежно упълномощени, с представени пълномощни по делото.

За ОТВЕТНИКА Началник на Митнически пункт „ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЦЕНТЪР”, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт Т. и юрисконсулт К.-Г., надлежно упълномощени, с представени пълномощни по делото.

             По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва, че по делото с писмо вх.№4947/12.05.2016 година е постъпила исканата  информация от химическата лаборатория  КЛАППТГ Университет „Проф.д-р ”Асен Златаров” гр.Бургас, с приложени доказателства.

Ю.К.М.- Не възразявам да се приемат документите от лабораторията. Моля представеният протокол по метод ASTM D 2007  да се счита като част от изслушаното вече заключение, видно е, че е станала техническа грешка при отразяване на резултатите за наличието на  тази група въглеводороди, която се определя на база изчисления,  а не на база претегляне. Другата група въглеводороди са отразени коректно в протокола,  съгласно първичните записи, представени  от лабораторията. В отговорът  на лабораторията се потвърждава,  че отделянето на асфалтените е извършено, съгласно изискванията на стандарта. В тази връзка моля, резултатите от анализа отразявайки  наличието на четирите групи въглеводороди в продукта да бъдат ценени като коректни.

Ю.К.И.- Не възразявам да се приемат представените документи от химическата лаборатория  КЛАППТГ Университет „Проф.  д-р ”Асен Златаров” гр.Бургас. Считам, че са неотносими към спора, представляват частни свидетелстващи документи, въз основа на които вещото лице е изготвило заключението.Моля да бъде приет  като  доказателство  по делото протокол  за  анализ на трупите въглеводороди,  като видно от същия документ става въпрос за техническа грешка, при изчисляване на съответните въглеводороди.

Ю.К.Т.- Моля да бъдат приети доказателствата.  Подробни съображения  ще изложим в хода по същество.

Ю.К.К.-Г.- В предходното  съдебно заседание  бяхме задължени да представим първичните записи.  Представям   за съда и за другата страна.Моля, ако е налице остатък от пробата да бъде допусната допълнителна задача, която е формулирана  в нарочната  молба, която Ви  представяме.

Ю.К.М. -Не възразявам да се приемат първичните записи.  Считам, че същите отразяват  резултата   в МЛЕ, който   е некоректен, тъй като са посочени ароматни и неароматни съставки, а видно от протокола за резултати  всъщност по този метод са изчислени неароматни и ароматни въглеводороди.Тъй като понятията въглеводороди и  съставки не са идентични  и няма как да се приемат  за достоверни и до послужи за основание за промяна на тарифния код.

Ю.К.И.-Присъединявам  се към казаното от колегата. Моля да се вземе предвид обстоятелството,  че представената  работна карта, съдържа зачертавания и записвания и не става ясно кой е коректния резултат и какво е наложило повторно анализиране  на  продукта.Моля да имате  предвид  и видно от представения протокол за резултати на ред №3  е посочена използваната апаратура-  хроматографска  стъклена колона с размер 1.5м., който размер  не съответства на тази в Приложение А,  некоректно е използван.Това води до некоректни резултати и ги  поставя под съмнение. Във връзка с искането за допускане на  допълнителна експертиза считаме, че същата е допустима, но неотносима  към спора доколкото вещото лице,  при изслушването заяви, че не са му известни  други методи, които  при анализирането на продукта  да дават съотношение на ароматни  и неароматни съставки. Освен това считам за неотносимо по спора повторно анализиране на продукта по Приложение А, тъй като дружество оспорва метод Приложение А. Повтарянето  не би дало по- различен резултат  или нови факти и обстоятелства от значение за спора.

Ю.К.Т. – Следва да изясним, че в МЛЕ действително са вписани съдържание на ароматни  и неароматни съставки, тъй като така предвижда  получения резултат  по метод Приложение А. По отношение на  на факта, че хроматографската колона не отговаря, считам че е неоснователно. По делото бяха представени документи  за наличие на хроматографска колона,  на вещото лице бе дадена възможност  да извърши проверка, както на Митническа лаборатория Русе, така и на Централна митническа лаборатория за наличието  на апаратура и по делото  бяха представени  декларации за съответствие. По преценка на съда моля, да ни бъде дадена възможност  да представим  доказателства в тази насока.

 

Съдът,  с оглед становищата на страните  намира следното: На първо място във връзка с възражението на ю.к.И. за несъответствие  на хроматографската колона с изискванията  на метод Приложение А  от ОБ към КН,  по делото  не са събирани доказателства в тази насока, поради което  намира, че следва да бъде дадена възможност на ответния  орган да представи такива  удостоверяващи  съответствието на използваната  за проверката колона с изискванията на метода Приложение А.

Що се отнася до допълнително поставените въпроси  съдът намира, че  действително от заключението на вещото лице,  относно  резултатите изведени  от метода Приложение А от ОБ на КН,  както  по приложения впоследствие  метод ASTM D 2007  не установява  ароматни съставки и неароматни съставки, но в заключението си вещото лице споменава за възможност това да бъде установено  след комбиниране на  горепосочения метод ASTM D 2007  с  мас-спектрометричен анализ, който  според  вещото лице  не е сигурна дали  се извършва от химична лаборатория в  страната. В тази връзка  и доколкото към настоящия  момент по делото липсват данни  дали са налице запазени проби от  използваната проба счита, че следва да допусне поставените  въпроси под условие т.е. единствено в случай, че вещото  лице установи наличие на остатъчно количество от използваната проба  и в случай,  че е налице  техническа възможност да бъде приложен  споменатия от нея мас-спектрометричен анализ.

По представените  писмени доказателства представените документи от химическата лаборатория  КЛАППТГ Университет „Проф.  д-р ”Асен Златаров” гр.Бургас както и Централната митническа лаборатория счита, че същите следва  да бъдат приети. Воден от горните  мотиви съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответния орган да представи доказателства  за техническото  съответствие на  хроматографската стъклена колона.

ДОПУСКА  допълнителна съдебно-химическа експертиза, която да отговори  на поставените  с нарочна молба в днешното съдебно заседание  от ответния  орган задачи,  в случай, че по делото е налице  остатъчно вещество от използваната за химическите експертизи проба,  както и в случай, че е налице практическа възможност да бъде  осъществен посочения от вещото лице Д.Л. мас-спектрометричен  анализ.

ПРИЕМА представените  в днешното съдебно заседание от ответния  орган  първични записи на извършения анализ по метода Приложение А от ОБ на КН направен в Централна митническа лаборатория, ведно с приложенията  към тях.

ПРИЕМА и представените писмени документи от химическата лаборатория  КЛАППТГ Университет „Проф.д-р ”Асен Златаров” гр.Бургас, ведно с приложените доказателства.

Съдът като взе предвид обстоятелството, че делото не е изяснено от фактическа  страна намира, че събирането  на доказателства не следва да бъде приключвано и делото следва  да бъде отложено за друга  дата, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА за 13.07.2016 година от 15:40 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

Да бъде уведомено вещото лице Д.Л. .

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:00 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: