ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 16.05.                                                                      град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На шестнадесети май                                 две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Христо Колев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно дело номер 2080 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

За жалбоподателя „АПОЛОНИЯ РИЗОРТ“ ООД,  представлявано от П.Д.Х. и И.С.С.- редовно уведомен, се явява адв. Б., с представено по делото пълномощно.

За ответника - началник на РДНСК - Югоизточен район, редовно уведомен, се явява юк. К., с представено по делото пълномощно.

За заинтересованата страна „Долен“ ЕООД, редовно уведомен, се явява адв. П., с представено по делото пълномощно. 

За заинтересованата страна - главен архитект на община Созопол, редовно уведомен, се явява адв. Й., с представено по делото пълномощно.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Колев.

Явява се вещото лице арх. В.А.-Д..

Съдът докладва постъпило заключение на вещото лице, ведно с приложения към него, по допуснатата съдебно-техническа експертиза с вх.№ 5221/08.05.2018 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв. Б.: Моля да се изслуша заключението на вещото лице.

ЮК. К.: Моля да се изслуша заключението на вещото лице.

адв. П.: Моля да се изслуша заключението на вещото лице.

Адв. Й.: Моля да се пристъпи към изслушване заключението на вещото лице.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да се изслуша заключението на вещото лице.

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза.

 

УСТАНОВЯВА самоличността на вещото лице, както следва:

 

Арх.В.В.А.-Д. на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам заключението, което съм представила, ведно с приложенията към него.

 

Адв. Б.: нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице.

ЮК. К.: нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице.

адв. П.: нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице.

Адв. Й.: нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице.

ПРОКУРОРЪТ: нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице.

Въпрос на съда: На въпрос № 8, който съдът е задал, моля кажете по повод изявлението на страните въз основа на кои инвестиционни проекти е одобрено процесното РС № 41/15.03.2011г.? Въз основа на инвестиционните проекти от 17.08.2009 г. или от 12.10.2010 г.?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: За мен издаденото РС № 41/15.03.2011г. включва и одобрения проект от 2010 г., който е изпуснат да бъде вписан в самото РС. Сравнила съм всички самостоятелни обекти от проекта от 2010 г. и от нотариалния акт за суперфиция с „Долен“ ЕООД, който е издаден, съставен и приложен веднага след одобряването на проекта от 2010 г., като вътре са вписани обектите с квадратурите и  местоположението им, както е по проекта от 2010 г. Всичко е едно към едно с проекта от 2010 г. В бланката за мен лично е изпуснат да бъде упоменат и одобреният проект от 2010 г., както е вписан този от 2009 г.

Страните:  Няма да ангажираме други доказателства. Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

Приема заключението на вещото лице и приложенията към него, като му определя окончателно възнаграждение в размер на 1300.00 лева, платими от внесения депозит. /издаден РКО 1300 лв. на 16.05.2018г./

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

Адв. Б.: Уважаема г-жо председател, от името на доверителя ми, моля, да прогласите нищожността на процесната заповед № ДК-10-ЮИР-44/23.06.2017 г., като при постановяване на Вашия съдебен акт да имате предвид изложените в жалбата съображения за нищожност на акта, като допълнително да имате предвид и следното: при преценка на допустимостта на протест срещу нищожност на административен акт се опираме на общите правила на апк, който казва, че нищожност може да бъде прогласена без ограничение във времето. Считам, че разпоредбата на чл. 156 зут довежда специална норма по отношение на общите правила на апк  и това е видно от разпоредбата на ал. 6, която казва, че влезлите в сила разрешения за строеж не подлежат на отмяна. При систематичното тълкуване на разпоредбата и режима на въвеждане в експлоатация на готовите строежи се установява, че има един отрязък, в който може да бъде извършен контрол за валидността на този административен акт. Противното би означавало да дестабилизираме субективните права и последиците на РС, които вече са реализирани и в периода на въвеждането в експлоатация са изчерпани и функциите на контролните органи за контрол на тези актове. В случай, че не възприемете становището ни за нищожност на заповедта моля да я отмените като незаконосъобразна по съображенията, изложени в жалбата, както и по допълнителните съображения, които ще изложа в писмени бележки в указан от съда срок. Моля да ни присъдите направените по делото разноски по представения от мен списък.

ЮК. К.: Моля да постановите решение, с което да оставите без уважение жалбата и да оставите в сила оспорената заповед № ДК-10- ЮИР -43/23.06.2017 г. на началника на РДНСК-ЮИР като правилна и законосъобразна. Подробни съображения моля да ми дадете срок да изложа в писмен вид. Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение. Оспорвам претендираното възнаграждение като прекомерно високо. 

адв. П.: Моля да уважите жалбата и отмените заповедта по подробно изложените доводи в жалбата. Присъединявам се към казаното от колегата адв. Б.. Моля да ми дадете подходящ срок за писмени бележки.

АДВ. Й.: Присъединявам се изцяло към становището на процесуалните представители на жалбоподателя и заинтересованата страна „Долен“ ЕООД.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да отхвърлите представената жалба като неправилна и недоказана. По делото е безспорно установено, че при издаването на процесната заповед от гл. архитект на община Созопол не са спазени условията и предпоставките за издаване на същата, тъй като е установено по категоричен начин, че не са спазени разпоредбите на збр и зоос, които изискват оценка за съвместимост при наличие на защитени зони. В случая, видно от заключението на вещото лице, в обекта на границата  50-70 см има наличие на сиви дюни. Те са налице в непосредствена близост до имота, т.е. имотът пряко засяга и граничи с обекти, попадащи под специална защита. Неспазването на процедурата и воденето на настоящето дело, за да докажем, че няма дюни на практика е безсмислено, тъй като дори и да няма дюни в имота при наличието на защитена зона и оценка на въздействието на граничещите с нея обекти, което е задължително, прави издаването на това рс толкова нетърпимо, че то не може да съществува. Изнесеното от процесуалния представител на жалбоподателя твърдение, че вече е реализиран строежът и че само на това основание следва да отмените заповедта е неоснователно. Строежът е изграден без да бъдат спазени правилата. Правилата са, за да се спазват. Моля да потвърдите издадената заповед и да отхвърлите жалбата като неоснователна.

 

Съдът предоставя на страните 5-дневен срок за представяне на писмени бележки.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,11 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: