ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 21.03.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и първи март                          две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: И. Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2061 по описа за 2017година

На именното повикване в 14:20 часа се явиха:

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ С.А.Г.,  редовно и своевременно призован, се явява адв.М.,надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ц.С.К.,  редовно и своевременно призован,  не се явява и не се представлява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.С.Т., редовно уведомен и своевременно призован,  не се явява. Явява се процесуален представител адв.К., надлежно упълномощен по делото, с представено пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН БУРГАС, редовно и своевременно призован, изпраща процесуален представител ю.к.А., с представено пълномощно  по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА МОБИЛТЕЛ ЕАД редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща процесуален представител

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.Б.Т.-управител на етажна собственост на жилищна сграда, редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА БАНКА ДСК, редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.С.Т., редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща процесуален представител

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.Д.Б., редовно призована, не се явява и не изпраща процесуален представител

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Д.Г., редовно призована, не се явява и не изпраща процесуален представител

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.Б.Т.,в качеството му на управател на етажната собственостредовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.И.П., редовно и своевременно призована,

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.Г.Г., редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.Г.Г., нередовно призована, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Г.В., редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ж.И.С., редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.И.Л., редовно призована, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.А.Д., редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща процесуален представител.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.М.: Да се даде ход на делото

АДВ.К.: Да се даде ход на делото.

Ю.К.А.:Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА  ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството по делото е образувано по жалба на С.А.Г., Ц.С.К.  и К.С.Т. срещу Заповед №ДК-10-ЮИР-35/15.06.2017 година на Началника на РДНСК ЮИР-Бургас, с която е оставено в сила разрешение за строеж №168/19.05.2016 година  на главния архитект на Община Несебър.

Докладва постъпилата административна преписка, както и допълнителните писмени доказателства, които съдебня състав служебно е изискал.

          Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на административния орган и на ползващите се от оспорения индивидуален административен акт е да докажат наличие на предпоставките за издаването му, а именно, че са налични материално-правните и процесуално-правните предпоставки за издаване на съответното разрешение за строеж. В тежест на жалбоподателите е да докажат  изложените от тях позивитни твърдинея, от които черпят права, а именно за двете жалбоподателки, че посочените от тях входове „Б“ и „В“ са елемент на същата сграда, в която е разположен вх. № „А“ представляват нейни части, а не самостоятелни обекти, така като са заснети и регистрирани в кадастралните карти и кадастралните регистра на Община Несебър към настоящия момент.

В тежест на заинтересованите страни и органа е да докажат и обстоятелството, че взетото от етажната собственост решение, с което е дадено съгласие по повод процесното разрешение за строеж е влязло в сила, породило е правно действие, не  е оспорено и не е отменено от съдебен орган. В случай, че някой от жалбоподатели в хода на съдебното производство се позове на позитивни факти и обстоятелства, от които чярпат права тяхна е тежестта да докажат наличието на същите.

АДВ.М.: Поддържаме жалбата изцяло, с която искаме разрешението за строеж да бъде отменено на посочените от нас основания. Поддържам  направеното доказателствено искане относно назначаването на съдебно-техническа експертизас, относно факта дали трите  входа на сграда на  ул.” Хан Крум” №11, като с оглед становищата  и доказателствените  искания на другите страни ще сочим и други доказателства.

АДВ.К.: Поддържам жалбата от К.С. против заповед №ДК-10-ЮИР- 35/ 15.06.2017 година на Началника на РДНСК ЮИР Бургас. Поддържам доводите, изложени в жалбата като желая да обърна внимание на факта, че по мое мнение атакувания от нас адманистративен акт е и нищожен, поради неспазване на компетентността. Ясно е, че говорим при админитративният акт за компетентност, съответно териториална, материална и времева. Тук е налице нищожност по отношение на времевата компетентност за издаване на атакувания административен акт, тъй като той потвърждава разрешение за строеж, което е издадено в грубо нарушение на чл.281, ал.4 от Закона за електронните съобщения, в който изрично е казано, че одобренията на инвестициони проект и издаване на разршение за строеж за този вид съоръжения не може да бъде  по-дълъг от шест месеца, считано от датата на вписване на инвестиционните намерения. Нещо, което е извън жалбата по моя преценка е, че е нарушен и чл.85 от ЗООС при издаването на строителното разрешение респ. заповедта на РДНСК, с което той се оставя в сила.Тъй като говорим за електронни съобщителни съоръжения мисля, че  екологичната оценка по чл.85 е задължителна и то актуална към момента посочен в чл.281, ал.4 от ЗЕС.Поддържам и всички доказателствени искания в жалбата като желая да бъде назначена  освен това и екологична експертиза, която да отговори на  следните три въпроса:1.Отговаря ли извършената експертна оценка, която е  приложена по делото на излъчващ обект за мабилна комуникация на изискванията на Надерба №9/ 1991 година на МОС /МОСВ/ изм. и допълнена в ДВ бр.№8/2002 година, за пределно допустимите нива на електромагнитни полета в  населените територии и съответно определяне на хигиена защитните зони около излъчващите обекти, 2. Съобразана ли е  тя  с факта, че в непосредствена близост до обекта, за който е издадено строително разрешение има още излъчващи обекти 3. Предвидено ли тяхното комулативно влияние  върху  здравето на живущите.

Ю.К.А.: Нямам възражения по доклада. Моля да приемете представената преписка и писмените доказателства.Не възразявам да бъдат  приети и постъпилите писмени доказалества от Община Несебър.Оспорвам двете подадани жалби срещу заповедта на Началника на РДНСК, считам доводите за неоснователни в тях. По направените искания в днешното съдебно заседание за назначавена на СТЕ с така поставения въпроси не възрязавам да бъде допусната. По направенто  искане за назначаване на СТЕ-   екологична експертиза  считам, че така поставения  въпрос,  а именно въпрос №1 считам за чисто правен въпрос, а  поставения № 3 считам за неотносим, тъй като такова предвиждане за комулатавно влияния не се съдържа в нормативата база и счита за неотносоми към предмета на делото. Към настоящия момент нямам доказателствени искания.

АДВ.К.: Във връзка с  искането за екологична експертиза в разпоредбата на ЗООС е указано, че  електронни устройства също би следвало да се установява влияние от излъчващи обекти върху здравето на хората,  още повече когато става въпрос за няколко такива обекта, разполажане на по 20 метра едни от друг, и единствено само експерт може да провери дали експертната оценка на представена от „Мобилтел“ отговаря на изискавиянта на Наредба №9 за пределно допустимите нива.

Съдът с оглед становищата на страните и по доказателствата

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА предствената в цялост административна преписка.

Намира за необходимо да уважи искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза, поради което

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза (СТЕ), която да отговори на поставените въпроси от тримата жалбоподатели след внасяне на депозит в размер на 400.00 лева, от които 200.00 лева платим от страна на първите две жалбоподателки и 200.00 лева от третия жалбоподател, платими в 7 дневен срок от днес.

ОПРЕДЕЛЯ за  вещо лице инж. З.Ч.А..

Що се отнася до искането за назначаване на съдебно-екологична оценка съдът намира за необходимо да назначи същата с оглед попълване доказателствената съвкупност с допълнително касаещи спорния въпрос доказателства, поради което

                                О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА извършването на съдебно-екологична експертиза, като определя депозит в размер на 600.00  лева, платим в 7 дневен срок от днес, като след внасяне на депозита съдът ще определи експерта, който да отговори на така поставените въпроси.

Съдът като взе предвид обстоятелството, че делото не е пълно, всестранно  и обективно изяснено от фактическа страна,

      О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА  делото и го  НАСРОЧВА за 02.05.2018 година от 13:20 часа, за която дата  и час страните да се считат за редовно уведомени.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи 14:40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: